SOI Novinky SOIPonuka prebytočného nehnuteľného majetku štátu

Ponuka prebytočného nehnuteľného majetku štátu

Kategória: Novinky SOI
Dátum: 4. 10. 2010

Ústredný inšpektorát SOI so sídlom V Bratislave, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade § 8 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponukové konanie na využitie nehnuteľného majetku štátu, ktorý na plnenie svojich úloh ani v priamej súvislosti s nimi nepotrebuje:

Pozemok parc. č. 2771 / 000 / 0 Zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 472 m2

Predmetná nehnuteľnosť je zapísaná v katastri nehnuteľností Nitra, obec Nitra na LV č.2371 v registri „ C „. Je to prízemný dom na ul. Štefánikovej, súpisné číslo 98 v Nitre.

Podľa ust.§ 8 ods.1 zákona o správe majetku štátu v prípade záujmu ste povinní preukázať, že tento majetok nevyhnutne potrebujete na plnenie úloh v rámci predmetu svojej činnosti alebo v súvislosti s ním a budete ho využívať aspoň päť rokov odo dňa jeho nadobudnutia a zároveň musíte preukázať finančné krytie na prevádzku tohto majetku.

Dovoľujeme si Vás požiadať o písomné stanovisko k našej ponuke do 13.10.2010

Bližšie informácie Ing.Bezdeková tel.02/58272 112