SOI Novinky SOIPredaj technologického zariadenia kuchyne

Predaj technologického zariadenia kuchyne

Kategória: Novinky SOI
Dátum: 21. 11. 2018

Ústredný inšpektorát SOI, Prievozská 32, 827 99 Bratislava ponúka na odpredaj prebytočný majetok štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov – technologické zariadenie kuchyne.

Zariadenie sa nachádza v priestoroch Ústredného inšpektorátu SOI a bolo v používaní cca 8 rokov. Predaj možný po jednotlivých kusoch zariadenia. Zoznam zariadenia kuchyne, ako i popis jeho stavu je uvedený v prílohe inzerátu.

Obhliadka: v dňoch 30.11.2018 a 10.12.2018 od 9,00h do 10,00 h na Ústrednom inšpektoráte SOI, Prievozská 32, v Bratislave
Písomné ponuky treba doručiť: 17.12.2018 do 15,30 h na adresu Ústredný inšpektorát SOI, Prievozská 32, P. O. Box 29, 827 99 Bratislava.
Na ponuky doručené po stanovenom termíne sa neprihliada a budú vrátené.
Každý záujemca je povinný uviesť účel ďalšieho využitia zariadenia kuchyne.
Povinné označenie obálky: meno a adresa záujemcu, výrazné označenie na obálke: NEOTVÁRAŤ – PONUKA NA ZARIADENIE KUCHYNE.
Uvádzať konečné ceny na odkúpenie.

Otváranie obálok a vyhodnotenie cenových ponúk: dňa 18.12.2018 o 9,00h na Ústrednom inšpektoráte SOI, Prievozská 32, v Bratislave

Víťaz – najvyššia cenová ponuka za jednotlivé kusy zariadenia

Požiadavky na bezodplatný prevod na štátne rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a VÚC majú prednosť pred odplatným prevodom (predajom).
Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku štátu podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Na platnosť zmluvy o bezodplatnom prevode ako i kúpno-predajnej zmluvy sa vyžaduje súhlas Ministerstva hospodárstva SR.

Informácie: na tel. č. 02/58 27 21 52, Mgr. Nikola Jurkovičová 

Zoznam zariadenia kuchyne [pdf, 1,16 MB]