SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRSvetelný reťazec – Vianočné žiarovky LED LIGHT typ 20L-600L

Svetelný reťazec – Vianočné žiarovky LED LIGHT typ 20L-600L

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 22. 3. 2018

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia, a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Svetelný reťazec – Vianočné žiarovky LED LIGHT typ 20L-600L

Pôvod: Čína

Identifikácia výrobku:
Svetelný reťazec bez označenia výrobcu a dovozcu ako aj iných povinných údajov. Svetelný reťazec obsahuje zariadenie na prepínanie režimov svietenia a je ukončený zásuvkou s možnosťou pre zapojenie ďalšieho reťazca. Označenie CE v nesprávnom tvare sa nachádza na viacerých častiach výrobku. Výrobok je balený v papierovom obale, na ktorom je uvedený neúplný návod
na použitie a neúplné bezpečnostné inštrukcie v slovenskom jazyku.

Druh nebezpečnosti:
Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a vzniku požiaru.

Príčiny nebezpečnosti:
V dôsledku nedostatočnej mechanickej pevnosti svietidla je možný prístup k živým častiam, čo môže mať za následok úraz elektrickým prúdom.
Svetelný reťazec má ďalšie technické nedostatky, ktoré by mohli zapríčiniť ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia spotrebiteľov nedostatočnou dĺžkou kábla medzi vidlicou a prvou objímkou, nedostatočnou odolnosťou voči vode, nedostatočnou ochranou proti účinkom plameňa a zapáleniu.

Opatrenia na ochranu trhu:
SOI kontrolovanej osobe uložila zákaz predaja predmetného výrobku. Súčasne mu uložila povinnosť stiahnuť výrobok z trhu a informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

Obrázok č. 1 – Svetelný reťazec – Vianočné žiarovky LED LIGHT typ 20L-600L

led light1

Obrázok č. 2 – Pohľad na spotrebiteľské balenie

led light2 

led light3