Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIInformácia o výsledkoch kontroly dodržiavania povinností ustanovených v zákone o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh

Informácia o výsledkoch kontroly dodržiavania povinností ustanovených v zákone o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 7. 8. 2009

V období máj, jún 2009 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len SOI) kontrolu dodržiavania povinností pri uvádzaní biocídnych výrobkov na trh, ustanovených zákonom č. 217/2003 Z.z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 434/2004 Z.z., zákona č. 15/2006 Z.z., zákona č. 95/2007 Z.z., zákona č. 405/2008 Z.z. a zákona č. 489/2008 Z.z. (ďalej len zákon) a Nariadením komisie č. 1451/2008 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods.2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (ďalej len nariadenie).

Biocídny výrobok je výrobok, ktorý obsahuje jednu účinnú látku alebo viac účinných látok vo forme, v ktorej je dodávaný užívateľom a určený na ničenie, odpudzovanie, zneškodňovanie alebo dosiahnutie iného regulačného účinku na škodlivý organizmus chemickým alebo biologickým spôsobom.

Cieľom zákona, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1.7.2003 je, aby na trh boli uvádzané len objektívne posúdené biocídne výrobky s maximálnou účinnosťou a minimálnymi rizikami pre ľudí, zvieratá a životné prostredie. Plnenie požiadaviek zákona zo strany podnikateľa pri ich uvádzaní na trh zabezpečuje ich bezpečné použitie pre spotrebiteľa.

V súčasnosti v Európskej spoločnosti prebieha podľa smernice 98/8/ES realizácia 10-ročného pracovného programu zameraného na posúdenie všetkých účinných látok v biocídnych prípravkoch. Podľa nariadenia môžu byť na trh uvádzané len tie biocídne výrobky, ktorých účinné látky budú v rámci tohto programu posúdené. Ich zoznam sa nachádza v prílohe II nariadenia spolu s typom biocídneho výrobku, pre ktorý bude registrovaný.

Slovenská obchodná inšpekcia , ako kontrolný orgán vnútorného trhu je oprávnená pri výkone kontroly preverovať, či podnikatelia dodržiavajú ustanovenia tohto zákona a ukladať pokuty za správne delikty v zmysle § 31 tohto zákona.

Kontrolu biocídnych výrobkov SOI vykonáva od roku 2004. Každý rok je plánovaná jedna celoslovenská kontrolná akcia v trvaní 3 mesiacov. V období medzi dvoma akciami sú vykonané kontroly na základe podnetov od spotrebiteľov a podnikateľov.

Predmetom kontroly bolo dodržiavanie povinností podnikateľov pri uvádzaní biocídnych výrobkov na trh, ustanovených v zákone a v nariadení.

C i e ľ o m k o n t r o l y bolo vyselektovať z trhu SR biocídne výrobky s obsahom účinných látok, na ktoré sa vzťahuje zákaz uvádzania na trh podľa čl. 4 nariadenia, ako aj preveriť u ostatných biocídnych výrobkov dodržiavanie povinností ustanovených v zákone pri ich uvedení na trh, najmä :

•    oznámiť údaje o biocídnom výrobku podľa § 33 zákona pred jeho uvedením na trh Centru pre chemické látky a prípravky (ďalej len Centrum)

•    uvádzať na trh biocídne výrobky len s účinnými látkami zo zoznamu prílohy II. nariadenia a ktoré majú platné rozhodnutie Centra

•    vyhotoviť kartu bezpečnostných údajov (ďalej len KBÚ) na všetky biocídne výrobky, klasifikované ako nebezpečné pred ich uvedením na trh

•    poskytnúť KBÚ Toxikologickému informačnému centru a každému príjemcovi

•    označovať a baliť biocídne výrobky v súlade s požiadavkami zákona

•    pri propagácii a reklame biocídneho výrobku dodržiavať požiadavky zákona

•     dodržiavať požiadavky pri predaji biocídnych výrobkov, vyplývajúce zo zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoja verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

    

o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH)

a o zriadení Európskej chemickej agentúry.         

