SOI Informácie pre verejnosťOznam - HMC Slovakia, s. r. o., Banská Bystrica

Oznam - HMC Slovakia, s. r. o., Banská Bystrica

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 20. 9. 2018
Slovenská obchodná inšpekcia eviduje v roku 2018 zvýšené množstvo spotrebiteľských podnetov smerujúcich proti spoločnosti HMC Slovakia, s. r. o., Starohorská 72, Banská Bystrica, ktorá vykonáva predaj nábytku prostredníctvom webovej stránky www.chyza.sk. Spotrebitelia v podaniach poukazujú na nedodanie výrobku v lehote podľa obchodných podmienok predávajúceho a na nevrátenie finančnej čiastky po uplatnení si práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Šetrenie podnetov dosiaľ potvrdilo spotrebiteľmi namietané konanie predávajúceho a spoločnosti HMC Slovakia, s. r. o. bola príslušným inšpektorátom SOI v minulosti uložená sankcia za porušenie zákona.

V nadväznosti na vyššie uvedené a vzhľadom na intenzitu podnetov spotrebiteľov s poukazom na to, že Slovenská obchodná inšpekcia nie je oprávnená vymáhať platby, odporúčame spotrebiteľom dôkladne zvážiť všetky spotrebiteľské rozhodnutia týkajúce sa zakúpenia produktov prostredníctvom vyššie uvedenej webovej stránky, najmä vykonania úhrady vopred.