SOI Novinky SOIPonuka motorových vozidiel

Ponuka motorových vozidiel

Kategória: Novinky SOI
Dátum: 5. 9. 2017

Ústredný inšpektorát SOI, Prievozská 32, 827 99 Bratislava ponúka na odpredaj prebytočný majetok štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov – 2 motorové vozidlá, ktoré sa nachádzajú na Ústrednom inšpektoráte SOI v Bratislave.

Vozidlá sú opotrebované, potrebná generálna oprava.
Bližšie údaje o motorových vozidlách sú uvedené v prílohe.

Obhliadka: v dňoch 08.09.217 a 21.09.2017 od 9,00h do 10,00 h na Ústrednom inšpektoráte SOI, Prievozská 32, v Bratislave. 
Písomné ponuky treba doručiť: do 29.09.2017 na adresu Ústredný inšpektorát SOI,
Prievozská 32, P. O. Box 29, 827 99 Bratislava
Na ponuky doručené po stanovenom termíne sa neprihliada a budú vrátené.
Každý záujemca je povinný uviesť účel ďalšieho využitia motorového vozidla.
Povinné označenie obálky: meno a adresa záujemcu, výrazné označenie na obálke: NEOTVÁRAŤ – PONUKA NA AUTO 
Ceny uvádzať vrátane DPH.

Otváranie obálok a vyhodnotenie cenových ponúk: dňa 02.10.2017 o 9,00 h v kancelárii č. 302a na Ústrednom inšpektoráte SOI, Prievozská 32, v Bratislave.

Víťaz – najvyššia cenová ponuka
Požiadavky na bezodplatný prevod na štátne rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a VÚC majú prednosť pred odplatným prevodom (predajom).
Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku štátu podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov vereného sektora.

Zmluva o bezodplatnom prevode ako i kúpno-predajná zmluva musí byť odsúhlasená Ministerstvom hospodárstva SR a bude platná po zverejnení v centrálnom registri zmlúv

Informácie: na tel. č. 02/58 27 21 52, Mgr. Nikola Jurkovičová

Údaje o motorových vozidlách [xml, 42 kB]