SOI Informácie pre verejnosťPráva cestujúcich v autobusovej doprave

Práva cestujúcich v autobusovej doprave, námornej a vnútrozemskej vodnej doprave

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 1. 6. 2015

Autobusová a autokarová doprava

V oblasti práv cestujúcich nadobudlo 20. marca 2011 účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (ďalej len „nariadenie“), ktorým sa ustanovujú pravidlá pre autobusovú a autokarovú dopravu, ktoré sa týkajú okrem iného aj nediskriminácie a povinnej pomoci zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou.

Podrobné informácie o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave, spadajúce pod Nariadenie, nájdete na stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=133404, ktoré je orgánom presadzovania Nariadenia. Slovenská obchodná inšpekcia prešetruje sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa reklamačného poriadku.

Námorná a vnútrozemská vodná doprava

Správa o presadzovaní Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave (ďalej len „Nariadenie“)

Z článku 26 Nariadenia vyplýva povinnosť orgánom zodpovedným za presadzovanie určené podľa článku 25 uverejniť do 1.6.2015 a následne každé dva roky správu o svojej činnosti v predchádzajúcich dvoch kalendárnych rokoch, ktorá obsahuje najmä opis opatrení, ktoré prijali na vykonávanie ustanovení tohto nariadenia, údaje o uplatnených sankciách a štatistiky o sťažnostiach vrátane ich výsledkov a časového rámca riešenia a o uplatnených sankciách.

Právomoci

Orgánom určeným na presadzovanie Nariadenia je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá je členená na Ústredný inšpektorát a osem krajských inšpektorátov, regionálne rozdelených v rámci celého územia Slovenskej republiky.

Nariadenie je priamo aplikovateľné a k rozdeleniu kompetencii došlo na základe implementovania Nariadenia zákonom 35/2014 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 388/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Slovenská obchodná inšpekcia preskúmava sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa reklamačného poriadku. (§ 11 ods. 4 zákona č. 388/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Dopravný úrad Slovenskej republiky je oprávnený uložiť dopravcovi pokutu, ak porušil povinnosti dopravcu stanovené v Nariadení (§ 40a ods. 3 písm. b zákona č. 388/2000 Z. z.)

Sťažnosti a udelené pokuty

V období od 18.12.2012 do 31.05.2015 oprávnené orgány neobdržali žiadnu sťažnosť na porušenie práv cestujúcich v lodnej doprave, spadajúcich pod režim Nariadenia. V nadväznosti na uvedené, nebola doposiaľ udelená ani sankcia.

Práva cestujúcich voči Slovenskej obchodnej inšpekcii

Cestujúci je o svojich právach informovaný na oficiálnej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie. Cestujúcim sú v prípade potreby poskytované aj telefonické, osobné, prípadne písomné informácie k ich právam vyplývajúcim z Nariadenia, s ohľadom na individuálne prípady.

Cestujúci má možnosť podať sťažnosť Slovenskej obchodnej inšpekcii písomne, osobne v rámci všetkých inšpektorátov, emailom, telefonicky, prípadne prostredníctvom formulára na on-line podávanie podnetov. Forma sťažnosti nie je stanovená, cestujúci má možnosť využiť okrem štandardizovaného formulára odporúčaného Európskou úniou, akúkoľvek formu sťažnosti.

Spolupráca medzi orgánmi presadzovania Nariadenia v rámci EÚ

Slovenská obchodná inšpekcia prioritne vybavuje dopyty a odstúpenia iných orgánov určených k presadzovaniu Nariadenia. V súvislosti s Nariadením 1177/2010 nebol takýto dopyt zaznamenaný (Slovenská obchodná inšpekcia je orgán určený pre všetky typy prepravy).

Možnosť alternatívneho riešenia sporov

V podmienkach Slovenskej republiky možno vo všeobecnosti riešiť väčšinu sporov (vrátane sporov vzniknutých zo zmlúv o preprave) alternatívnym riešením (mediácia, rozhodcovský súd, a pod.).

V spotrebiteľskom prostredí doposiaľ nebol zavedený ucelený systém mimosúdneho riešenia sporov, do ktorého by bola zapojená Slovenská obchodná inšpekcia.

Záväznosť rozhodnutia Slovenskej obchodnej inšpekcie

Rozhodnutia Slovenskej obchodnej inšpekcie o udelení sankcie dopravcovi, príp. prevádzkovateľovi terminálu, sú záväzné a vykonateľné. Takéto rozhodnutie ale nezaručuje cestujúcemu/spotrebiteľovi vymožiteľnosť jeho nárokov voči zodpovednému subjektu. S takýmto nárokom by sa cestujúci musel obrátiť na príslušný súd.