I. Výsledky kontroly biocídnych výrobkov

V rámci kontrolnej akcie, ktorá bola zameraná na dodržiavanie zákona a nariadenia, inšpektori SOI vykonali 115 kontrol u 20 výrobcov a 55 distribútorov. Bolo prekontrolovaných 370 druhov biocídnych výrobkov, z toho u 61 druhov boli zistené nedostatky, čo predstavuje 16,5 %.

Ďalších 25 kontrol bolo vykonaných vo veľkoskladoch a maloobchodných predajniach, ktoré boli zamerané najmä na zistenie informácií o výrobkoch, ich výrobcoch resp. distribútoroch ako aj o výskyte biocídnych výrobkov v predaji, na účinné látky ktorých sa vzťahuje zákaz uvádzania na trh podľa nariadenia.

Všetky kontrolované subjekty predložili oprávnenia na podnikanie v súlade s požiadavkami na predmetnú podnikateľskú činnosť.

1. Kontrola biocídnych výrobkov so zakázanými účinnými látkami

Počas kontrolnej akcie bol zistený na trhu v predaji 1 druh biocídneho výrobku s obsahom účinnej látky, na ktoré sa vzťahuje podľa nariadenia zákaz uvádzania na trh.

2. Oznámenie biocídnych výrobkov

Podnikatelia môžu uvádzať na trh len tie biocídne výrobky, ktoré oznámili Centru podľa § 33 zákona a na ktoré Centrum vydalo súhlasné rozhodnutie spolu s číslom oznámenia. Rozhodnutie je vydané na tri roky. Po uplynutí tejto doby rozhodnutie stráca platnosť a podnikateľ musí požiadať o jeho predĺženie.

    

Z kontrolovaných 370 druhov biocídnych výrobkov 25 druhov bolo uvádzaných na trh bez predbežného oznámenia a súhlasného rozhodnutia Centra, čo predstavuje 6,8 %. Na ďalšie 3 druhy biocídnych výrobkov podnikatelia nemali platné rozhodnutia Centra (uplynula trojročná doba).

Napríklad:

 • Biocídne výrobky Tesco Thick Bleach Pine, Tesco Antibacterial, Tectane – čistič klimatizácie, Feljoves Virashied utierky s dezinfekčným účinkom, KISS SILVER proti kliešťom a bodavému hmyzu, KISS SILVER repelentný sprej proti kliešťom a bodavému hmyzu, KISS Pufík NATUR detský repelentný sprej proti komárom a iným hmyzom, SAN 2000 – preventívna protiplesňová antibakteriálna farba, VALEO – KLIM PUR, STARLINE – čistič klimatizácie, Špeciál Quick&Easy Schwimmbad Desinfektion Chlorfrei, Prolux antiplíseň – protiplesňová farba s preventívnym a likvidačným fungicídnym účinkom, boli uvádzané na trh bez oznámenia a súhlasného rozhodnutia Centra.
 • Na biocídne výrobky Hygienic PERFECT, Hygienic DES a Mr. Proper boli predložené neplatné rozhodnutia Centra.

    

3. Kontrola karty bezpečnostných údajov (KBÚ)

Zákon ukladá podnikateľovi povinnosť vyhotoviť KBÚ pre každý biocídny výrobok ktorý uvádza na trh. KBÚ biocídneho výrobku, klasifikovaného ako nebezpečný, je povinný poskytnúť Toxikologickému informačnému centru a každému odberateľovi biocídneho výrobku (okrem spotrebiteľa) najneskôr s prvou dodávkou, aby príjemca mohol prijať účinné opatrenia týkajúce sa ochrany života, zdravia ľudí a životného prostredia.

Po obsahovej stránke KBÚ musí spĺňať požiadavky § 27 ods. 4 zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon

o chemických látkach) a vyhláške MH SR č. 515/2001 Z.z. o podrobnostiach o obsahu karty bezpečnostných údajov.

Z kontrolovaných 370 druhov biocídnych výrobkov 214 druhov bolo klasifikovaných ako nebezpečný. Predmetom kontroly boli KBÚ tých biocídnych výrobkov, ktoré boli klasifikované ako nebezpečné. Podnikatelia na 6 druhov biocídnych výrobkov nemali vypracované KBÚ (2,8%). KBÚ neboli zaslané Toxikologickému informačnému centru u 10 druhov biocídnych výrobkov (4,7%).

