SOI Informácie pre verejnosťVýsledky hodnotenia bezpečnostných vlastností infraohrievačov

Výsledky hodnotenia bezpečnostných vlastností infraohrievačov

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 18. 6. 2010

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie v marci vykonali kontroly zamerané na bezpečnosť a správne označenie infraohrievačov celkom v 23 prevádzkových jednotkách. Celkovo bolo skontrolovaných 74 druhov infraohrievačov.

SOI odobrala na overenie podozrenia z nebezpečnosti 11 druhov infraohrievačov. Na základe overenia výrobkov vykonanými skúškami a následnej kvalifikácie SOI oznamuje, že 9 druhov výrobkov nevyhovelo v plnení informačných povinností a stanoveným technickým požiadavkám. Všetky nevyhovujúce výrobky boli označené značkou zhody CE.

Z toho 2 druhy výrobkov sú nebezpečné, 1 druh je nezhodný a 6 druhov nevyhovelo v plnení informačných povinností. Nebezpečné infraohrievače predstavujú pre spotrebiteľa závažné riziko ohrozenia zdravia. Jeden druh bol pôvodom z Českej republiky a druhý druh z Kórejskej republiky.

 

Infraohrievače sú určenými výrobkami v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len zákon o zhode).

Musia spĺňať technické požiadavky ustanovené vykonávacími predpismi k zákonu o zhode:

  • NV SR č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení NV SR č. 449/2007 Z. z.,

V prípade, že sú s diaľkovým ovládaním, tiež:

  • NV SR č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite v znení NV SR č. 318/2007 Z. z.

Požiadavky na elektrickú bezpečnosť sú bližšie špecifikované technickými normami:

  • STN EN 60335-1:2003 + A11:2004+A1:2005+A12:2006+A2:2007+A13:2009
  • STN EN 60335-2-30:2004 + A1:2005+A2:2008

Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu sú bližšie špecifikované technickou normou:

  • STN EN 60335-1:2003 + A11:2004+A1:2005+A12:2006+A2:2007+A13:2009 (čl. 19.11.4.1, 19.11.4.2, 19.11.4.3. 19.11.4.4, 19.11.4.5, 19.11.4.6, 19.11.4.7.)

Skúškami v príslušnej AO sa zistilo, že kontrolované infraohrievače nevyhoveli ďalej uvedeným technickým požiadavkám:

Bezpečnostné požiadavky

  • STN EN 60335-1:2003 + A11:2004+A1:2005+A12:2006+A2:2007+A13:2009
  • STN EN 60335-2-30:2004 + A1:2005+A2:2008  
             * oddiel 30 Odolnosť proti teplu a ohňu

Fakt, že výrobky nevyhoveli v požadovaných vlastnostiach týkajúcich sa bezpečnosti, znamená závažné riziko pre spotrebiteľa a podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ide o nebezpečné výrobky.

Na ochranu trhu pred nebezpečnými výrobkami kontrolované osoby prijali dobrovoľné opatrenia a ich došetrenie bude SOI vykonané až k hlavnému zodpovednému za uvedenie výrobkov na trh.

Nebezpečné druhy infraohrievačov sú uvedené na www.soi.sk  odkaz Nebezpečné výrobky.