SOI Informácie pre verejnosťOznačovanie textilných výrobkov spôsobom údržby

Označovanie textilných výrobkov spôsobom údržby

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 4. 10. 2012

Označovanie textilných výrobkov spôsobom údržby

Povinnosť predávajúceho zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o spôsobe údržby, vyplýva z § 12 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. V uvedenom ustanovení nie je odkaz na normu STN EN ISO 3758 Textílie. Symboly ošetrovania, z čoho vyplýva, že je vecou každého výrobcu, dovozcu a predávajúceho ako si túto povinnosť zabezpečí. Dôležité je, aby informácia o spôsobe údržby textilného výrobku bola dostatočne zrozumiteľná a jednoznačná pre spotrebiteľa jednak svojím vyobrazením, a ak táto bude v textovej forme, musí byť v štátnom jazyku.

SOI však naďalej odporúča použiť v označení textilných výrobkov grafické symboly údržby, nakoľko tie zabezpečujú harmonizovanú komunikáciu medzi jednotlivými krajinami EU. Informácie o spôsobe údržby môžu byť trvale na výrobku alebo na etikete pripevnenej k výrobku.

S účinnosťou od 30.11.2012 bola vydaná nová norma STN EN ISO 3758 Textílie. Symboly ošetrovania, kde je zmenený symbol na zákaz bielenia výrobku a to na nezaplnený trojuholník prečiarknutý Ondrejovým krížom (pred týmto dátumom bol platný symbol vyobrazený ako čierny trojuholník prečiarknutý Ondrejovým krížom).

V prípade, že v označení textilných výrobkov je spôsob údržby vyjadrený pomocou symbolov ošetrovania, môžu to byť symboly platné v čase uvedenia na trh predmetného výrobku.

Za nesprávnu alebo chýbajúcu informáciu o spôsobe údržby výrobku, ktorá má za následok znehodnotenie výrobku, zodpovedá v zmysle § 11 zákona č. 250/2007 Z. z. predávajúci v plnom rozsahu.