Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Informácie pre verejnosťInternetové obchodyBEZPEČNÉ NAKUPOVANIE V INTERNETOVÝCH OBCHODOCH

BEZPEČNÉ NAKUPOVANIE V INTERNETOVÝCH OBCHODOCH

BEZPEČNÉ NAKUPOVANIE V INTERNETOVÝCH OBCHODOCH

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) žiada spotrebiteľov o zvýšenú obozretnosť pri internetových nákupoch vzhľadom na stále sa opakujúce spotrebiteľské podnety, ktoré sa týkajú predaja tovaru prostredníctvom e-shopov s doménou .sk.

Odporúčame spotrebiteľom dôkladne zvážiť nákupy tovaru prostredníctvom rizikových webových stránok. Doména .sk ani použitie slovenského jazyka automaticky nezaručuje, že ide o slovenský e-shop, kde môže SOI vykonať dohlaď.

Ak je e-shop prevádzkovaný z inej krajiny, SOI
má obmedzené kompetencie a nie je oprávnená


•    blokovať príp. zakázať internetové stránky,
•    vymáhať plnenia platby za nedodaný tovar.

Pre registráciu domény .sk stačí mať bydlisko, resp. korešpondenčnú adresu v niektorom z členských štátov Európskej únie, v štáte tvoriacom Európsky hospodársky priestor alebo v členskom štáte Európskeho združenia voľného obchodu a uhradiť registračný poplatok. Rovnako za poplatok je možné preregistrovať doménu, teda zmeniť registrátora.

Práve preto SOI apeluje na spotrebiteľov, aby prihliadali na skutočnosti, že internetovému predajcovi poskytujú svoje osobné údaje a údaje o platobnom prostriedku a je potrebné si pred každým nákupom zodpovedať nasledujúce otázky.

Ide o známy e-shop?

Pred uskutočnením nákupu odporúčame overiť si skúsenosti iných spotrebiteľov, napr. vo forme recenzií či nezávislých webových služieb, ktoré umožňujú spotrebiteľom ohodnotiť nákup. Ak žiadne recenzie nenájdete, prípadne recenzie sú negatívne, je treba byť pozorný.

Má internetový obchod jasne identifikovaného prevádzkovateľa/predávajúceho?

Každý e-shop je povinný informovať spotrebiteľa o osobe predávajúceho ešte pred uskutočnením nákupu. Dôveryhodný obchod preto nemá problém zverejniť informácie o svojom prevádzkovateľovi (obchodné meno a sídlo, prípadne miesto podnikania). Údaje o predávajúcom si môže spotrebiteľ overiť na stránke Obchodného registra www.orsr.sk, prípadne Živnostenského registra www.zrsr.sk. Ak ide o podnikateľa z iného štátu, údaje o jeho registrácii si môže spotrebiteľ overiť v príslušnom národnom registri. Informácie o registroch členských štátov EÚ sú dostupné na adrese: https://e-justice.europa.eu.

Je stránka e-shopu v slovenskom jazyku?

Slovenská doména webovej stránky .sk ani použitý slovenský jazyk neznamená, že ide o e-shop, prevádzkovaný slovenským podnikateľským subjektom. Aj takéto stránky môžu byť prevádzkované z inej krajiny. Preto je nevyhnutné vždy si overiť osobu prevádzkovateľa/predávajúceho.

Sú ceny tovarov ponúkaných na webovej stránke nápadne nízke?

Ak sú ceny v danom e-shope podstatne nižšie ako v konkurenčných e-shopoch, spotrebiteľ by mal byť opatrný. V niektorých prípadoch môžu ceny súvisieť s vlastnosťami tovaru (falzifikáty) alebo priamo poukazujú na e-shop, ktorý ani po prijatí platby tovar neodošle. Pri nápadne nízkych cenách je vhodné, aby si spotrebiteľ pozrel aj ďalšie údaje (napr. osobu predávajúceho, obchodné a platobné podmienky).

Umožňuje e-shop viaceré spôsoby platby?

Vo väčšine prípadov e-shopy ponúkajú zákazníkom viacero možností platby. Okrem platby vopred umožňujú aj platbu pri doručení tovaru (dobierka). Ak e-shop požaduje platbu vopred, spotrebiteľ by mal zaplatiť len vtedy, ak si je istý, že vstupuje do právneho vzťahu s dôveryhodným dodávateľom. Pri platbe systémom PayPal alebo platobnou kartou existujú možnosti, ako sa domáhať vrátenia peňazí, pokiaľ vám tovar nie je doručený. Viac informácií o týchto možnostiach získate u svojej banky. Aj pri používaní platobnej karty odporúčame, aby sa spotrebitelia riadili bezpečnostnými odporúčaniami svojej banky.

Čo by si mali spotrebitelia ďalej všímať?

