Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIInformácia o výsledkoch kontroly označovania zariadení, používaných vo vonkajšom priestore, hodnotami emisií hluku

Informácia o výsledkoch kontroly označovania zariadení, používaných vo vonkajšom priestore, hodnotami emisií hluku

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 10. 12. 2009

Slovenská obchodná inšpekcia v termíne od 12. 10. – 30. 10. 2009 vykonala kontrolnú akciu zameranú na plnenie povinností vyplývajúcich z NV SR č. 222/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore v znení NV SR č. 26/2006 Z. z.

Cieľom bolo posúdenie plnenia požiadaviek na značenie určených druhov strojových zariadení do záhrady hodnotami emisií hluku podľa NV SR č. 222/2002 Z. z. v znení NV SR č. 26/2006 Z. z. a náležitostí posúdenia zhody podľa NV SR č. 310/2004 Z. z. vrátane úplnosti a správnosti ES vyhlásení o zhode ako aj návodov na ich používanie.

Predmetom kontroly boli nasledovné strojové zariadenia do záhrady (ďalej len „kontrolované zariadenia“).

 1. kosačky na trávu (bez ohľadu na pohon) do 20 kW inštalovaného výkonu, orezávačky trávy/orezávačky okrajov trávy (s elektrickým pohonom)

  so šírkou záberu L v cm:

  L ≤ 50 – 94 môže byť max. 96 dB

  50 < L ≤ 70 – 98 dB

  70 < L≤ 120 – 98 môže byť max. 100 dB

  L >120 – 103 môže byť max. 105 dB

 2. krovinorezy – so spaľovacím motorom
 3. reťazové píly prenosné - bez ohľadu na pohon
 4. vyžínače trávnika – so spaľovacím motorom    
 5. nožnice na živé ploty - bez ohľadu na pohon    
 6. odfukovače lístia - bez ohľadu na pohon    
 7. zberače lístia - bez ohľadu na pohon
 8. drviče, štiepkovacie stroje - bez ohľadu na pohon
 9. rozrývače - bez ohľadu na pohon

Obsah kontroly

1. Správnosť a úplnosť označenia kontrolovaných druhov zariadení nasledovnými údajmi:
 •  čitateľnými a nezmazateľnými údajmi (Príloha č. 1, ods. 1 bod 1.7.4 k NV SR č. 310/2004      Z. z.):  názov a adresa výrobcu,  označenie série alebo typu,  výrobné číslo, ak existuje,  rok výroby.
 • označením CE na výrobku, ktoré je sprevádzané vyznačením garantovanej hladiny akustického výkonu (§7 NV SR č. 222/2002 Z. z. v znení NV SR č. 26/2006 Z. z.); Označenie CE a vyznačenie garantovanej hladiny akustického výkonu musí byť pripevnené viditeľným, čitateľným a nezmazateľným spôsobom na každé zariadenie.

2. obsah ES vyhlásenia o zhode musí mať údaje uvedené v prílohe č. 2 k NV SR č. 222/2002 Z. z.

    v znení NV SR č. 26/2006 Z. z.

 1. meno a adresu výrobcu alebo jeho splnomocnenca,
 2. meno a adresu osoby, ktorá uchováva dokumentáciu,
 3. opis zariadenia,
 4. použitý postup posudzovania zhody, a ak je to aktuálne, meno a adresu autorizovanej osoby,
 5. nameranú hladinu akustického výkonu zariadenia reprezentujúceho daný typ,
 6. garantovanú hladinu akustického výkonu pre príslušné nariadenie,
 7. odkaz na toto nariadenie,
 8. vyhlásenie, že zariadenie je v zhode s požiadavkami tohto nariadenia,
 9. vyhlásenie, že zariadenie je v zhode s ostatnými použitými nariadeniami,
 10. miesto a dátum vydania ES VoZ,
 11. údaje o osobe oprávnenej na podpis právne záväzného ES VoZ výrobcu alebo splnomocnenca výrobcu.

3. úplnosť informácií uvedených v návodoch na použitie najmä:

 • návod na používanie musí byť napísaný v slovenskom jazyku,
 • návod na použitie musí jasne odkazovať, že je určený pre kontrolovaný druh zariadenia,
 • návod na používanie musí obsahovať zrozumiteľný preklad celého textu pôvodného cudzojazyčného návodu na použitie, spolu s vysvetľujúcimi názornými obrázkami (fotografiami),

4.  zasielanie ES vyhlásenia o zhode výrobcom alebo splnomocnencom výrobcu na ÚNMS SR a

     Komisiu Európskych spoločenstiev (§12 NV SR č. 222/2002 Z. z. v znení NV SR č. 26/2006
     Z. z.)

 

Výsledky kontroly:

Inšpektori SOI vykonali kontroly celkom v 121 PJ. Všetky kontrolované PJ boli distribútori. Nedostatky boli zistené v 72 PJ, čo predstavuje 59,5 % z kontrolovaných PJ. Skontrolovaných bolo celkom 2624 druhov kontrolovaných zariadení. Vizuálnou kontrolou boli zistené nedostatky na celkom 251 druhoch kontrolovaných zariadení v celkovej hodnote 272 985,76 €.

