SOI Informácie pre verejnosťUpozornenie pre spotrebiteľov na praktiky spoločnosti ZANA, s. r. o.

Upozornenie pre spotrebiteľov na praktiky spoločnosti ZANA, s. r. o.

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 10. 10. 2016
Upozornenie pre spotrebiteľov na praktiky spoločnosti ZANA, s. r. o.

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na praktiky spoločnosti ZANA, s. r. o. so sídlom na ulici 9. mája 15 v Trnave.

Zo spotrebiteľských podnetov vyplýva, že uvedená spoločnosť organizuje predajné akcie na základe pozvánok, doručovaných spotrebiteľom.

Spoločnosť však Slovenskej obchodnej inšpekcii písomne neoznámila uskutočnenie žiadnej predajnej akcie napriek tomu, že ide o zákonom stanovenú povinnosť organizátora predajnej akcie.

Okrem toho, spoločnosť sa má pri uskutočňovaní predajných akcií dopúšťať praktík, ktoré sú v rozpore so zákonom, ako je:

  • požadovanie alebo prijatie plnenia predstavujúceho cenu za ponúkaný tovar alebo službu alebo jej časť počas predajnej akcie,
  • oddeľovanie spotrebiteľa od ostatných účastníkov predajnej akcie, čo môže mať za následok neprimerané ovplyvnenie rozhodnutia spotrebiteľa o kúpe ponúkaného tovaru alebo služby.

Na základe šetrenia spotrebiteľských podnetov SOI tiež zistila, že spotrebiteľom nebolo zo strany spoločnosti umožnené odstúpenie od zmluvy tým, že spoločnosť nepreberá zásielky a na sídle spoločnosti ani na adrese prevádzkarne sa nikto nenachádza.

Telefónne čísla, uvedené za účelom kontaktu nie sú funkčné.

V nadväznosti na vyššie opísané skutočnosti preto odporúčame spotrebiteľom, aby dôkladne zvážili nielen účasť na predajných akciách, organizovaných predmetnou spoločnosťou, ale najmä kúpu prezentovaných produktov.