SOI Informácie pre verejnosťOznámenie o pripravovanej kontrolnej akcii

Oznámenie o pripravovanej kontrolnej akcii

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 7. 6. 2018

V nadväznosti na novozavedené povinnosti výrobcov obalov, poskytovať ľahké plastové tašky za úhradu a poskytovať aj iné druhy tašiek vykoná SOI v dňoch 25. – 29. júna 2018 kontrolu, zameranú na dodržiavanie uvedených povinností zo strany výrobcov obalov.

Cieľom kontroly bude preverenie dodržiavania ust. § 54 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorého je výrobca obalov, ktorý poskytuje ľahké plastové tašky (plastové tašky s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrometrov) k nákupu tovaru alebo výrobkov, povinný:

a) poskytovať ich za úhradu; táto povinnosť sa nevzťahuje na poskytovanie veľmi ľahkých plastových tašiek (plastové tašky s hrúbkou steny menšou ako 15mikrometrov, ktoré sa vyžadujú z hygienických dôvodov (v súvislosti s balením potravín) alebo sa poskytujú ako primárny obal pre nebalené potraviny s cieľom predchádzať plytvaniu potravinami),

b) poskytovať aj iné druhy tašiek.

Pri kontrole sa inšpektori SOI zamerajú aj na dodržiavanie ust. § 17 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je predávajúci pri samoobslužnom predaji povinný poskytnúť spotrebiteľovi obalový materiál (ak to povaha výrobku vyžaduje), pričom náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci.

Inšpektori SOI tiež preveria, či predávajúci bezplatne neposkytujú veľmi ľahké plastové tašky v prípadoch, keď je takéto poskytovanie zákonom zakázané. Ide o prípady, ak veľmi ľahká plastová taška nie je poskytnutá ako primárny obal na nebalené potraviny (napr. pečivo, zelenina, mäsové výrobky a pod.), prípadne z hygienických dôvodov súvisiacich s balením potravín.