SOI Novinky SOIPonuka motorových vozidiel

Ponuka motorových vozidiel

Kategória: Novinky SOI
Dátum: 18. 5. 2016

Ústredný inšpektorát SOI, Prievozská 32, 827 99 Bratislava

ponúka na odpredaj prebytočný majetok štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov - 8 ks motorových vozidiel.

Vozidlá sú opotrebované, na konci životnosti, dočasne odhlásené z evidencie, potrebná generálna oprava.

Bližšie údaje o motorových vozidlách sú uvedené v prílohe.

Obhliadka: v dňoch 30. 05. 2016 a 07. 06. 2016 od 9,00 – 11,00 h na horeuvedenej adrese

Písomné ponuky treba doručiť: do 13. 06. 2016 na horeuvedenú adresu

Každý záujemca je povinný uviesť účel ďalšieho využitia motorového vozidla.

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke. Na ponuky podané po stanovenom termíne sa neprihliada a budú vrátené.

Povinné označenie obálky: meno a adresa záujemcu, výrazné označenie na obálke: NEOTVÁRAŤ – PONUKA NA AUTÁ

Ceny uvádzať vrátane DPH.

Otváranie obálok a vyhodnotenie cenových ponúk: dňa 16.06.2016 o 13,00h v kancelárii č. 302a na horeuvedenej adrese

Víťaz – najvyššia cenová ponuka za jednotlivé motorové vozidlo

Požiadavky na bezodplatný prevod na štátne rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a VÚC majú prednosť pred odplatným prevodom (predajom)

Zmluva o bezodplatnom prevode ako i kúpno-predajná zmluva musí byť odsúhlasená Ministerstvom hospodárstva SR a bude platná po zverejnení v centrálnom registri zmlúv

Informácie: na tel. č. 02/58272152 Mgr. Nikola Jurkovičová

Príloha [XLS, 40 kB]