Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Novinky SOIOpakované vyhlásenie ponukového konania na uzatvorenie zmluvy o nájme kuchyne a bufetu

Opakované vyhlásenie ponukového konania na uzatvorenie zmluvy o nájme kuchyne a bufetu

Kategória: Novinky SOI
Dátum: 17. 9. 2013

Opakované vyhlásenie ponukového konania

ÚI SOI so sídlom v Bratislave, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, v súlade s § 13 ods. 7 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu vyhlasuje ponukové konanie na uzatvorenie zmluvy o nájme dočasne prebytočných nebytových priestorov kuchyne a bufetu so zariadením a zmluvy o poskytovaní stravovacích služieb.

Predmet nájmu :

 • nebytové priestory kuchyne, bufetu a obslužných priestorov v administratívnej budove ÚI SOI, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, o výmere 133,3 m2,
 • technologické zariadenia a vybavenie kuchyne.

Účel nájmu :

 • poskytovanie stravovacích služieb a prevádzka bufetu pre zamestnancov ÚI SOI, s možnosťou poskytovania stravy iným odberateľom.

Doba nájmu :

 • na dobu určitú, najdlhšie na dobu 2 rokov od nadobudnutia účinnosti obidvoch zmlúv.

Výška nájomného :

 • podľa najvyššej cenovej ponuky predloženej záujemcom.

Kontaktná osoba :

 • podmienky ponukového konania a bližšie informácie o predmete nájmu, vrátane možnosti obhliadky ponúkaných priestorov a ich vybavenia pred podaním prihlášky, poskytne záujemcom vedúci OSM ÚI SOI, Peter ŠIMO, tel. 02/58272110, e-mail, peter.simo@soi.sk

Podmienky ponukového konania na nájom kuchyne s príslušenstvom a poskytovanie stravy

 1. Prihlášku do ponukového konania je potrebné doručiť na adresu: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredného inšpektorátu SOI, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, ako originál v písomnej forme, v slovenskom jazyku.
 2. termín doručenia : do 27.09.2013 do 14:00 hod. Zásielky odosielané poštou alebo osobne, musia byť na ÚI SOI doručené v tejto lehote. Údaje uvedené v prihláške sú po doručení záväzné.
 3. Prihlášky musia byť doručené v zalepenej obálke označenej obchodným menom a sídlom záujemcu s výrazným označením heslom „Ponukové konanie – kuchyňa - neotvárať“
 4. Obsah prihlášky - súťažné podmienky prihlásenia :
 1. Identifikačné údaje záujemcu, označenie osoby oprávnenej za záujemcu o ponuke konať a jeho kontaktné údaje, ak sa nezhodujú s adresou záujemcu,
 2. ponuka pevnej sumy ročného nájomného bez DPH za celý predmet nájmu,
 3. zoznam prevádzkovaných stravovacích jednotiek s adresami a obdobím ich prevádzkovania za posledných 5 rokov pred vyhlásením tohto ponukového konania,
 4. referencie, alebo osoby od ktorých je možné získať referencie z podnikania v stravovacej oblasti za posledných 5 rokov pred vyhlásením tohto ponukového konania,
 5. záväzok uzatvoriť zmluvu o poskytovaní stravovacích služieb zamestnancom SOI z teplých jedál pripravovaných v prenajatých priestoroch v cene do 3,50 €/obed,
 6. výpis zo živnostenského alebo obchodného registra SR (originál, overenú kópiu) nie starší ako 3 mesiace pred vyhlásením tohto ponukového konania. Výpis musí v predmete podnikania obsahovať oprávnenie prevádzkovať reštauračné, resp. stravovacie služby minimálne 5 rokov,
 7. čestné prehlásenie o súhlase s podmienkami výberového konania,

Ponukové konanie sa uskutoční z včas doručených ponúk, ktoré budú spĺňať všetky súťažné podmienky.

Výber nájomcu vykoná komisia podľa :

 1. najvyššej cenovej ponuky (70% hodnotenia),
 2. referencií a kvality služieb v existujúcich prevádzkach (30% hodnotenia).

Na účasť pri otváraní obálok s ponukami budú vyzvaní všetci záujemcovia najneskôr 5 dní pred otváraním. Prihlášky, ktoré nebudú spĺňať súťažné podmienky, prihlášky personálne alebo majetkovo previazaných subjektov s nižšou ponúknutou cenou a prihlášky doručené po lehote, budú z vyhodnotenia vylúčené. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo overiť referencie a kvalitu služieb poskytovaných záujemcom. Vyhodnotenie ponukového konania oznámi do 10 dní od otvorenia obálok.

Ak víťaz ponukového konania neuzavrie zmluvy o nájme a o poskytovaní služieb do 5 pracovných dní od oboznámenia s výsledkom, bude z konania vyradený. S návrhom na uzavretie zmluvy bude oslovený záujemca ktorý skončil v poradí ako ďalší. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk. Náklady spojené s podaním ponuky znáša záujemca. Až do vyhodnotenia ponukového konania vyhlasovateľ neposkytuje informácie o jeho priebehu ani žiadne iné informácie, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky vyhodnotenia. Toto ponukové konanie nepodlieha zákonu č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

V Bratislave 16.09.2013

Mgr. RNDr. Nadežda Machútová

ústredná riaditeľka SOI