Počet druhov zo zistenými nedostatkami a ich hodnoty, na odstránenie ktorých uložili inšpektori opatrenie, v členení podľa krajiny pôvodu je v nasledujúcej tabuľke:

 Krajina pôvodu   EU  
   Z tretích krajín
 Nezistený pôvod  Spolu
 Počet druhov zo zistenými nedostatkami
 138
 30
 10
  178
 Hodnota v € 
  138 532  14 059  6 958  159 549
           

Poznámka: Na 73 druhov kontrolovaných zariadení v hodnote 113 436,76 € kontrolované

osoby dobrovoľne prijali opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

 

Prehľad počtu druhov a ich hodnota v členení podľa zistených nedostatkov je uvedený v tabuľke:

 Zistený nedostatok   Počet druhov  
  Hodnota v €
 Označenie kontrolovaného zariadenia Lwa - chýbalo  17    11860,75
 Nevyhovujúce označenie (garantovaná hladina LWA kosačiek na trávu, rezačiek trávy/orezávačiek okrajov trávy nesmie prevyšovať prípustnú hladinu LWA uvedenú v tabuľke k § 8 NV SR č. 222/2002 Z. z. v znení NV SR č.26/2006 Z. z.)   1    41
 Označenie výrobcu zariadenia, série alebo typu, výr. čísla, roku výroby – chýbalo,
  34     19838,73
 Bezpečnostné upozornenie – chýbalo, v cudzom jazyku,...
 4 
 2618
 Označenie značkou zhody CE - chýba  1    1598
 Vyhlásenie o zhode – nevydané, nepredložené, chýbajúce...
 109    57169,48
 Návod na použitie – chýbal, nedostatočný,...
 70    38054,89

    

Poznámka: Na niektorých druhoch kontrolovaných zariadení sa vyskytlo súbežne aj viac odlišných nedostatkov.

 

 • Nedostatky v označovaní garantovanou hladinou akustického výkonu LWA nebolo označených 17 druhov kontrolovaných zariadení. Prekročenie prípustnej garantovanej hladiny LWA bolo zistené u 1 druhu kontrolovaných zariadení.
 • Nedostatky v značení kontrolovaných zariadení boli zistené u 34 druhov. Najčastejšie išlo o neoznačenie výrobcu zariadenia a roku jeho výroby.
 • Bezpečnostné upozornenie bolo na 4 druhoch kontrolovaných zariadení v cudzom jazyku.
 • Nedostatky v ES vyhlásení o zhode boli zistené na 109 druhoch kontrolovaných zariadení. Najčastejšie išlo o uvádzanie rozdielnych hodnôt LWA na kontrolovanom zariadení a ES vyhlásení o zhode, neuvedenie hodnoty LWA, resp. to, že nesprevádzalo kontrolované zariadenie alebo nebolo aj v slovenskom jazyku.
 • Nedostatky v návodoch na použitie boli zistené pri 70 druhoch kontrolovaných zariadení. Najčastejšie išlo o to, že nebol v slovenskom jazyku, chýbal resp. bol neúplný (časť textu nebola preložená).

Až 78 % kontrolovaných zariadení s nedostatkami bolo pôvodom z EÚ. Inšpektori vykonali ich došetrenie až k hlavným distribútorom.

Pretože počas kontroly neboli zistení žiadni výrobcovia ani splnomocnení zástupcovia výrobcov kontrolovaných zariadení, nebolo možné skontrolovať plnenie požiadavky na zasielanie ES vyhlásení o zhode na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a Komisii Európskych spoločenstiev.

Nedostatky týkajúce sa označenia kontrolovaných zariadení garantovanou hladinou akustického výkonu, návodov na použitie a ES vyhlásení o zhode boli kontrolovanými subjektmi odstránené dobrovoľne na 73 druhoch kontrolovaných výrobkov v hodnote

113 436,76 €. V prípade 178 druhov v hodnote 159 549 € bola ochrana trhu zabezpečená uložením opatrení na mieste, ktorými bol zakázaný ich predaj a dodávka do doby odstránenia nedostatkov.

Záver

Cieľom tejto kontrolnej akcie bolo preverenie, či sú v ponuke pre spotrebiteľov kontrolované zariadenia správne označené hladinou akustického výkonu Lwa, či sú sprevádzané správnym a úplným ES vyhlásením o zhode a či sú im poskytované úplné návody na použitie v slovenskom jazyku.

Kontrolou boli zistené nedostatky na 9,6 % z celkovo 2 624 druhov kontrolovaných zariadení.

Potešujúce boli zistenia, že len na 0,6 % z celkom kontrolovaných druhov zariadení chýbalo označenie hodnotou LWA a 1 kontrolované zariadenie nebolo označené značkou zhody CE. Medzi nedostatkami bolo najviac zastúpené neúplné a v cudzom jazyku vydané ES vyhlásenie o zhode a neúplné, či cudzojazyčné návody na použitie. Ide o nedostatky pretrvávajúce už dlhšiu dobu, čo opätovne poukázalo na nedôslednosť operátorov v celom distribučnom reťazci.

 

Opatrenia

 

 1. Z každej vykonanej kontroly bol inšpektormi SOI spísaný inšpekčný záznam a pri zistených nedostatkoch boli vydané záväzné pokyny na ich odstránenie.
 2. Podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov boli pre nesplnenie si informačných povinností vydané opatrenia na mieste na zákaz predaja a dodávky na 178 druhov kontrolovaných výrobkov v hodnote 159 549,- € do doby vykonania nápravy.
 3. Na 73 druhov kontrolovaných výrobkov v hodnote 113 436,76 € prijali kontrolované osoby dobrovoľné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
 4. V rámci kontrolnej akcie bolo do doby spracovania informácie začatých 29 správnych konaní na uloženie sankčných postihov za zistené nedostatky.