SOI Novinky SOIPonuka motorových vozidiel k 20.09.2016

Ponuka motorových vozidiel k 20.09.2016

Kategória: Novinky SOI
Dátum: 20. 9. 2016

Ústredný inšpektorát SOI, Prievozská 32, 827 99 Bratislava ponúka na odpredaj prebytočný majetok štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov - 9 ks motorových vozidiel.

Vozidlá sú opotrebované, na konci životnosti, dočasne odhlásené z evidencie, potrebná generálna oprava.

Bližšie údaje o motorových vozidlách sú uvedené v prílohe [XLS, 37 kB].

Obhliadka: v dňoch 28. 09. 2016 a 10. 10. 2016 od 9,00 – 11,00 h na horeuvedenej adrese

Písomné ponuky treba doručiť: do 17. 10. 2016 na horeuvedenú adresu
Na ponuky doručené po stanovenom termíne sa neprihliada a budú vrátené.

Každý záujemca je povinný uviesť účel ďalšieho využitia motorového vozidla.

Povinné označenie obálky: meno a adresa záujemcu, výrazné označenie na obálke:

NEOTVÁRAŤ – PONUKA NA AUTÁ

Ceny uvádzať vrátane DPH.

Otváranie obálok a vyhodnotenie cenových ponúk: dňa 18.10.2016 o 13,00h v kancelárii č. 302a na horeuvedenej adrese.

Víťaz – najvyššia cenová ponuka za jednotlivé motorové vozidlo

Požiadavky na bezodplatný prevod na štátne rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a VÚC majú prednosť pred odplatným prevodom (predajom).

Zmluva o bezodplatnom prevode ako i kúpno-predajná zmluva musí byť odsúhlasená Ministerstvom hospodárstva SR a bude platná po zverejnení v centrálnom registri zmlúv

Informácie: na tel. č. 02/58272152 Mgr. Nikola Jurkovičová