Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Informácie pre verejnosťInformácia pre spotrebiteľskú a podnikateľskú verejnosť k cepovému reznému príslušenstvu pre prenosné ručné nástroje na rezanie krovín

Informácia pre spotrebiteľskú a podnikateľskú verejnosť k cepovému reznému príslušenstvu pre prenosné ručné nástroje na rezanie krovín

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 16. 8. 2023

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľov upozorňuje na výrobky – cepové rezné príslušenstvo pre prenosné ručné nástroje na rezanie krovín zobrazené na fotografiách, ktoré boli zistené v ponuke pre spotrebiteľa na trhu SR a ktorých uvádzanie na trh, je z dôvodu nižšie popísaných rizík vyplývajúcich z ich používania, zakázané.

cepové rezné príslušenstvo obrcepové rezné príslušenstvo obrcepové rezné príslušenstvo obr

V zmysle rozhodnutia Komisie č. 2012/32/EÚ, je od roku 2012 zakázané uvádzať na trh cepové rezné príslušenstvo pozostávajúceho z viacerých spojených kovových častí, pre prenosné ručné nástroje na rezanie krovín, pretože nespĺňa základné požiadavky stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojových zariadeniach.

Výrobcovia, ktorí nevyrábajú pôvodné nástroje na rezanie krovín, uvádzajú na trh rôzne cepové rezné príslušenstvo pre nástroje na rezanie krovín, ktoré pozostáva z dvoch alebo viacerých kovových častí, ako napríklad reťazí alebo nožov, pripojených k rotačnej hlave. Používanie takéhoto cepového rezného príslušenstva s pripojenými kovovými časťami predstavuje výrazne vyššie reziduálne riziko rozpadnutia sa počas prevádzky a riziko spôsobené odletujúcimi predmetmi ako kovové nože pozostávajúce iba z jednej časti. Kovové časti cepového rezného príslušenstva a ich spoje sú vystavené opakovanému mechanickému namáhaniu pri kontakte s tvrdými povrchmi, ako sú kamene a skaly alebo iné prekážky, v dôsledku čoho sa môžu rozpadnúť a odletieť vo vysokej rýchlosti. Taktiež môžu spôsobovať odletovanie kameňov vo vyššej rýchlosti ako kovové nože pozostávajúce iba z jednej časti. Ochrannými krytmi namontovanými na prenosné ručné nástroje na rezanie krovín však nemožno poskytnúť dostatočnú ochranu voči rizikám spôsobeným cepovým rezným príslušenstvom s pripojenými kovovými časťami.

Nesúlad s týmito požiadavkami predstavuje pre používateľov a iné prítomné osoby výrazné riziko vážneho zranenia, v dôsledku vymrštenia reťazového článku alebo noža pripojeného k rotačnej hlave. Uvádzané skutočnosti potvrdzuje aj prípad zaznamenaný v Spojenom kráľovstve v roku 2010, kedy pri používaní nástroja na rezanie krovín s týmto rezným príslušenstvom odletela spojka reťaze a smrteľne zranila okoloidúcu osobu.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Európska komisia 19. januára 2012 formou rozhodnutia č. 2012/32/EÚ, rozhodla zakázať uvádzanie cepového rezného príslušenstva, ktoré pozostáva z viacerých spojených kovových častí, pre prenosné ručné nástroje na rezanie krovín na trh.

O zákaze uvádzania cepového rezného príslušenstva na trh, informovali spotrebiteľskú ako aj podnikateľskú verejnosť už v roku 2012 po nadobudnutí účinnosti spomenutého rozhodnutia na svojich webových sídlach aj Slovenská obchodná inšpekcia a Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Zverejnené oznámenia sú dostupné pod odkazmi:

-    https://www.soi.sk/sk/nebezpecne-vyrobky/upozornenie/Dolezite-upozornenie-Rozhodnutie-Komisie-o-zakaze-uvadzania-cepoveho-prislusenstva-pre-prenosne.soi
-    https://www.normoff.gov.sk/aktuality/178/rozhodnutie-komisie-o-zakaze-uvadzania-cepoveho-rezneho-prislusenstva-pre-krovinorezy/?csrt=16135314058165145483

O tom, že uvedené výrobky predstavujú vážne riziko pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov, potvrdzuje aktuálne aj 44 hlásení v systéme Európskej únie na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch Safety Gate (RAPEX), od orgánov trhového dohľadu z Maďarska, Švédska a Dánska.

safetygate 

SOI vykonáva toho času kontroly za účelom zamedzenia ďalšieho sprístupňovania cepového rezného príslušenstva na trhu SR. V rámci už vykonaných kontrol bolo zároveň zistené,že niektoré z týchto výrobkov boli na obale označené značkou zhody CE, čo môže u laickej verejnosti vyvolávať dojem, že takto označené výrobky spĺňajú všetky požiadavky a ich používanie je bezpečné. V prípade cepového rezného príslušenstva však ide o neoprávnene označenie značkou CE.

SOI súčasne odporúča spotrebiteľom, ktorí si cepové rezné príslušenstvo pozostávajúce z viacerých spojených kovových častí, pre prenosné ručné nástroje na rezanie krovín a zobrazené na fotografiách vyššie zakúpili, aby sa vo vlastnom záujme zdržali jeho používania a zvolili si bezpečnejšiu alternatívu. Zároveň, spotrebiteľ má pri vrátení takéhoto nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Súčasne SOI vyzýva nielen spotrebiteľskú verejnosť, aby v prípade zistenia dostupnosti týchto výrobkov na trhu SR, kontaktovali miestne príslušný krajský inšpektorát SOI a to prostredníctvom e-mailových adries zverejnených na webovej stránke SOI v časti kontakty, alebo prostredníctvom elektronického formulára na podávanie podnetov v časti podávanie podnetov, sťažností, návrhov a žiadostí – podajte podnet. Podnet na vykonanie kontroly týkajúca sa cepového rezného príslušenstva pre prenosné ručné nástroje na rezanie krovín uplatňujte na príslušnom inšpektoráte a to podľa sídla spoločnosti, voči ktorej podnet smeruje.

Kompletné znenie rozhodnutia Komisie č. 2012/32/EÚ z 19. januára 2012, ktorým sa od členských štátov vyžaduje zákaz uvádzania cepového rezného príslušenstva pre prenosné ručné nástroje na rezanie krovín na trh, je v slovenskom jazyku dostupné pod odkazom https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:018:0005:0006:SK:PDF