Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Slobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciám

Poskytovanie informácií podľa zákona o slobode informácií

V zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z . o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) je Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI) povinnou osobou na sprístupňovanie informácií.

Žiadosti o informáciu sa môžu podať v akejkoľvek žiadateľom požadovanej forme:

 • ústne (osobne, telefonicky)
 • písomne
 • elektronickou poštou (e – mail) – info@soi.sk
 • elektronickou podateľňou – www.slovensko.sk
 • iným technicky vykonateľným spôsobom

Povinné náležitosti žiadosti v zmysle § 14 zákona sú nasledovné:

 • určenie povinnej osoby
 • meno a priezvisko alebo názov a obchodné meno žiadateľa
 • adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa
 • obsah požadovanej informácie
 • spôsob sprístupnenia informácie

Ak žiadosť neobsahuje zákonom predpísané náležitosti, SOI bezodkladne vyzve žiadateľa o jej doplnenie, s uvedením formy a obsahu doplnenia. Lehota na doplnenie nesmie byť kratšia ako sedem dní. Ak žiadateľ napriek výzve svoju žiadosť nedoplní a SOI nemôže pre tento nedostatok informáciu sprístupniť, žiadosť sa odloží (ad acta).

Ak SOI nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti bezodkladne oznámi žiadateľovi.

SOI žiadosť vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti (chýbajúce predpísané náležitosti) a do 15 pracovných dní, ak sa informácia sprístupňuje nevidiacej osobe.

Zo závažných dôvodov môže SOI predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. Týmito dôvodmi sú:

 • vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste ako je sídlo SOI
 • vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti
 • preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

O predĺžení lehoty, vrátane vecného zdôvodnenia SOI bezodkladne upovedomí žiadateľa, najneskôr však pred uplynutím lehoty na poskytnutie informácie.

Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, SOI najneskôr do piatich dní od podania žiadosti, oznámi žiadateľovi potrebné údaje, ktoré mu umožnia ich vyhľadanie a získanie.

Ak SOI žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom rozhodnutie v zákonom stanovenej lehote (do ôsmich pracovných dní), s náležitým odôvodnením. Rozhodnutie sa nevydáva, ak žiadosť bola odložená. Ak SOI v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie alebo nevydala rozhodnutie o zamietnutí, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciou. Za deň doručenia rozhodnutia sa považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

Proti rozhodnutiu SOI o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva SOI, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. O odvolaní inšpektorátov SOI rozhoduje Ústredný inšpektorát SOI. O odvolaní ÚI SOI rozhoduje Ministerstvo hospodárstva SR a to v lehote do 15 dní od doručenia odvolania na SOI.

SOI nie je povinná na základe žiadosti o sprístupnenie informácií vytvárať prehľady informácií, tabuľky alebo databázy, ktoré v momente podania žiadosti o informácie nemá k dispozícii, a tiež nie je povinná usporadúvať dostupné informácie podľa kritérií stanovených žiadateľom v žiadosti o informácie, pokiaľ ich v momente podania žiadosti podľa takýchto kritérií sama neeviduje.

V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy preskúmavajú na základe správnych žalôb správne súdy. 

V zmysle § 7 písm. a) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok správne súdy nepreskúmavajú právoplatné rozhodnutia orgánov verejnej správy, ak účastník konania pred ich právoplatnosťou nevyčerpal všetky riadne opravné prostriedky, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis.  

Sadzobník úhrad materiálnych nákladov súvisiacich s činnosťou SOI na úseku sprístupňovania informácií a správneho konania:

ÚKON   

                                        

NÁKLADY -  EUR

tlač alebo kopírovanie jednostrannej A4


0,10

tlač alebo kopírovanie obojstrannej A4


0,15

1 ks CD alebo DVD


0,40

poštové náklady


podľa cenníka Slovenskej pošty

obálka C6 – 16 x 11,5 cm


0,03

obálka C5 – 23 x 16 cm


0,05

obálka C4 – 32 x 23 cm


0,07

obálka B4 – 35 x 25 cm


0,04


Bezplatne sú poskytované úkony, u ktorých náklady s vyhotovením a zaslaním neprekročia 3,00 EUR.

Žiadateľ/účastník konania môže náklady uhradiť:

 • v hotovosti do pokladne príslušných inšpektorátov SOI a Ústredného inšpektorátu SOI
 • bezhotovostným prevodom na účet SOI: SK88 8180 0000 0070 0006 5092