Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIInformácia o výsledkoch kontroly sviečok

Informácia o výsledkoch kontroly sviečok

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 20. 1. 2011

Slovenská obchodná inšpekcia sa kontrole sviečok venuje už dlhšie obdobie. V minulosti vykonala niekoľko kontrolných akcií zameraných na posudzovanie horiacich charakteristík sviečok, obsah ťažkých kovov v knôtoch, požiarno- bezpečnostné vlastnosti iluminačných sviečok, či predaj sviečok- nebezpečných napodobenín.

Pri každej kontrole bola posudzovaná aj úplnosť označenia tejto sortimentnej skupiny výrobkov. V oblasti označovania sviečok bezpečnostnými upozorneniami však došlo k významnej zmene, nakoľko v súčasnosti platí európska norma (STN EN 15494), ktorá stanovuje bezpečnostné označenia na sviečkach používaných v interiéri. Oproti minulosti, kedy sa na týchto výrobkoch nachádzali rôzne druhy informácií, norma harmonizuje bezpečnostné označenia a jasne stanovuje povinné a voliteľné bezpečnostné informácie.

Slovenská obchodná inšpekcia vykonala kontrolnú akciu v období od 11. 10. 2010 do 22. 10. 2010.

Predmetom kontroly boli všetky sviečky, nezávisle od ich vyhotovenia a účelu použitia. Kontrolovalo sa dodržiavanie plnenia informačných povinností v zmysle § 11- § 13 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a to najmä, či je výrobok označený údajmi o:

- výrobcovi,

- miere alebo množstve,

- spôsobe použitia výrobku.

V prípade, že boli vyššie uvedené údaje poskytnuté písomne, museli byť uvedené v štátnom jazyku.

Ďalej bola kontrola zameraná na:

1.    sviečky, ktoré spĺňajú definíciu pojmu „nebezpečná napodobenina“, teda sviečky, ktoré majú vzhľad, formu, objem, rozmery, vôňu, farbu, obal alebo označenie, ktoré môžu spôsobiť jeho zámenu spotrebiteľom, najmä dieťaťom s potravinou,

2.    iluminačné sviečky (plastové náhrobné kahance), ktoré majú obal vyrobený z plastového materiálu, sú prevažne určené na použitie v exteriéri a ktoré môžu predstavovať zvýšené riziko požiaru,

3.    sviečky horiace v interiéri, ktoré sú predmetom normy STN EN 15494:2008 Sviečky. Bezpečnostné označenia výrobku.

 

VÝSLEDKY KONTROLY

Bolo vykonaných 250 kontrol v rámci celého dodávateľského reťazca. Nedostatky boli zistené v 191 prevádzkových jednotkách, čo predstavuje 76,4 %. Celkom bolo skontrolovaných 5381 druhov sviečok, nedostatky boli zistené u 704 druhov. Zo 704 druhov sviečok s nedostatkami až 71,7 % malo pôvod v EÚ a tuzemsku.

Najčastejšie zistenými nedostatkami boli:

- chýbajúci údaj o miere alebo množstve,

- chýbajúce bezpečnostné upozornenia, prípadne uvedené len v cudzom jazyku,

- chýbajúci údaj o výrobcovi,

- chýbajúci spôsob použitia, prípadne uvedený len v cudzom jazyku.

V ponuke pre spotrebiteľa bol zistený 1 druh sviečky spĺňajúcej definíciu nebezpečnej napodobeniny. Takéto výrobky predstavujú pre deti riziko zadusenia, ku ktorému môže dôjsť pri ich vkladaní do úst v domnienke, že ide o potraviny.

Zistené nedostatky odstránili kontrolované osoby prijatím dobrovoľného opatrenia alebo bolo ich odstránenie nariadené zo strany SOI. Opatrenie na mieste podľa §6 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov bolo vydané na 499 druhov sviečok v hodnote 10 085,40 €. Oznámenia o uložení obmedzujúcich opatrení z dôvodu nedostatkov v bezpečnostnom označení interiérových sviečok v zmysle platných právnych predpisov boli zodpovedným hospodárskym subjektom zaslané v 28 prípadoch.

Odber vzoriek

Za účelom overenia bezpečnosti bolo odobratých 6 druhov sviečok. U 5 druhov sa z hľadiska posúdenia bezpečnosti skúšaním potvrdila vhodnosť výrobku na deklarovaný účel použitia, 1 druh sviečok bol vyhodnotený ako nekvalitný, nakoľko po zapálení a zhorení voľného knôtu plameň zoslabol, knôt slabo tlel a parafín sa prakticky nespaľoval. V dôsledku slabého plameňa zostal veľký zvyšok po horení- v priemere až 70%. Navyše, knôt treba zapaľovať obozretne, pretože v dôsledku úzkeho priemeru plastového téglika sviečky ľahko dochádza k jeho zapáleniu (už pri dotyku s plameňom).

ZÁVER

Inšpektori konštatovali nedostatky až v 76,4% kontrolovaných prevádzkarní. Medzi najčastejšie zisťované nedostatky patrilo nedostatočné označenie sviečok bezpečnostnými upozorneniami. Táto skutočnosť je prekvapujúca, nakoľko norma STN EN 15494 je v platnosti už viac ako dva roky a SOI na ňu podnikateľov upozornila aj na svojej webovej stránke.

Nezanedbateľná je skutočnosť, že pôvod väčšiny výrobkov s nedostatkami bol v EÚ. To zahŕňa aj výrobky slovenských výrobcov tohto sortimentu.

Za účelom overenia bezpečnosti bolo odobratých 6 druhov výrobkov, z ktorých 5 skúškam vyhovelo a 1 druh bol klasifikovaný ako nekvalitný.

V oblasti výskytu nebezpečných napodobenín bolo zaznamenané oproti minulosti zlepšenie situácie, nakoľko bol v ponuke pre spotrebiteľa zistený len 1 druh sviečky- nebezpečnej napodobeniny.

SOI sa bude venovať kontrole tejto skupiny výrobkov aj v budúcom období. Hlavným cieľom bude zabezpečenie, aby spotrebiteľ bol upozornený na riziká, ktoré tieto výrobky môžu predstavovať a aby vedel výrobok správne použiť.