SOI Novinky SOIPonuka prebytočného majetku štátu na odpredaj

Ponuka prebytočného majetku štátu na odpredaj

Kategória: Novinky SOI
Dátum: 24. 7. 2018
Ústredný inšpektorát SOI, Prievozská 32, 827 99 Bratislava

ponúka na odpredaj prebytočný majetok štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov – motorové vozidlo, ktoré sa nachádza na Ústrednom inšpektoráte SOI v Bratislave.

Motorové vozidlo – Seat Cordoba 1.4, rok výroby 2001, farba – modrá metalíza, najazdených 83 075 km, neplatná TK a EK, je opotrebované, potrebná generálna oprava

Obhliadka: v dňoch 30. 07. 2018 a 13. 08. 2018 od 9.00 h do 10.00 h na Ústrednom inšpektoráte SOI, Prievozská 32, v Bratislave.

Písomné ponuky treba doručiť: 20. 08. 2018 do 15.30 h na adresu Ústredný inšpektorát SOI, Prievozská 32, P. O. Box 29, 827 99 Bratislava.

Na ponuky doručené po stanovenom termíne sa neprihliada a budú vrátené.

Každý záujemca je povinný uviesť účel ďalšieho využitia motorového vozidla.

Povinné označenie obálky: meno a adresa záujemcu, výrazné označenie na obálke: NEOTVÁRAŤ – PONUKA NA AUTO

Ceny uvádzať vrátane DPH.

Otváranie obálok a vyhodnotenie cenových ponúk: dňa 21. 08. 2018 o 9.00 h na Ústrednom inšpektoráte SOI, Prievozská 32, v Bratislave

Požiadavky na bezodplatný prevod na štátne rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a VÚC majú prednosť pred odplatným prevodom (predajom).

Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku štátu podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Na platnosť zmluvy o bezodplatnom prevode ako i kúpno-predajnej zmluvy sa vyžaduje súhlas Ministerstva hospodárstva SR.

Informácie: na tel. č. 02/58 27 21 52 Mgr. Nikola Jurkovičová