SOI Novinky SOIInformácie pre verejnosťZrušenie živnostenského oprávnenia spoločnosti IRON LADY, s. r. o.

Zrušenie živnostenského oprávnenia spoločnosti IRON LADY, s. r. o.

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 12. 7. 2017
Upozornenie pre spotrebiteľov vo veci zrušenia živnostenského oprávnenia spoločnosti IRON LADY, s. r. o.

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov, že spoločnosti IRON LADY, s. r. o. so sídlom Južná trieda 28, Košice bolo príslušným odborom Okresného úradu v Košiciach zrušené živnostenské oprávnenie.

Z dôvodu opakovaného porušenia platných právnych predpisov boli uvedenej spoločnosti zo strany SOI uložené viaceré záväzné pokyny, pokuty za porušovanie zákona a pokuty za marenie výkonu kontroly. SOI sa tiež obrátila na orgány Policajného zboru SR, Finančnej správy SR a na základe zistených nedostatkov podala podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia predmetnej spoločnosti. Okresný úrad v Košiciach dňa 25. 10. 2016 rozhodol o zrušení živnostenského oprávnenia spoločnosti IRON LADY, s. r. o. (rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 12. 2016).

Odporúčanie

Uloženie sankcií zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie nemá vplyv na doriešenie podaní spotrebiteľov, pretože SOI nie je oprávnená zastupovať spotrebiteľov pri vymáhaní ich individuálnych práv, nevymáha ich pohľadávky a ani nie je oprávnená rozhodovať o nárokoch jednotlivých spotrebiteľov.

Preto spotrebiteľom, ktorých práva boli konaním spoločnosti IRON LADY, s. r. o. poškodené, odporúčame domáhať sa svojich nárokov súdnou cestou, a to prostredníctvom individuálnej alebo hromadnej žaloby. Žalobu je možné podať prostredníctvom niektorého zo združení na ochranu spotrebiteľa, prostredníctvom osobitného zastúpenia alebo samostatne.