Nedostatky v obsahu KBÚ boli zistené v 9 prípadoch (4,2%). Správnosť klasifikácie prípravku bola prekontrolovaná v každom prípade. Nesprávna klasifikácia bola zistená v 3 prípadoch.

Medzi zistené nedostatky patrili:

•    nesprávna klasifikácia biocídneho výrobku,

•    chýbajúci údaj výslednej klasifikácie biocídneho výrobku ,

•    chýbajúce slovné označenie špecifického rizika ,

•    neúplné informácie o vlastnostiach chemických látok obsiahnutých v prípravku

•    obsah KBÚ nie je v slovenskom jazyku

Napríklad:

 •  V KBÚ výrobku XINCHLOR dezinfekčný a bieliaci prostriedok chýbali informácie o vlastnostiach chemických látok obsiahnutých v prípravku ako aj ich koncentrácia.
 • Vo výslednej klasifikácii výrobku CHEMOLUX V1357 NOVÝ chýbala klasifikácia R52/53 - škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.
 • KBÚ výrobkov Effect Faracid účinná a dlhotrvajúca ochrana proti faraónskym mravcom, Effect Insekticíd účinná a dlhotrvajúca ochrana proti mravcom, Biotoll Insekticíd účinná a dlhotrvajúca ochrana proti mravcom a Biotoll nástraha účinný prostriedok na ničenie mravcov a ich hniezd neboli vypracované v štátnom jazyku.

4. Kontrola označovania biocídnych výrobkov

Označovanie biocídnych výrobkov musí byť v súlade s požiadavkami § 20 zákona o biocídnych výrobkoch. Ak ide o nebezpečný prípravok, jeho označovanie musí obsahovať aj údaje stanovené v § 25 zákona o chemických látkach .

    

Označovanie biocídnych výrobkov, balených v aerosólovom rozprašovači, musí vyhovovať navyše požiadavkám vyhlášky MH SR č. 330/2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na aerosólové rozprašovače.

Z prekontrolovaných 370 druhov biocídnych výrobkov u 50 druhov (13,5%) boli zistené nedostatky v označovaní.

        

Najvážnejším nedostatkom v označovaní biocídnych výrobkov boli chýbajúce slovné označenie nebezpečenstva v štátnom jazyku a chýbajúce informácie na etikete v štátnom jazyku.

Najčastejšími nedostatkami boli chýbajúce čísla oznámenia, chýbajúce identifikačné údaje podnikateľa, uvádzajúceho biocídny výrobok na trh a chýbajúce slovné označenie nebezpečenstva v štátnom jazyku.

Ďalšími nedostatkami boli:

•    chýbajúce označenie špecifického rizika (R-veta),

•    slovné označenia nebezpečenstva, špecifického rizika a bezpečného použitia neboli v štátnom jazyku

•    chýbajúce identifikačné údaje podnikateľa,

•    koncentrácie účinnej látky v nesprávnych jednotkách

•    chýbajúci údaj o forme biocídneho výrobku,

•    chýbajúca informácia o vedľajších účinkoch biocídneho výrobku,

•    chýbajúci údaj o účele použitia a o dávkovaní biocídneho výrobku ,

•    chýbajúci čas potrebný na biocídny účinok,

•    chýbajúci názov účinnej látky,

•    chýbajúci pokyn na bezpečné zneškodnenie biocídneho výrobku a jeho obalu, zákaz opakovaného použitia obalu,

•    chýbajúce číslo oznámenia.

    

Napríklad:

 • V označení výrobkov Bioextrakt solar insect repelent sport, Multiblok zazimovací prostriedok, Algicíd Speciál, Algicíd Štandard, Aktivátor komponent, Multifunkčné tablety chýbalo obchodné meno, sídlo, telefónne číslo podnikateľa, ktorý ich uvádza na trh.
 • Na etikete výrobkov Domestos 24 H Pine Fresch a Domestos 24 H Citrus Fresch chýbalo okrem identifikačných údajov podnikateľa aj slovné označenie nebezpečenstva „dráždivý“ a číslo oznámenia.
 • Číslo oznámenia chýbalo aj v označení výrobku KRETOL 5 GR repelentný prípravok odpudzujúci krtka voľne žijúceho škrečka a sysľa.
 • V označení výrobku CHEMOLUX V1357 NOVÝ chýbala informácia o nebezpečenstve R52/53 - škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.
 • Chýbal zákaz opakovaného použitia obalu v označení 11 druhov bazénovej chémie značky POOL MASTER.
 • u prípravku Soll Fadenalgen Vernichter odstraňovač vláknitých rias, a Blue Star Tabs chýbalo slovné označenie výstražného symbolu „škodlivý“ v štátnom jazyku.

