SOI Informácie pre verejnosťInformácia o zmene zákona o ekodizajne

Informácia o zmene zákona o ekodizajne

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 8. 10. 2012

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES zo 6. júla 2005, o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu a o zmene a doplnení smernice Rady 92/42/EHS a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES, ktorá nadobudla účinnosť 11. 08. 2005 bola nahradená Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 285, 31. 10. 2009), ktorá nadobudla účinnosť dňa 20. 11. 2009.

Do legislatívy Slovenskej republiky je táto smernica implementovaná ako zákon NR SR č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne), ktorý nadobudol účinnosť dňa 14. 12. 2010.