Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosťVýsledky kontrol SOIInformácia o plnení úloh v rámci medzinárodného projektu JA2012 na výrobky detské vysoké stoličky

Informácia o plnení úloh v rámci medzinárodného projektu JA2012 na výrobky detské vysoké stoličky

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 13. 1. 2015

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) ako orgán trhového dohľadu nad bezpečnosťou výrobkov v rokoch 2013 a 2014 pokračovala v medzinárodných projektoch, ktoré boli začaté už v roku 2012.

Ich súčasťou bol aj projekt na výrobky určené na starostlivosť o deti, ktorý bol zameraný na detské vysoké stoličky – „Joint Action on Children`s High Chairs.“

Medzinárodné projekty JA2012 prebiehali pod záštitou organizácie PROSAFE a projektu na detské vysoké stoličky sa okrem Slovenska zúčastnili aj nasledovné členské štáty: Rakúsko, Belgicko, Česko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Lotyšsko, Litva, Malta, Nórsko, Rumunsko a Španielsko, pričom účasťou išlo o doposiaľ najviac zastúpený medzinárodný projekt.

Keďže výrobky pre deti predstavujú sortimentnú skupinu určenú pre najcitlivejšiu skupinu spotrebiteľov – deti a pri ich používaní mala byť garantovaná čo najvyššia úroveň bezpečnosti, hlavnými cieľmi projektu bolo:

 • zabezpečiť, aby boli na trh uvádzané iba bezpečné výrobky,
 • rozvíjať spoluprácu medzi jednotlivými členskými štátmi,
 • rozvíjať spoluprácu s colnými orgánmi,
 • vytvoriť guideline na posudzovanie bezpečnosti týchto výrobkov,
 • rozvíjať komunikáciu medzi orgánmi trhových dohľadov a ekonomickými subjektmi,
 • vytvoriť a pri kontrole používať kontrolné zoznamy.

V rámci účasti na citovanom medzinárodnom projekte, bolo jednotlivými účastníkmi na overenie bezpečnosti odobratých celkovo 70 druhov detských vysokých stoličiek, ktoré boli rozčlenené do piatich kategórií, konkrétne:

 • klasické (tradičné),
 • skladacie,
 • stoličky s nastaviteľnou zadnou opierkou (tzv. polohovateľné),
 • dizajnové,
 • iné (napr. s duálnou funkciou – vysoká stolička, ktorá sa dá rozložiť na malý stolík a stoličku).

Skontrolovaných bolo okolo 720 modelov a vyše 400 ekonomických operátorov, z toho:

 • 24 výrobcov,
 • 46 dovozcov,
 • 330 prevádzok,
 • 240 web stránok.

Odobraté výrobky boli následne zaslané na testovanie do skúšobného laboratória SGS vo francúzskom meste Aix en Provence, ktoré bolo vybraté v rámci projektu.

Testovanie odobratých výrobkov bolo zamerané na správnosť a úplnosť značenia s dôrazom na uvádzanie bezpečnostných upozornení, ako aj na samotné bezpečnostné vlastnosti kontrolovaných výrobkov.

Na overenie bezpečnosti sa na skúšanie použila norma EN 14988-1: 2006 a EN 14988 + A1: 2012: Detské vysoké stoličky, časť 1: Bezpečnostné požiadavky.

Okrem toho sa u odobratých výrobkov overovala aj ich bezpečnosť v súlade s Rozhodnutím Komisie č. 2013/121/EÚ (ďalej len RK) o požiadavkách na bezpečnosť, ktoré musia spĺňať európske normy pre určité detské stoličky podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. V súvislosti s citovaným Rozhodnutím Komisie sa skúšanie zameriavalo na prítomnosť základných informácií o bezpečnosti výrobku a tiež na možnosť prístupu dieťaťa k výplňovým materiálom na sedadle, ktoré môžu spôsobiť riziko zadusenia.

V rámci účasti SOI na tomto projekte inšpektori odobrali 4 druhy detských vysokých stoličiek. Z výsledkov skúšok vyplynulo, že:

 • u jednej detskej vysokej stoličky boli prítomné otvory a medzery, do ktorých sa môžu zachytiť prsty dieťaťa, t.j. predstavovala riziko poranenia. Taktiež bolo zistené, že pôsobením sily je možné dostať sa k výplňovým materiálom na sedadle, čo môže spôsobiť riziko zadusenia;
 • druhá stolička nevyhovela požiadavke na prítomnosť informácií na obale výrobku súvisiacich s bezpečným používaním.

V oboch prípadoch prijali výrobcovia predmetných stoličiek dobrovoľné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

Celkovo výsledky skúšok odobratých detských vysokých stoličiek v rámci projektu preukázali, že:

 • 19 stoličiek bolo predávaných bez bezpečnostných upozornení v štátnom jazyku.
 • 24 stoličiek nevyhovelo požiadavkám na stabilitu (10 výrobkov na bočnú a 14 na zadnú stabilitu), pri ktorých došlo k prevráteniu stoličiek. Takéto druhy sú nebezpečné pre malé deti, ktorým pri páde z vysokej stoličky hrozí riziko úrazu.
 • 27 stoličiek nevyhovelo požiadavkám na aktívny zádržný systém (keď rodičia pripevňujú dieťa k stoličke napr. pásmi) alebo na pasívny zádržný systém (dieťa je zadržiavané rozmermi sedadla). Pri nesplnení požiadavky na zádržný systém hrozí malým deťom pád z vysokej stoličky a následné riziko úrazu z dôvodu nedostatočnej ochrany proti pádu.
 • 21 stoličiek nevyhovelo konštrukčným požiadavkám, okrem iných aj požiadavke na výšku operadla, čo môže viesť k pádu dieťaťa z vysokej stoličky a následnému úrazu.
 • 16 stoličiek nevyhovelo požiadavke na medzery a otvory (napr. nachádzajúce sa v dosahu dieťaťa), kde hrozí riziko zachytenia a poranenia prstov dieťaťa.
 • 10 stoličiek nevyhovelo požiadavkám na zákaz prítomnosti malých častí, ktoré pri prehltnutí môžu spôsobiť zablokovanie dýchacích ciest a následné zadusenie.
 • 7 stoličiek nevyhovelo požiadavkám štrukturálnej integrity (pevnosti), pri ktorej môže dôjsť k deštrukcii stoličky, následnému pádu dieťaťa a úrazu.
 • 10 stoličiek nevyhovelo bezpečnostným upozorneniam uvedeným na obale (napr. chýbajúce upozornenia), čo môže viesť ku riziku zadusenia.
 • 1 stolička nevyhovela požiadavke na blokovací mechanizmus, v dôsledku čoho nebola zaistená bezpečnosť pri používaní detskej vysokej stoličky.
 • u 11 stoličiek bol zistený ľahko dostupný výplňový materiál, ktorého prehltnutie môže viesť k zaduseniu.

Na základe týchto výsledkov boli skúšané stoličky účastníkmi projektu a zástupcami skúšobne kvalifikované ako výrobky s nasledovnými stupňami rizikovosti:

 • vážne riziko: 9 (13 %),
 • vysoké riziko: 9 (13 %),
 • stredné riziko: 17 (24 %),
 • nízke: 13 (19 %),
 • bez rizika: 22 (31 %).

Podľa informácie koordinátora projektu budú súhrnné výsledky zistené všetkými zúčastnenými členskými štátmi obsahom záverečnej správy, ktorá bude prezentovaná na záverečnej konferencii k projektom JA2012, ktorá sa uskutoční vo februári 2015 v Bruseli a súčasne bude publikovaná na webovej stránke organizácie PROSAFE.