 • U výrobkov VALEO – KLIM PUR, a VALEO – KLIM SPRAY okrem slovného označenia výstražného symbolu chýbalo aj slovné označenie špecifického rizika a slovné označenie na bezpečné použitie v štátnom jazyku.
 • V označení výrobku TALON – B 250 G, všetky informácie pre spotrebiteľa sa nachádzali len v maďarskom jazyku.
 • Údaje v označovaní výrobkov Lignofix E-PROFI profesionální ochrana nového dřeva a Lignofix SUPER ošetření napadaného dřeva a zdiva neboli v súlade s informáciami v KBÚ.
 • V označení výrobkov BIOTEX dezinfekčný a bieliaci prostriedok a XINTOX univerzálny čistiaci a renovačný prostriedok boli uvedené údaje ako „ nehorľavý“ „netoxický“, ktoré sa na obale chemických látok a prípravkoch nesmú uvádzať.
 • V označení výrobku farba SAN 2000 boli zistené nasledovné nedostatky:

- chýbal názov a koncentrácia účinnej látky v metrických jednotkách

- chýbalo číslo oznámenia biocídneho výrobku Centru

- chýbal pokyn na bezpečné zneškodnenie biocídneho výrobku a jeho obalu, vrátane

zákazu opakovaného použitia obalu

- chýbal údaj o čase potrebnom na biocídny účinok

5. Kontrola balenia biocídnych výrobkov

Balenie biocídnych výrobkov musí spĺňať požiadavky § 26 zákona o chemických látkach .

Pri kontrole balenia biocídnych výrobkov sa inšpektori zamerali hlavne na bezpečnosť obalu, aby nemohlo dôjsť k úniku nebezpečného prípravku a k ohrozeniu alebo poškodeniu zdravia ľudí alebo životného prostredia; aby obaly boli zreteľne odlišné od obalov bežne používaných na potraviny, krmivá, pitnú vodu a lieky; aby obaly nemali lákavý tvar alebo takú dekoráciu, ktorá by uvádzala spotrebiteľa do omylu alebo vzbudzovala zvedavosť detí; aby obaly jedovatých, mimoriadne horľavých, veľmi horľavých, škodlivých a žieravých prípravkov boli vybavené hmatovým upozornením na nebezpečenstvo pre ľudí s poruchou zraku a nevidomých; a pri jedovatých a žieravých prípravkoch navyše aj s uzávermi odolnými proti otvoreniu deťmi.

Inšpektori počas kontrolnej akcie zistili 3 druhy výrobkov s nedostatkami v balení a to: 2 výrobkov bez hmatového upozornenia na nebezpečenstvo pre ľudí s poruchou zraku a nevidomých a jeden výrobok nemal dostatočne bezpečný obal.

Napríklad:

 • Na obale výrobkov Kombi Mini tablety BLUE POOL na ošetrenie bazénovej vody s kategóriou nebezpečenstva „žieravý“ a MINI OXI s kategóriou nebezpečenstva „škodlivý“ chýbalo hmatové upozornenie na nebezpečenstvo pre ľudí s poruchou zraku a nevidomých.
 • Výrobok KRETOL 5 GR 150 g repelentný prípravok odpudzujúci krtka voľne žijúceho škrečka a sysľa s kategóriou nebezpečenstva „škodlivý“ bol balený v mikroténovom vrecku a uložený v plastovom kelímku – uvedené balenie nevyhovuje požiadavkám zákona. Výrobok navyše bol v ponuke na predaj po uplynutí doby spotreby určenej výrobcom.

