Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Kontrolná činnosť

Kontrolná činnosť

Kontrola SOI spočíva v porovnaní zisteného skutočného stavu so stavom predpísaným, to znamená ustanoveným všeobecným záväzným právnym predpisom. Vyhodnotením tohto porovnania je výsledok kontroly, z ktorého musí byť zrejmé, či zistený skutkový stav vyhovoval alebo nevyhovoval predpísanému stavu.

SOI pri kontrolách u kontrolovaných osôb zisťuje nedostatky. Vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov a ich škodlivých následkov, formou záväzných pokynov.

V rámci kontrolnej činnosti sú ukladané opatrenia:

 • opatrenia na mieste (zákon o štátnej kontrole)
 • opatrenia (zákon o trhoviskách)
 • ochranné opatrenia (zákon o štátnej kontrole, zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov)
 • iné opatrenia v správnom konaní (zákon o stavebných výrobkoch, zákon o reklame).


Zákonom č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, ktorý vstúpil do účinnosti 1.4.2002, je rozšírená právomoc SOI, keď môže zakázať dodávku a predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb, ktoré nezodpovedajú osobitným predpisom. Môže tiež nariadiť účinné a okamžité stiahnutie výrobku z trhu a ak treba, aj jeho zničenie na náklady kontrolovanej osoby, nariadiť zverejnenie upozornení na riziká výrobkov v prípade ohrozenia oprávneného záujmu spotrebiteľa, to znamená života alebo zdravia, resp. majetku. Tieto kompetencie sa týkajú všetkých výrobkov, nielen určených podľa zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov.

Odoberanie vzoriek na posúdenie bezpečnosti, kvality a zhody SOI vykonáva len v odôvodnených prípadoch. Vzorky potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov SOI pri kontrolách neodoberá.

Kontrolnú činnosť môžu vykonávať len zamestnanci, ktorí získali špeciálnu odbornú spôsobilosť na výkon kontroly a preukaz SOI, resp. poverenie na výkon kontroly. Ústredná riaditeľka SOI a riaditelia inšpektorátov SOI sú oprávnení prizvať na kontrolu zamestnancov iných orgánov, právnických osôb alebo fyzické osoby, ktorí majú práva a povinnosti v rozsahu a časovom ohraničení im vydaného oprávnenia.

Oprávnenia a povinnosti inšpektorov

Inšpektori pri výkone kontroly sú oprávnení:

 • vstupovať do priestorov kontrolovaných osôb, ktoré súvisia s činnosťami, ktoré je SOI oprávnená kontrolovať, vykonávať dozor, resp. dohľad,
 • overovať totožnosť kontrolovaných osôb, ich zamestnancov alebo osôb, ktoré v mene kontrolovaných osôb konajú,
 • požadovať od kontrolovaných osôb potrebné informácie, doklady, údaje a vysvetlenie, sprievodné listiny, technickú dokumentáciu a inú dokumentáciu,
 • požadovať, aby výrobky boli označené vhodným upozornením na riziká, ktoré môžu vyplývať z použitia výrobkov,
 • odoberať vzorky výrobkov na posúdenie ich kvality, bezpečnosti a zhody,
 • vydávať záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov, požadovať ich odstránenie, príčin a škodlivých následkov v určenej lehote a o plnení záväzných pokynov žiadať správu v určenej lehote,
 • vydávať opatrenia na mieste podľa zákon o štátnej kontrole a opatrenia podľa zákona o trhoviskách (na ktoré sa nevzťahuje správne konanie):
  • zákaz dodávky, predaja alebo použitia výrobkov alebo poskytovanie služieb, ktoré nezodpovedajú osobitným predpisom,
  • zákaz používania neoverených určených meradiel,
  • zákaz výkonu prevádzkovej alebo obchodnej činnosti,
  • nariadenie znehodnotenia výrobkov, ak je zjavné že nie sú bezpečné,
  • zaistenie výrobkov pred predajom, ak sa zistí porušenie práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva,
  • zákaz predaja a poskytovania služieb na trhovom mieste,
  • ukladať blokové pokuty podľa zákona o ochrane nefajčiarov.

Inšpektori sú povinní:

 • preukázať sa preukazom SOI,
 • vykonať záznam z každej kontroly (aj z nedokončenej),
 • postupovať pri kontrole v súlade s platnými právnymi predpismi,
 • vychádzať len z vlastných zistení,
 • objektívne zisťovať a posudzovať skutkový stav,
 • ku kontrolovaným osobám sa správať nepredpojato a korektne,
 • odmietnúť všetky formy korupcie,
 • utajovať meno pisateľa podania, okrem prípadov, kedy podanie nie je možné prešetriť bez toho, aby boli doklady od pisateľa použité pri kontrole ako dôkazový materiál,
 • zachovávať mlčanlivosť o služobnom, hospodárskom a štátnom tajomstve a o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri kontrole a v súvislosti s ňou.

Práva a povinnosti kontrolovaných osôb

Podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole na vnútornom trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa kontrolovaná osoba:
 • má právo, za účasti inšpektorov odobrať sama kontrolné vzorky výrobkov a ponechať si časť z každej takto odobratej vzorky,
 • je povinná umožniť inšpektorom a prizvaným osobám vykonať kontrolu,
 • je povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžité nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu inšpektorátu,
 • je povinná uhradiť náklady skúšok na overenie bezpečnosti a kvality výrobkov, ak ich deklarovaná bezpečnosť alebo kvalita nevyhovuje požiadavkám právnych predpisov,
 • proti opatreniam na mieste môže podať námietky písomne do 3 dní.

Podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní:

 • kontrolované osoby a ich zamestnanci sú oprávnení v určenej lehote sa vyjadriť k výsledkom kontroly, k spôsobu zistenia, prípadne navrhnúť doplnenie dokazovania v správnom konaní
 • proti rozhodnutiu riaditeľa inšpektorátu SOI v správnom konaní môže kontrolovaná osoba podať odvolanie v zákonom určenej lehote (15 dní).