SOI Informácie pre verejnosťÚčtovanie obalov

Účtovanie obalov

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 7. 12. 2020

ÚČTOVANIE OBALOV (POTRAVINY, HOTOVÉ POKRMY) - ZMENA

S účinnosťou od 21. 07. 2020 bola v zákone č. 250/2007 Z. z. a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov zrušená povinnosť predávajúceho predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha výrobku,pri samoobslužnom predaji poskytnúť spotrebiteľovi obalový materiál a uhrádzať náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku.

Uvedené už preto nebude predmetom kontrolnej činnosti SOI, a to bez ohľadu na spôsob predaja (donáška, stravovacie zariadenia, obchody....).

Hygienické balenie potravín vrátane hotových pokrmov a požiadavky na hygienicky vhodný obal aj naďalej podliehajú dozoru orgánov úradnej kontroly potravín, ktorými sú Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.