SOI Informácie pre verejnosťZmeny v legislatíve platnej od 01. 07. 2013 pri uvádzaní stavebných výrobkov na trh

Zmeny v legislatíve platnej od 01. 07. 2013 pri uvádzaní stavebných výrobkov na trh

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 2. 5. 2014

Dňa 01. 07. 2013 vstúpilo do platnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh (ďalej len CPR) a zrušuje sa smernica Rady 89/106/EHS.

Z hľadiska práva je CPR priamo uplatniteľné, preto sa nemusí transformovať do slovenského právneho poriadku. Dôvodom jeho vypracovania bolo zjednotenie požiadaviek na stavebné výrobky, zjednodušenie a zefektívnenie voľného pohybu tovaru v rámci EÚ, zníženie nákladov výrobcov a zabezpečenie jednotnej úrovne kvality pri posudzovaní a overovaní parametrov výrobkov.

CPR zavádza nové pojmy a pomenovania, určuje podmienky vypracovania vyhlásenia o parametroch a európskeho technického posúdenia, pravidlá, podmienky a zásady používania označenia CE na harmonizovaných stavebných výrobkoch, ale tiež jasne určuje povinnosti jednotlivých hospodárskych subjektov, či už ide o výrobcov, splnomocnených zástupcov výrobcu, dovozcov alebo distribútorov.

CPR ďalej určuje požiadavky na orgány technického posudzovania, notifikované osoby a určuje tiež postup orgánov trhového dohľadu a Únie pri výrobkoch, ktoré nedosahujú deklarované parametre a predstavujú tak riziko pre plnenie základných požiadaviek na stavby.

Nadväzne na Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 305/2011 vstúpil do platnosti zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zrušil dovtedajší zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch a Vyhlášku MVRR č. 558/2009

Z. z. Súčasne vstúpila do platnosti Vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov.

Zákon o stavebných výrobkoch určuje podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh v Slovenskej republike a ich sprístupňovanie na domácom trhu.

Významné zmeny voči zrušenej legislatíve - príklady:

  • výrobca je povinný vypracovať vyhlásenie o parametroch (predtým vyhlásenie zhody) pred uvedením stavebného výrobku na trh - platí pre všetky systémy posudzovania parametrov (aj 1+,1);
  • vyhlásenie o parametroch musí obsahovať aspoň jeden parameter podstatnej vlastnosti výrobku;
  • zrušil sa systém posudzovania parametrov 2;
  • okrem výnimiek je označenie CE na všetkých stavebných výrobkoch harmonizovanej oblasti povinné;
  • označenie CSK sa nesmie pripojiť na stavebný výrobok uvedený na trh po 01. 07. 2013.

Prechodné ustanovenia - § 30 zákona č. 133/2013 Z. z.:

  • Stavebné výrobky, ktoré boli uvedené na domáci trh podľa doterajších predpisov do 30. júna 2013, sa považujú za výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky tohto zákona na uvádzanie výrobkov na domáci trh.
  • Certifikáty vydané do 30. júna 2013 zostávajú v platnosti až do uplynutia času ich platnosti alebo do ich nahradenia SK certifikátmi podľa tohto zákona.
  • Technické osvedčenia vydané do 30. júna 2013 sa považujú za SK technické posúdenia podľa tohto zákona do uplynutia času ich platnosti.
  • Výrobca môže vypracovať SK vyhlásenie o parametroch na základe certifikátu alebo na základe vyhlásenia zhody, ktoré boli vydané do 30. júna 2013.
  • Autorizované osoby podľa doterajších predpisov sú autorizovanými osobami podľa tohto zákona v rozsahu udelenej autorizácie.