Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIInformácia o výsledkoch kontroly elektrických spotrebičov na ošetrovanie vlasov

Informácia o výsledkoch kontroly elektrických spotrebičov na ošetrovanie vlasov

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 4. 8. 2009

Informácia o výsledkoch kontroly elektrických spotrebičov na ošetrovanie vlasov

 

Slovenská obchodná inšpekcia v termíne od 27. 04. – 25. 05. 2009 vykonala kontrolnú akciu, ktorej cieľom bolo posúdenie splnenia požiadaviek na vlastnosti určených druhov elektrospotrebičov.

Predmetom kontroly boli elektrospotrebiče na ošetrovanie vlasov.

 1. sušiče na vlasy,
 2. ondulačné želiezka a hrebene.

Inšpektori kontrolovali plnenie požiadaviek na správnosť a úplnosť označenia výrobku štítkovými údajmi, najmä:

 •  značku CE na výrobku alebo na obale;
 •  menovité napätie alebo rozsah menovitého napätia vo voltoch [V];
 •  symbolom označujúcim druh napájania, ak nie je vyznačená menovitá frekvencia [Hz];
 •  menovitý príkon vo wattoch [W] alebo menovitý prúd v ampéroch [A];
 •  obchodné meno výrobcu, názov jeho obchodnej spoločnosti alebo jeho ochrannú známku;
 •  jeho značku, typ, príp. model;
 •  symbol bezpečnostnej triedy II;
 •  či sú prenosné sušiče vlasov a pod. spotrebiče označené symbolom znamenajúcim výstrahu: “POZOR: Tento spotrebič nepoužívajte v blízkosti vaní, spŕch, bazénov alebo iných nádob obsahujúcich vodu.“

Súčasne s tým kontrolovali aj úplnosť informácií uvedených v návodoch na použitie, najmä:

 • či bol napísaný v slovenskom jazyku, ak sa poskytoval písomne,
 • či obsahoval inštrukcie a ďalší text z článkov harmonizovaných noriem vzťahujúcich sa ku  kontrolovanému elektrospotrebiču,
 • či obsahoval príslušné vysvetlenia výstražných symbolov, ktoré sa nachádzajú v kapitole 7 STN EN 60335-2-23 a v kapitole 7 STN EN 60335-1,
 • či obsahoval zrozumiteľný preklad celého textu pôvodného cudzojazyčného návodu na použitie spolu s vysvetľujúcimi názornými obrázkami (fotografiami),
 • či návod na používanie jasne odkazoval, že je určený pre konkrétny druh a typ elektrického spotrebiča.

Ako aj obsah ES vyhlásenia, či bol v súlade s prílohami:

 •     č. 3 písmeno B k NV SR č. 308/2004 Z. z. v znení NV SR č. 449/2007 Z. z. a
 •     č. 4 bod 2 k NV SR č. 194/2005 Z. z. v znení NV SR č. 318/2007 Z. z.

Výsledky kontroly

Inšpektori SOI vykonali kontroly celkom v 69 PJ, z toho bol 1 výrobca, 2 dovozcovia a 66 distribútorov. Nedostatky boli zistené v 17 PJ, čo predstavuje 25 % z kontrolovaných PJ. Skontrolovaných bolo celkom 726 druhov výrobkov. Vizuálnou kontrolou boli zistené nedostatky v označovaní na 47 druhoch kontrolovaných výrobkov v celkovej hodnote 2550 €.

Počet skontrolovaných druhov výrobkov zo zistenými nedostatkami a ich hodnotou v € sú uvedené v tabuľke v členení podľa krajiny pôvodu:

 

 Krajina pôvodu  EU
  Z tretích krajín  Nezistený pôvod  Spolu
Počet druhov so zistenými nedostatkami
 11  35 1
 47
Hodnota v €
 471,4  2065,38 13,22
 2550
 

Konkrétne zistené nedostatky sú uvedené v tabuľke:

 

Zistený nedostatok – informačné povinnosti
  Počet druhov  Hodnota v €
Návod na použitie – chýbal, nedostatočný,..  41  2270,81
Označenie značkou zhody CE – chýbalo,...
 5   238,71
ES vyhlásenie o zhode – nevydané, nepredložené, neúplné,...
 5   273,22

 

Poznámka: Na niektorých druhoch kontrolovaných výrobkov sa vyskytlo súbežne aj viac odlišných nedostatkov.

