SOI Novinky SOIPonuka motorových vozidiel

Ponuka motorových vozidiel

Kategória: Novinky SOI
Dátum: 4. 6. 2015


Ústredný inšpektorát SOI, Prievozská 32, 827 99 Bratislava
ponúka na odpredaj prebytočný majetok štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov - 19 ks motorových vozidiel.
Vozidlá sú opotrebované, na konci životnosti, dočasne odhlásené z evidencie, potrebná generálna oprava.
Bližšie údaje o motorových vozidlách sú uvedené v prílohe.
Obhliadka: v dňoch 15. 06. 2015 a 19. 06. 2015 od 9.00 – 11.00 hod. na horeuvedenej adrese.
Písomné ponuky treba doručiť: do 07. 07. 2015 na horeuvedenú adresu. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke. Na ponuky podané po stanovenom termíne sa neprihliada a budú vrátené.
Povinné označenie obálky: meno a adresa záujemcu, výrazné označenie na obálke: NEOTVÁRAŤ – PONUKA NA AUTÁ.
Ceny uvádzať vrátane DPH.
Otváranie obálok: dňa 10. 07. 2015 o 10.00 hod. v kancelárii č. 302a na horeuvedenej adrese.
Víťaz – najvyššia cenová ponuka za jednotlivé motorové vozidlo.
Štátne rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie ako i obce a VÚC sú povinné uviesť účel využitia.
Požiadavky na bezodplatný prevod na štátne rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a VÚC majú prednosť pred odplatným prevodom (predajom).
Zmluva o bezodplatnom prevode ako i kúpno-predajná zmluva musí byť odsúhlasená Ministerstvom hospodárstva SR a bude platná po zverejnení v centrálnom registri zmlúv.
Informácie: na tel. č. 02/58272152 Mgr. Nikola Jurkovičová.

Prebytočný hnuteľný majetok SOI [XLS, 36 kB]