SOI Informácie pre verejnosťUpozornenie verejnosti na nekalé obchodné praktiky

Upozornenie verejnosti na nekalé obchodné praktiky

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 16. 11. 2010

Upozorňujeme verejnosť (živnostníkov, podnikateľov, organizácie, ústavy, školy, združenia, spolky, zväzy...) na nekalé obchodné praktiky zahraničnej spoločnosti EU BUSINESS REGISTER zo Španielska, ktorá rozposiela rôznym subjektom výzvy v anglickom jazyku o možnosti registrácie firmy v registri podnikateľských spoločností Európskej únie.

Firma EU BUSINESS REGISTER oznamuje, že tvorí podnikateľský register, do ktorého zhromažďuje informácie o podnikateľských subjektoch a ich aktivitách.

Vyplnený formulár je treba podpísať, opečiatkovať firemnou pečiatkou a zaslať na uvedenú adresu do Španielska.

V rámiku nad adresou, kam treba vyplnený, podpísaný a opečiatkovaný formulár zaslať, je zvýrazneným písmom uvedené, že aktualizácia údajov je zdarma.

Upozorňujeme, že nie zápis, ale aktualizácia údajov!

Tiež upozorňujeme na podrobné preštudovanie podmienok objednávky, ktoré sú uvedené drobným textom v spodnej časti prílohy formulára, tak ako býva v poznámkach. Oslovený subjekt ich môže ľahko prehliadnuť a pri slabších jazykových znalostiach im ani celkom neporozumie.

Vyplnením, podpísaním, opečiatkovaním a odoslaním formuláru sa zaväzujete, že akceptujete podmienky a práva inzercie údajov.

Ďalej sa zaväzujete ku kontraktu na 3 roky, ktorý začína plynúť na 8. deň po odoslaní formuláru.

Vaše údaje budú inzerovať po dobu 3 rokov a poplatok na rok je 995,– €, ktorý bude automaticky obnovený každý rok na nasledujúci rok, pokiaľ dodávateľ písomne neoznámi zrušenie zmluvy, alebo vy ako predplatiteľ nezrušíte písomne kontrakt 2 mesiace pred skončením zmluvy.

Nekalosť tejto praktiky je zdôraznená tým, že podmienky inzercie nie sú dané priamo, ale si ich môžete nájsť na príslušnej internetovej stránke.

Pokiaľ by takýto formulár bol zaslaný fyzickej osobe – spotrebiteľovi, išlo by o nekalú obchodnú praktiku v zmysle bodu 20 prílohy č. 1 k zákonu č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľov, čo je zakázané.

Podnikateľské subjekty, ani iné právnické osoby, ktorým je tento formulár podľa našich poznatkov zasielaný, tu však nevystupujú v postavení spotrebiteľa, preto jediná možnosť riešenia v prípadných sporoch je cestou súdu.