Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Podávanie podnetov, sťažností, návrhov a žiadostíOchrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) prijíma oznámenia, ktorými sa v zmysle § 2 písm. b) zákona rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia, funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme, ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti (ďalej len „oznámenie“) a žiadosti o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti podanej oznamovateľom podľa § 5 ods. 1 zákona (ďalej len „žiadosť“).

Oznámenie môže oznamovateľ podať:

písomne poštou na adresu:
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
zodpovedná osoba
odbor vnútornej kontroly
Bajkalská 21/A,
P. O. Box 29,
827 99 Bratislava 27

Písomné oznámenie oznamovateľ podáva v uzatvorenej obálke s označením:
„NEOTVÁRAŤ – OZNÁMENIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI“.

elektronicky na mailovej adrese: oznamenie@soi.sk

Protikorupčná linka – e-mailová adresa: oznamenie@soi.sk neslúži na podávanie sťažností, petícií, oznámení podľa osobitných predpisov (napríklad podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a pod.), ani na priame podávanie trestných oznámení, ktoré patria do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní (polícia, prokuratúra).

ústne do záznamu u zodpovednej osoby; oznamovateľ môže požiadať zodpovednú osobu o osobné stretnutie v primeranej lehote, zodpovedná osoba vyhotoví zápisnicu o ústnom oznámení.

Oznámenie možno podať aj externými kanálmi, resp. prostredníctvom iného orgánu príslušného na prijatie oznámenia podľa § 2 písm. g) zákona.

Aby bolo možné dôkladne preveriť oznámenie, oznamovatelia by mali, pokiaľ je to možné, poskytnúť vo svojich oznámeniach nasledovné informácie:

a)    popis skutku so všetkými známymi podstatnými skutočnosťami (čo sa stalo, kde, kedy, kto a čo oznamovateľa viedlo k podozreniu,             kto je podozrivý, atď.),
b)    informáciu, ako oznamovateľ získal dané informácie, ktoré sú predmetom oznámenia,
c)    či existujú nejakí svedkovia, resp. iné zainteresované osoby, ak áno, kto (uviesť a identifikovať),
d)    či má oznamovateľ k dispozícii konkrétne podklady a dôkazy (doložiť),
e)    či hovoril oznamovateľ o tejto skutočnosti s niekým, ak áno, s kým (uviesť),
f)    totožnosť a kontaktné údaje oznamovateľa – ak sa oznamovateľ rozhodne podať oznámenie, anonymne, svoju totožnosť neuvádza.

Oznamovateľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj fyzická osoba, ktorá v dobrej viere
a)    urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa skončil, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas trvania tohto pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu,
b)  urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov,
c)    urobila oznámenie anonymne a jej totožnosť bola odhalená,
d)    zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti, ktoré sa dozvedela počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol alebo počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu alebo po skončení pracovnoprávneho alebo iného obdobného vzťahu z dôvodu, že
1. urobila oznámenie prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení a nebola oboznámená s výsledkom preverenia alebo neboli prijaté vhodné opatrenia podľa § 10 ods. 8 zákona a následne urobila takéto oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,
2.  urobila oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,
3.  je dôvodná obava, že protispoločenská činnosť môže predstavovať bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu, alebo
4.  je dôvodná obava, že v prípade urobenia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia by jej hrozil postih alebo vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu hrozí, že orgány na prijatie oznámenia nezabezpečia nestranné a nezávislé preverenie skutočností uvedených v oznámení.

Ochrana oznamovateľa pri oznamovaní závažnej protispoločenskej činnosti.

Závažnou protispoločenskou činnosťou sú:
1. trestné činy podľa § 2 písm. d) bod 1 zákona,
2. trestné činy, za ktorý trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou dva roky,
3. správne delikty, za ktoré možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
4. správne delikty, za ktoré možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur.

Oznamovateľ, ktorý podal oznámenie o závažnej protispoločenskej činnosti orgánu činnému v trestnom konaní alebo správnemu orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte, môže požiadať o poskytnutie ochrany (postavenie chráneného oznamovateľa) podľa § 3 a 4 zákona v rámci trestného konania alebo podľa § 5 a 6 zákona v rámci konania o správnom delikte.

Oznamovateľ sa stáva chráneným oznamovateľom v okamihu doručenia oznámenia o poskytnutí ochrany oznamovateľovi, zamestnávateľovi a Úradu na ochranu oznamovateľ (ďalej len ,,Úrad“) podľa § 4 ods. 1 zákona v rámci trestného konania alebo § 6 ods. 1 zákona v rámci konania o správnom delikte.

Zamestnávateľ môže urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu (ďalej len „pracovnoprávny úkon“) voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý chránený oznamovateľ nedal súhlas, len so súhlasom Úradu. Súhlas Úradu sa nevyžaduje, ak sa pracovnoprávnym úkonom priznáva nárok alebo ak ide o pracovnoprávny úkon súvisiaci so skončením pracovnoprávneho vzťahu, ktorý je dôsledkom právnej skutočnosti, ktorá nezávisí od posúdenia zamestnávateľa.

Ak sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s oznámením bol voči nemu urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať Úrad do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu podľa § 12 zákona.