Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Informácie pre verejnosťInformácia o zákone o ekodizajne a vykonávacích Nariadeniach Komisie

Informácia o zákone o ekodizajne a vykonávacích Nariadeniach Komisie

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 28. 8. 2009

Informácia o zákone o ekodizajne a vykonávacích Nariadeniach Komisie

 

   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES zo 6. júla 2005, o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu a o zmene a doplnení smernice Rady 92/42/EHS a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES nadobudla účinnosť 11. 08. 2005. Do legislatívy Slovenskej republiky je táto smernica implementovaná ako zákon NR SR č. 665/2007 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov využívajúcich energiu (zákon o ekodizajne), ktorý nadobudol účinnosť dňa 11. 12. 2007.

   Smernica 2005/32/ES určuje všeobecné zásady na stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov a konkrétne požiadavky budú špecifikované vo vykonávacích predpisoch – Nariadeniach Komisie.    

   Nariadenia Komisie sú ako sekundárne právne dokumenty EÚ záväzné v celom rozsahu a sú priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EÚ. To znamená, že tieto Nariadenia Komisie nebudú transponované do národnej legislatívy SR (nebudú zverejňované v Zbierke zákonov SR).

   Pre jednotlivé výrobkové skupiny sú požiadavky na ekodizajn taxatívne uvedené vo vykonávacích predpisoch – Nariadeniach Komisie. Pojem „požiadavky na ekodizajn“ zahŕňa predovšetkým požiadavky na spotrebu elektrickej energie, ktoré sú vyjadrené ako limitné hodnoty spotreby energie, ktoré nesmú byť prekročené. Uvedené limitné hodnoty spotreby elektrickej energie sú stanovené jednak pre tzv. pohotovostný režim (stand-by) a tiež pre režim výrobku pri nominálnom zaťažení. Okrem toho sú tieto požiadavky na ekodizajn ohraničené aj časovo na viacero etáp s postupným sprísňovaním limitných hodnôt spotreby energie.

   Aktuálny zoznam doteraz vydaných Nariadení Komisie k smernici 2005/32/ES o ekodizajne je nasledovný:

  • NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1275/2008 zo 17. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti a kancelárskych zariadení v súvislosti so spotrebou elektrickej energie v stave pohotovosti a vo vypnutom stave,
  • NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 107/2009 zo 4. februára 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn jednoduchých set-top boxov,
  • NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 244/2009 z 18. marca 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES v súvislosti s požiadavkami na ekodizajn nesmerových svetelných zdrojov pre domácnosť,
  • NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 245/2009 z 18. marca 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES v súvislosti s požiadavkami na ekodizajn žiariviek bez zabudovaného predradníka, výbojok s vysokou svietivosťou a predradníkov a svietidiel, ktoré sú schopné ovládať takéto svetelné zdroje, a ktorým sa ruší smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/55/ES,
  • NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 278/2009 zo 6. apríla 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn v prípade spotreby elektrickej energie externých zdrojov napájania v stave bez záťaže a ich priemernej účinnosti v aktívnom režime,
  • NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 640/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektromotorov,
  • NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 641/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn bezupchávkových samostatných obehových čerpadiel a bezupchávkových obehových čerpadiel integrovaných vo výrobkoch,
  • NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 642/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES o požiadavkách na ekodizajn televízorov,
  • NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 643/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES o požiadavkách na ekodizajn chladiacich spotrebičov pre domácnosť.

   Jednotlivé Nariadenia Komisie nadobúdajú účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

   Pred uvedením výrobku využívajúceho energiu na trh, na ktorý sa vzťahuje príslušné Nariadenie Komisie, zabezpečí výrobca alebo splnomocnený zástupca posúdenie zhody výrobku s jeho všetkými relevantnými požiadavkami. Nariadenia Komisie však neukladajú výrobcovi, resp. splnomocnenému zástupcovi povinnosť posúdiť zhodu za účasti tretej strany – notifikovanej skúšobne.

   Orgánom dohľadu nad dodržiavaním požiadaviek smernice 2005/32/ES o ekodizajne a konkrétnych Nariadení Komisie je SOI.

   Od 1. septembra 2009 sa začína uplatňovať prvá etapa NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 244/2009 z 18. marca 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES v súvislosti s požiadavkami na ekodizajn nesmerových svetelných zdrojov pre domácnosť.

   V praxi to znamená, že po 1. septembri 2009 nie je možné uvádzať na trh číre žiarovky s výkonom 100 W a viac, všetky žiarovky s energetickou triedou F a G a žiarovky s nepriezračnou bankou energetickej triedy nižšej ako A.

   Žiarovky, ktoré sa nachádzajú v skladoch a boli vyrobené a dodané pred 1. septembrom 2009 je možné dopredať. Taktiež toto opatrenie sa nevzťahuje na používanie týchto žiaroviek.

    Harmonogram uplatňovania jednotlivých etáp Nariadení Komisie bude zverejnený na webovej stránke SOI.