-  zlú jazykovú úpravu, gramatické chyby, nesprávnu štylizáciu (častokrát ide o preklady, vytvorené internetovým prekladačom),

- požiadavky predávajúceho na ďalšie dodatočné platby, o ktorých predtým spotrebiteľa neinformoval (clo, poistenie, náklady na balné, atď.),

-  ponuka na nákup je zasielaná prostredníctvom nevyžiadanej pošty,

-  predávajúci požaduje údaje o bankovej karte, prípadne prístupové údaje k internetovému bankovníctvu,

-  chýbajúce informácie o prevádzkovateľovi e-shopu, resp. predávajúcom – z webovej stránky nie je jasné, s kým spotrebiteľ uzatvára kúpnu zmluvu a voči komu si tak môže uplatňovať svoje spotrebiteľské práva,

-  chýbajúce obchodné podmienky, nezverejnený reklamačný poriadok vrátane informácií o tom, kam je potrebné zaslať reklamovaný tovar,

- nesplnené informačné povinnosti, najmä vo vzťahu k možnosti odstúpenia od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, bez udania dôvodu,

- obchodné podmienky, prípadne reklamačný poriadok sú v rozpore so zákonom,

-  e-shop vzbudzuje dojem, že ide o slovenského prevádzkovateľa, resp. predávajúceho, je ale prevádzkovaný subjektom z iného členského štátu EÚ, prípadne z krajiny mimo EÚ, čo môže podstatným spôsobom sťažovať uplatňovanie spotrebiteľských práv (napr. odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, reklamácie, ...).

 

Každý spotrebiteľ by si mal uvedomiť, že webová stránka, ktorá neuvádza názov predávajúceho (resp. uvádza predávajúceho z ďalekého zámoria) a neuvádza adresu, telefónny kontakt, IČO, obchodné podmienky, používa ilustračné fotografie výrobkov, vyžaduje iba platbu vopred - a navyše, pri komunikácii ponúka iba „kontaktný formulár“ nie je dôveryhodná.

Kedy môže pomôcť Slovenská obchodná inšpekcia?

Internet poskytuje predávajúcim značnú mieru anonymity. Ak je e-shop prevádzkovaný zo zahraničia alebo jeho prevádzkovateľa nie je možné identifikovať, vyvodzovanie postihu voči takémuto subjektu môže byť veľmi zložité.

V prípade, že predávajúci sídli na území Slovenskej republiky podnet na prešetrenie je potrebné zaslať na Inšpektorát SOI pre kraj príslušný podľa sídla predávajúceho.

Kontakty na inšpektoráty SOI https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi, alebo Kontaktujte nás pomocou formulára.

K podnetu pripojte kópie všetkých relevantných dokladov (doklad o zaplatení, doklad o prevzatí tovaru, odstúpenie od zmluvy, reklamačný formulár, prípadne písomnú komunikáciu medzi Vami a predávajúcim). Bez doloženia týchto dokladov nie je možné podnet prešetriť.

SOI vykoná šetrenie a v prípade preukázania porušenia zákona, budú voči kontrolovanej osobe vyvodené dôsledky, vrátane uložených opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, príp. opatrenia na ochranu trhu.

SOI nie je oprávnená konať v prípadoch, ak ide o predávajúcich, ktorí nemajú na Slovensku sídlo, prípadne zastúpenie, ani ak ide o predaj medzi fyzickými osobami, realizovaný prostredníctvom sociálnych sietí či rôznych internetových bazárov.

Kto môže pomôcť, ak spotrebiteľ nakupoval od zahraničného subjektu?

Ak je prevádzkovateľom e-shopu predávajúci so sídlom v inom členskom štáte EÚ, Islande, Nórsku alebo vo Veľkej Británii, spotrebiteľ sa môže obrátiť na Európske spotrebiteľské centrum v SR, ktoré pomáha spotrebiteľom pri riešení cezhraničných reklamácií v rámci EÚ a poskytuje poradenstvo a pomoc spotrebiteľom pri nákupoch v rámci EÚ.

Podnet môžete podať elektronicky na webovej stránke Európskeho spotrebiteľského centra v SR http://www.esc-sr.sk/ alebo poštou na adresu: Európske spotrebiteľské centrum v SR, Mlynské Nivy 44/A, 827 15 Bratislava 212, Slovenská republika.

V prípade, že sa mimosúdnym riešením sporu cez sieť európskych spotrebiteľských centier ECC-Net nedosiahne zmierlivé vyriešenie sporu, spotrebitelia majú v týchto prípadoch aj iné alternatívy, ktoré sú pomerne rýchle a finančne dostupné, pričom potreba právneho zastúpenia nie je nutná.

Jednou z týchto možností ako vyriešiť spor so zahraničným obchodníkom je európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (max. do výšky 5 000 €). Cez uvedené konanie spotrebiteľ môže uplatniť náhradu za škodu alebo ujmu, ktorá vznikla pri kúpe tovaru alebo využití služby v akomkoľvek členskom štáte EÚ (s výnimkou Dánska a Veľkej Británie).

Ide o súdne konanie, ktoré spravidla prebieha písomnou formou. Konanie je možné začať na miestne príslušnom súde v obvode bydliska spotrebiteľa. Rozsudok vydaný v tomto konaní je automaticky platný v ostatných členských štátoch EÚ a voči jeho uznaniu v zásade nemožno namietať. 

Návrh na súd je možné podať prostredníctvom formulára A, ktorý nájdete na európskom portáli Elektronickej justície

Ak ide o predávajúceho z tretej krajiny, je potrebné kontaktovať priamo národný dozorný orgán v danej krajine.