Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Informácie pre verejnosťPovinnosti cestovných kancelárií - doplnenie

Povinnosti cestovných kancelárií - doplnenie

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 11. 12. 2020
Povinnosti cestovných kancelárií - doplnenie

Zákonom č. 198 z 09. júla 2020, ktorý nadobudol účinnosť dňa 21. 07. 2020, sa zmenili a doplnili niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Zmena nastala aj v zákone č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, medzi inými:

1. v § 7 ods. 1 písm. c) odpadla povinnosť cestovnej kancelárii a cestovnej agentúre informovať orgán dohľadu (ďalej aj SOI) o predaji zájazdov alebo ponuky zájazdov pre obchodníka usadeného na území iného členského štátu a tiež poskytnúť SOI kópiu dokladov o jeho ochrane pre prípad úpadku.

Podľa nového znenia § 7 ods. 1 písm. c) je cestovná kancelária a cestovná agentúra povinná pri sprostredkovaní predaja zájazdu pre obchodníka usadeného na území iného štátu predložiť orgánu dohľadu na jeho žiadosť k nahliadnutiu kópiu oprávnenia na podnikanie v oblasti predaja zájazdov a sprostredkovania spojených služieb cestovného ruchu vydaného podľa príslušných právnych predpisov štátu, v ktorom je tento obchodník usadený a kópiu dokladov o jeho ochrane pre prípad úpadku, ktoré musia obsahovať informácie o tejto ochrane, najmä názov alebo obchodné meno poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku, sídlo alebo miesto podnikania, elektronickú adresu, telefonický kontakt, poistnú sumu alebo bankovú záruku, ktorá zabezpečuje ochranu pre prípad úpadku.

2. v § 11 ods. 5 písm. a) odpadla povinnosť cestovnej kancelárii predkladať SOI rovnopis alebo úradne osvedčenú kópiu zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku.

Podľa nového znenia § 11 ods. 5 písm. c) je cestovná kancelária povinná informovať orgán dohľadu o vzniku alebo zmene zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku a oznámiť mu údaje podľa § 30 ods. 2 písm. c) do piatich dní od jej vzniku alebo zmeny.

Údaje podľa § 30 ods. 2 písm. c) sú:

  • názov poskytovateľa ochrany v prípade úpadku,
  • suma zabezpečujúca ochranu pre prípad úpadku,
  • spôsob uplatnenia práv z tejto zmluvy,
  • dátum začiatku a konca platnosti zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku alebo informácia o skutočnosti, že cestovná kancelária nemá zabezpečenú ochranu pre prípad úpadku.

3. v § 12 ods. 4 odpadla povinnosť cestovnej kancelárii predkladať SOI priebežnú účtovnú závierku.

Podľa nového znenia § 12 ods. 4 cestovná kancelária zostavuje k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka priebežnú účtovnú závierku. Údaje z poznámok účtovnej závierky podľa odseku 2 predkladá cestovná kancelária orgánu dohľadu bezodkladne po zostavení priebežnej účtovnej závierky. Priebežnú účtovnú závierku poskytne cestovná kancelária orgánu dohľadu na jeho žiadosť.

Údaje z poznámok účtovnej závierky podľa odseku 2 sú:

  1. suma tržieb z predaja tých zájazdov, na ktoré sa uplatňuje tento zákon, pričom tieto tržby obsahujú aj zálohy zaplatené za zájazdy,
  2. suma tržieb zo sprostredkovania a predaja tých spojených služieb cestovného ruchu, na ktoré sa uplatňuje tento zákon, pričom tieto tržby obsahujú aj zálohy zaplatené za spojené služby cestovného ruchu,
  3. suma tržieb z predaja služieb cestovného ruchu.

Informácie podľa § 11 ods. 5 písm. c) cestovná kancelária poskytuje Ústrednému inšpektorátu

Slovenskej obchodnej inšpekcie na e-mailové adresy: info@soi.sk  alebo oos@soi.sk.

Povinnosti podľa § 12 ods. 4 - údaje z poznámok priebežnej účtovnej závierky predkladá cestovná kancelária inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie pre príslušný kraj podľa sídla cestovnej kancelárie. Adresy regionálnych inšpektorátov sú uvedené na https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi.