Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIInformácia o výsledkoch kontroly slnečných okuliarov

Informácia o výsledkoch kontroly slnečných okuliarov

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 24. 8. 2011

V rámci sektorového národného programu dohľadu nad trhom vykonali inšpektori SOI v období mesiaca jún 2011 kontrolu slnečných okuliarov. Slnečné okuliare patria do skupiny tzv. určených výrobkov, konkrétne medzi osobné ochranné prostriedky chrániace používateľov pred slnečným žiarením. Podľa Nariadenia vlády SR č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky a podľa kategorizácie osobných ochranných prostriedkov sú slnečné okuliare zaradené medzi výrobky, u ktorých výrobca pred uvedením na trh musí posúdiť zhodu s technickými požiadavkami, vydať ES vyhlásenie zhode a umiestniť na výrobok alebo na jeho obal označenie CE.

Inšpektori preto kontrolovali dodržiavanie plnenia povinností vyplývajúcich z NV SR č. 35/2008 Z. z., ako aj z príslušnej harmonizovanej technickej normy STN EN 1836 + A1, v ktorej sú konkretizované požiadavky na označovanie a poskytovanie informácií pre spotrebiteľa. Slnečné okuliare musia byť predovšetkým označené kategóriou filtra v závislosti od činiteľa svetelnej priepustnosti. Pri filtroch kategórie 4 a pri filtroch, ktoré nevyhovujú požiadavke na filtre používané v cestnej premávke a pri riadení vozidla musia mať okuliare upozornenie: „Nevhodné pri riadení vozidla a na použitie v cestnej premávke“, a to buď v písomnej forme alebo formou symbolu (prečiarknuté auto).

Inšpektori SOI celkom prekontrolovali 173 prevádzkových jednotiek predajcov a distribútorov pričom zistili nasledovné nedostatky:

 ZISTENÉ NEDOSTATKY
 POČET DRUHOV
 HODNOTA V €
 Chýbajúce označenie výrobku
 152 7 151,56
 Chýbajúce označenie CE
 61  3 057,54
 Chýbajúce údaje značenia podľa príslušnej STN EN
 232  15 883,86
 Informácie neuvedené v štátnom jazyku
 41  2 328,81

         Poznámka: Na niektorých výrobkoch sa vyskytovali viaceré nedostatky súbežne    

Na odstránenie zistených nedostatkov inšpektori uložili opatrenie na mieste podľa § 6 ods. 1 zákona č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov na 140 druhov v hodnote 5 118,83 €. Kontrolované osoby odstránili zistené nedostatky u 244 druhov v hodnote 16 536,53 € prijatím dobrovoľných opatrení.

Najčastejšie zisteným nedostatkom bolo neuvedenie kategórie filtra, ktoré má byť uvedené na bočnici okuliarov alebo na priloženom štítku prípadne informačnom letáku. Označuje sa formou číselného údaja 0, 1, 2, 3 alebo 4, pričom filtre tmavej a veľmi tmavej farby by mali byť označené kategóriou filtra 3 a 4 a postupne filtre svetlejších farieb by mali byť označené kategóriou filtra 2, 1, 0. Na štítkoch priložených k slnečným okuliarom však často býva len tabuľka s uvedením všetkých kategórií filtra a ich krátkym popisom, nie je však zaznačená kategória filtra prislúchajúca konkrétnemu výrobku. Ďalším častým nedostatkom bolo aj neoznačenie výrobcom, pričom táto povinnosť vyplýva pre hospodárske subjekty nielen z príslušného nariadenia vlády, ale aj zo zákona o ochrane spotrebiteľa.

Odber vzoriek:

Na overenie zhody s technickými požiadavkami a bezpečnosti boli odobraté 3 druhy slnečných okuliarov. Skúšaním v akreditovanom laboratóriu sa hodnotili požiadavky podľa harmonizovanej STN EN 1836 + A1 a to, overenie správnosti označenia kategóriou filtra, rovnomernosť činiteľa svetelnej priepustnosti, rozpoznávanie signálnych svetiel a overenie deklarovanej ochrany UV filtra. Všetky 3 skúšané druhy vyhoveli požiadavkám v zmysle predmetnej technickej normy.

    

Bratislava, 24.08.2011