SOI Novinky SOIOpakované vyhlásenie ponukového konania na uzatvorenie zmluvy o nájme kuchyne a bufetu

Opakované vyhlásenie ponukového konania na uzatvorenie zmluvy o nájme kuchyne a bufetu

Kategória: Novinky SOI
Dátum: 17. 9. 2013

Opakované vyhlásenie ponukového konania

ÚI SOI so sídlom v Bratislave, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, v súlade s § 13 ods. 7 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu vyhlasuje ponukové konanie na uzatvorenie zmluvy o nájme dočasne prebytočných nebytových priestorov kuchyne a bufetu so zariadením a zmluvy o poskytovaní stravovacích služieb.

Predmet nájmu :

 • nebytové priestory kuchyne, bufetu a obslužných priestorov v administratívnej budove ÚI SOI, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, o výmere 133,3 m2,
 • technologické zariadenia a vybavenie kuchyne.

Účel nájmu :

 • poskytovanie stravovacích služieb a prevádzka bufetu pre zamestnancov ÚI SOI, s možnosťou poskytovania stravy iným odberateľom.

Doba nájmu :

 • na dobu určitú, najdlhšie na dobu 2 rokov od nadobudnutia účinnosti obidvoch zmlúv.

Výška nájomného :

 • podľa najvyššej cenovej ponuky predloženej záujemcom.

Kontaktná osoba :

 • podmienky ponukového konania a bližšie informácie o predmete nájmu, vrátane možnosti obhliadky ponúkaných priestorov a ich vybavenia pred podaním prihlášky, poskytne záujemcom vedúci OSM ÚI SOI, Peter ŠIMO, tel. 02/58272110, e-mail, peter.simo@soi.sk

Podmienky ponukového konania na nájom kuchyne s príslušenstvom a poskytovanie stravy

 1. Prihlášku do ponukového konania je potrebné doručiť na adresu: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredného inšpektorátu SOI, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, ako originál v písomnej forme, v slovenskom jazyku.
 2. termín doručenia : do 27.09.2013 do 14:00 hod. Zásielky odosielané poštou alebo osobne, musia byť na ÚI SOI doručené v tejto lehote. Údaje uvedené v prihláške sú po doručení záväzné.
 3. Prihlášky musia byť doručené v zalepenej obálke označenej obchodným menom a sídlom záujemcu s výrazným označením heslom „Ponukové konanie – kuchyňa - neotvárať“
 4. Obsah prihlášky - súťažné podmienky prihlásenia :
 1. Identifikačné údaje záujemcu, označenie osoby oprávnenej za záujemcu o ponuke konať a jeho kontaktné údaje, ak sa nezhodujú s adresou záujemcu,
 2. ponuka pevnej sumy ročného nájomného bez DPH za celý predmet nájmu,
 3. zoznam prevádzkovaných stravovacích jednotiek s adresami a obdobím ich prevádzkovania za posledných 5 rokov pred vyhlásením tohto ponukového konania,
 4. referencie, alebo osoby od ktorých je možné získať referencie z podnikania v stravovacej oblasti za posledných 5 rokov pred vyhlásením tohto ponukového konania,
 5. záväzok uzatvoriť zmluvu o poskytovaní stravovacích služieb zamestnancom SOI z teplých jedál pripravovaných v prenajatých priestoroch v cene do 3,50 €/obed,
 6. výpis zo živnostenského alebo obchodného registra SR (originál, overenú kópiu) nie starší ako 3 mesiace pred vyhlásením tohto ponukového konania. Výpis musí v predmete podnikania obsahovať oprávnenie prevádzkovať reštauračné, resp. stravovacie služby minimálne 5 rokov,
 7. čestné prehlásenie o súhlase s podmienkami výberového konania,

Ponukové konanie sa uskutoční z včas doručených ponúk, ktoré budú spĺňať všetky súťažné podmienky.

Výber nájomcu vykoná komisia podľa :

 1. najvyššej cenovej ponuky (70% hodnotenia),
 2. referencií a kvality služieb v existujúcich prevádzkach (30% hodnotenia).

Na účasť pri otváraní obálok s ponukami budú vyzvaní všetci záujemcovia najneskôr 5 dní pred otváraním. Prihlášky, ktoré nebudú spĺňať súťažné podmienky, prihlášky personálne alebo majetkovo previazaných subjektov s nižšou ponúknutou cenou a prihlášky doručené po lehote, budú z vyhodnotenia vylúčené. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo overiť referencie a kvalitu služieb poskytovaných záujemcom. Vyhodnotenie ponukového konania oznámi do 10 dní od otvorenia obálok.

Ak víťaz ponukového konania neuzavrie zmluvy o nájme a o poskytovaní služieb do 5 pracovných dní od oboznámenia s výsledkom, bude z konania vyradený. S návrhom na uzavretie zmluvy bude oslovený záujemca ktorý skončil v poradí ako ďalší. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk. Náklady spojené s podaním ponuky znáša záujemca. Až do vyhodnotenia ponukového konania vyhlasovateľ neposkytuje informácie o jeho priebehu ani žiadne iné informácie, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky vyhodnotenia. Toto ponukové konanie nepodlieha zákonu č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

V Bratislave 16.09.2013

Mgr. RNDr. Nadežda Machútová

ústredná riaditeľka SOI