        

6. Propagácia a reklama

Pri reklame biocídneho výrobku musí podnikateľ vždy uviesť v zmysle § 21 zákona upozornenie:

„Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.“

Propagačné a reklamné materiály nesmú obsahovať údaje: „biocídny výrobok s nízkym rizikom“, „netoxický“, „neškodný“, „neškodný pre životné prostredie“ a nesmú možného používateľa informovať spôsobom, ktorý je klamlivý.

Z kontrolovaných propagačných materiálov v 4 prípadoch bolo zistené chýbajúce upozornenie podľa zákona. Uvedený nedostatok bol zistený v reklamných letákoch a katalógoch. Týkalo sa to výrobkov: Sanytol dezinfekčný prostriedok, Feljoves Virashied – utierky na ruky s dezinfekčným účinkom, Domestos 24 H Pine Fresh a Citrus Fresh a Bref WC tornádo gél antibacteriál.

7. Podmienky predaja biocídnych výrobkov, klasifikovaných ako nebezpečné

Podľa § 52 zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoja verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, „veľmi jedovaté látky a prípravky“ sa nesmú vydávať a predávať fyzickým osobám, „jedovaté látky a prípravky“ môžu byť predávané výhradne osobám starším ako 18 rokov, v prípade samoobslužného predaja ich môže vydávať len predavač a nemôžu byť predávané v predajniach poživatín a hračiek.

Podľa prílohy XVII Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, chemické látky a prípravky, klasifikované ako „karcinogénny kategórie 1 alebo 2“, „mutagénny kategórie 1 alebo 2“, „poškodzujúci reprodukciu kategórie 1 alebo 2“ nemôžu byť predávané širokej verejnosti.

Počas kontrolnej akcie neboli inšpektormi zistené žiadne porušenia podmienok predaja biocídnych výrobkov.

        

Opatrenia

1. Vo všetkých kontrolovaných prevádzkarniach boli spísané inšpekčné záznamy a vydané záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov.

2. V zmysle §-u 6 ods. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 128/2002 Z.z., o štátnej kontrole

vnútorného trhu, vo veciach ochrany spotrebiteľa..., boli uložené opatrenia na zákaz

predaja alebo dodávky u 17 podnikateľských subjektov na 30 druhov biocídnych

výrobkov v celkovej hodnote 5 993,22 € (180 551,74 Sk) do vykonania nápravy.

3. Na odstránenie zistených nedostatkov bolo 1 podnikateľom prijaté dobrovoľné

opatrenie na 4 druhy biocídnych výrobkov v hodnote 519,40 € (15 647,44 Sk).

4. Na 1 druh biocídneho výrobku s obsahom zakázanej účinnej látky podľa nariadenia bolo vydané opatrenie na stiahnutie z trhu .

5.    So 6 podnikateľmi, ktorí sa dopustili opakovane správneho deliktu v oblasti uvedenia biocídnych výrobkov na trh, prípadne nesplnili vydané opatrenie na odstránenie zisteného nedostatku, boli zahájené správne konania o uložení pokút podľa § 31 ods. 2 písm. c) zákona.

        

Záver

Kontrolná akcia bola zameraná na dodržiavanie požiadaviek zákona a nariadenia pri uvádzaní biocídnych výrobkov na trh.

Kontroly boli vykonané u 75 podnikateľov, uvádzajúcich biocídne výrobky na trh. Bolo prekontrolovaných 370 druhov biocídnych výrobkov, z toho u 61 druhov boli zistené nedostatky, čo predstavuje 16,7 %. Porovnaním týchto výsledkov s výsledkami pri kontrolnej akcii v roku 2008, kedy 40,1 % kontrolovaných biocídnych výrobkov mali nedostatky, môžeme konštatovať v roku 2009 podstatné zlepšenie.

Biocídne výrobky, nevyhovujúce požiadavkám všeobecne záväzných právnych predpisov, boli zistené najmä u tých podnikateľov, ktorí sa s predmetnou podnikateľskou činnosťou zaoberajú krátky čas prípadne u nich nebola doteraz zo strany SOI vykonaná kontrola. U 6 podnikateľov boli zistené opakovane nedostatky. Dvaja z nich v priebehu kontrolnej akcie v roku 2008 urobili nápravu v označení a balení, čo bolo inšpektormi následne odkontrolované. Napriek tomu pri tejto kontrolnej akcii bolo zistené, že nedostatočne označené a balené výrobky predávajú naďalej. Za opakované správne delikty boli zahájené správne konania o uložení pokuty.

