Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Novinky SOIPredaj technologického zariadenia kuchyne

Predaj technologického zariadenia kuchyne

Kategória: Novinky SOI
Dátum: 21. 11. 2018

Ústredný inšpektorát SOI, Prievozská 32, 827 99 Bratislava ponúka na odpredaj prebytočný majetok štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov – technologické zariadenie kuchyne.

Zariadenie sa nachádza v priestoroch Ústredného inšpektorátu SOI a bolo v používaní cca 8 rokov. Predaj možný po jednotlivých kusoch zariadenia. Zoznam zariadenia kuchyne, ako i popis jeho stavu je uvedený v prílohe inzerátu.

Obhliadka: v dňoch 30.11.2018 a 10.12.2018 od 9,00h do 10,00 h na Ústrednom inšpektoráte SOI, Prievozská 32, v Bratislave
Písomné ponuky treba doručiť: 17.12.2018 do 15,30 h na adresu Ústredný inšpektorát SOI, Prievozská 32, P. O. Box 29, 827 99 Bratislava.
Na ponuky doručené po stanovenom termíne sa neprihliada a budú vrátené.
Každý záujemca je povinný uviesť účel ďalšieho využitia zariadenia kuchyne.
Povinné označenie obálky: meno a adresa záujemcu, výrazné označenie na obálke: NEOTVÁRAŤ – PONUKA NA ZARIADENIE KUCHYNE.
Uvádzať konečné ceny na odkúpenie.

Otváranie obálok a vyhodnotenie cenových ponúk: dňa 18.12.2018 o 9,00h na Ústrednom inšpektoráte SOI, Prievozská 32, v Bratislave

Víťaz – najvyššia cenová ponuka za jednotlivé kusy zariadenia

Požiadavky na bezodplatný prevod na štátne rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a VÚC majú prednosť pred odplatným prevodom (predajom).
Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku štátu podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Na platnosť zmluvy o bezodplatnom prevode ako i kúpno-predajnej zmluvy sa vyžaduje súhlas Ministerstva hospodárstva SR.

Informácie: na tel. č. 02/58 27 21 52, Mgr. Nikola Jurkovičová 

Zoznam zariadenia kuchyne [pdf, 1,16 MB]