Výsledky ukázali, že najviac nedostatkov, spolu na 41 druhoch, bolo v návodoch na použitie.

Najčastejšie boli zistené nedostatky týkajúce sa označovania:

Sušiče na vlasy

 • návody na používanie v cudzom jazyku,
 • neúplný návod na použitie,
 • chýbajúci návod na použitie v slovenskom jazyku,
 • rozdielne technické údaje na štítku, obale a v návode na použitie napr. údaju o menovitom napätí,
 • nevysvetlenie špeciálneho zákazového symbolu, použitého na označenie na štítku výrobku, znamenajúceho výstrahu „POZOR: Tento spotrebič nepoužívať v kúpeľni alebo v sprche” v návode na použitie,
 • chýbajúce štítkové údaje.

Nedostatky týkajúce sa návodov na použitie, ES vyhlásení o zhode, bezpečnostných upozornení a označenia výrobkov boli kontrolovanými subjektmi odstránené buď dobrovoľne, týkalo sa to 2 druhov kontrolovaných výrobkov v hodnote 63 €, alebo bola ochrana trhu zabezpečená uložením opatrení na mieste, t. j. uložením zákazu ich predaja a dodávky do doby odstránenia nedostatkov na 45 druhov kontrolovaných výrobkov v hodnote 2487 €.

 

Odber vzoriek

Počas vykonanej kontroly bolo pre podozrenie z nezhody či nebezpečnosti odobratých celkom 7 druhov sušičov na vlasy.

 

Výsledky skúšok

Z celkom odobratých 7 druhov sušičov na vlasy nevyhovelo 5 druhov. Z toho u 1 druhu sa potvrdilo podozrenie na nebezpečnosť a 4 druhy sušičov na vlasy nevyhoveli v plnení informačných povinností.

Nebezpečný výrobok - Fén na vlasy typ SCARLETT ENGLAND SC-2076 je neznámeho pôvodu. Predstavuje pre spotrebiteľa závažné riziko ohrozenia zdravia v dôsledku možného úrazu elektrickým prúdom na základe nasledovných zistení:

 • nedostatočný prierez jadra sieťovej šnúry,
 • nedostatočná odolnosť materiálu vidlice sieťovej šnúry proti pôsobeniu tepla.

Nebezpečný výrobok bol oznámený do systému RAPEX a spotrebiteľská verejnosť bola informovaná o jeho nebezpečnosti na www.soi.sk.

 

Nedostatky v informačných povinnostiach – 4 druhy

Najčastejšie nedostatky v informačných povinnostiach na kontrolovaných sušičoch na vlasy spočívali v neúplnom texte návodu na použitie a v tom, že návod na použitie nebol v slovenskom jazyku.

Na sušiče na vlasy bol u predajcu alebo u dodávateľa vydaný zákaz ďalšej dodávky a predaja až do doby vykonania nápravy.

 

Záver

Cieľom tejto kontrolnej akcie bolo preverenie, či sú v ponuke pre spotrebiteľov správne označené elektrospotrebiče na ošetrovanie vlasov a či sú im poskytované úplné návody na použitie.

Celkove boli nedostatky zistené na 6,5 % z celkom kontrolovaných 726 druhov elektrospotrebičov na ošetrovanie vlasov. Zo 7 odobratých vzoriek týchto výrobkov nevyhovelo 5 druhov, z toho 1 druh neznámeho pôvodu bol nebezpečný.

Kontroly preukázali, že u 41 druhov v hodnote 2270,81 € boli zistené nedostatky v návodoch na použitie. Najviac druhov so zistenými nedostatkami 35 v hodnote 2065,38 € bolo z tretích krajín. V rámci kontrolnej akcie bolo do doby spracovania informácie začatých 6 správnych konaní na uloženie sankčných postihov za zistené nedostatky.

Vzhľadom na význam správneho označenia elektrospotrebičov na ošetrovanie vlasov, úplnosti návodov na použitie a bezpečnostných výstrah pre bezpečné zaobchádzanie spotrebiteľa s elektrospotrebičmi na ošetrovanie vlasov bude SOI v kontrolných akciách takéhoto zamerania pokračovať aj v budúcnosti.