Hoci už od 31.8.2006 platí zákaz uvedenia na trh biocídnych výrobkov s takými účinnými látkami, ktoré v rámci 10-ročného pracovného programu nebudú posúdené, v ponuke pre spotrebiteľov bol zistený 1 druh biocídneho výrobku od rakúskeho výrobcu so zakázanou účinnou látkou.

Na trhu bolo zistených 10 podnikateľov, ktorí uviedli na trh 25 druhov biocídnych výrobkov (6,8 %) bez toho, aby ich oznámili Centru. U jedného podnikateľa z nich uvedený nedostatok bol zistený počas minuloročnej akcii, kedy sa rozhodol stiahnuť svoje výrobky z trhu pre vysoké náklady pri ich oznámení. Napriek svojmu rozhodnutiu však predmetné biocídne výrobky predával naďalej bez splnenia povinnosti oznámenia Centru.

Pri kontrolách KBÚ bolo zistené, že na 2,8 % výrobkov nebola KBÚ vypracovaná vôbec. Z obsahovej stránky KBÚ bol zistený nesúlad s príslušnými právnymi predpismi u 4,7 % kontrolovaných. Nevyhovovalo požiadavkám zákona na označovanie 13,5 %, na balenie 0,8 %

kontrolovaných výrobkov. Pri kontrolách označovania a balenia biocídnych výrobkov boli zistené aj závažné nedostatky, ktoré môžu ohroziť zdravie ľudí alebo životné prostredie, ako: chýbajúce informácie o nebezpečenstve a bezpečného použitia výrobku, chýbajúce informácie na etikete v štátnom jazyku, chýbajúci údaj o účele použitia a o dávkovaní biocídneho výrobku, chýbajúce hmatové upozornenie na nebezpečenstvo pre ľudí s poruchou zraku a nevidomých. Porovnaním výsledkov kontrolnej akcie s výsledkami z kontrolnej akcie v roku 2008 môžeme konštatovať, že v roku 2009 boli zistené podstatne priaznivejšie výsledky. Zlepšenie nastalo v označení výrobkov (zo 25,6 % na 13,5 %), vo výskyte neoznámených výrobkov Centru (zo 12,6 % na 6,8 %) ako aj vo výskyte biocídnych výrobkov na trhu bez vypracovanej KBÚ (z 5,8 % na 2,8 %). Nedostatky v balení a v obsahovej stránke KBÚ boli na rovnakej úrovni pri obidvoch kontrolných akciách.

K zlepšeniu výsledkov kontroly došlo v roku 2009 z dôvodu uloženia tvrdších sankcií v roku 2008 pre podnikateľov pri nedodržiavaní ich zákonných povinností. Kým v rokoch 2004 – 2007 za zistené nedostatky boli uložené iba nápravné opatrenia bez pokút, podiel nevyhovujúcich biocídnych výrobkov bol viac ako 40 % z kontrolovaných bez výrazného zlepšenia v jednotlivých rokoch. Z tohto dôvodu bolo potrebné pristúpiť k tvrdším sankciám, čo prinieslo svoje ovocie. Kým v roku 2008 ešte 40,1 % t.j. takmer každý druhý kontrolovaný biocídny výrobok bol nevyhovujúci požiadavkám zákona, v roku 2009 už iba 16,5 %, t.j. každý šiesty kontrolovaný.

    

Nakoľko údaje v označení sú jediným zdrojom pre spotrebiteľa na získavanie informácií o nebezpečenstve a spôsobe bezpečného používania biocídneho výrobku, zistené závažné nedostatky v označení výrobkov považujeme za nepriaznivý výsledok.

Vzhľadom na dosiahnuté výsledky ako aj na skutočnosť, že biocídne výrobky sú ponúkané spotrebiteľom na rôzne účely v stále širšom sortimente, Slovenská obchodná inšpekcia bude tejto problematike naďalej venovať zvýšenú pozornosť.