SOI Informácie pre verejnosťZmeny v reklamačnom konaní

Zmeny v reklamačnom konaní

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 7. 12. 2020
Mimoriadne opatrenia vlády SR – vplyv na reklamačné lehoty – nové znenie

Dňa 21. 07. 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Tento zákon zmenil a doplnil aj zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisovv časti, týkajúcej sa reklamačného konania a súvisiacich lehôt.

S účinnosťou od 21. 07. 2020:

  • predávajúci nemá povinnosť umiestňovať reklamačný poriadok na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi; povinnosť predávajúceho riadne informovať spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv zostáva zachovaná,
  • povinnosť mať reklamačný poriadok sa nevzťahuje na zariadenia spoločného stravovania,
  • ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie,
  • predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.