SOI Informácie pre verejnosťVýsledky hodnotenia bezpečnostných rýchlovarných kanvíc

Výsledky hodnotenia bezpečnostných rýchlovarných kanvíc

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 20. 8. 2010

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie vykonali v júni tohto roku na národnom trhu kontroly zamerané na bezpečnosť a správne označenie rýchlovarných kanvíc.

Celkom skontrolovali 1044 druhov rýchlovarných kanvíc v 79 PJ v ponuke pre spotrebiteľa. Nedostatky boli zistené v 9 PJ. Vizuálnou kontrolou boli nedostatky zistené na 66 druhoch rýchlovarných kanvíc v celkovej hodnote 10556 €. Pri 58 druhoch rýchlovarných kanvíc sa zistilo chýbajúce bezpečnostné upozornenie v slovenskom jazyku a pri 8 druhoch týchto výrobkov chýbal návod na použitie v slovenskom jazyku.

Na overenie podozrenia z nebezpečnosti SOI odobrala 10 druhov rýchlovarných kanvíc.

Na základe overenia ich vlastností vykonanými skúškami a následnej kvalifikácie SOI oznamuje, že 4 druhy nevyhoveli v plnení informačných povinností (neúplný návod na použitie). Nevyhovujúce výrobky boli označené značením CE. Požiadavkám na elektrickú bezpečnosť vyhoveli všetky odobraté výrobky.

Nedostatky týkajúce sa návodov na použitie a bezpečnostných upozornení na výrobkoch boli kontrolovanými subjektmi odstránené buď dobrovoľne alebo bola ochrana trhu zabezpečená uložením opatrení na mieste, ktorými bol zakázaný ich predaj a dodávka do doby odstránenia nedostatkov.