SOI Informácie pre verejnosťUpozornenie na konanie spoločnosti BG TRADE SLOVAKIA, s.r.o.

Upozornenie na konanie spoločnosti BG TRADE SLOVAKIA, s.r.o.

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 6. 11. 2015

Slovenskej obchodnej inšpekcii boli doručené viaceré podania podnikateľských subjektov, smerujúce proti spoločnosti BG TRADE SLOVAKIA, s.r.o.. Z podaní je zrejmé, že podnikateľským subjektom sú zasielané elektronické faktúry za propagáciu spoločností, vystavené a schválené konateľom spoločnosti BG TRADE SLOVAKIA, s.r.o.. Dotknuté podnikateľské subjekty si však žiadne služby u spoločnosti BG TRADE SLOVAKIA, s.r.o. neobjednali a s úhradou takýchto faktúr nesúhlasia.

Slovenská obchodná inšpekcia je v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orgánom kontroly vnútorného trhu, vykonávajúcim štátnu kontrolu predaja výrobkov a poskytovania služieb spotrebiteľom na vnútornom trhu a štátny dozor a kontrolu nad podnikaním v energetike podľa osobitných predpisov. Spotrebiteľom je podľa § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/19980 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Z doručených podaní je zrejmé, že sa týkajú problému existencie záväzku, ktorý mal údajne vzniknúť medzi dvoma právnickými osobami. Uvedené prípady SOI v rámci svojich kompetencií nie je oprávnená riešiť.

Na druhej strane, opísané konanie môže napĺňať skutkovú podstatu niektorého z trestných činov či priestupkov, definovaných v Trestnom zákone, resp. v zákone o priestupkoch v platnom znení.

Za účelom prešetrenia uvedených skutočností je potrebné kontaktovať orgány činné v trestnom konaní, príslušné podľa sídla spoločnosti BG TRADE SLOVAKIA, s.r.o.