SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRSaunová pec KARIBU s príkonom 9 kW (sériové číslo 27198 2019/06)

Saunová pec KARIBU s príkonom 9 kW (sériové číslo 27198 2019/06)

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 30. 4. 2021
Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o výrobok:

Saunová pec KARIBU s príkonom 9 kW (sériové číslo 27198 2019/06)

Pôvod:

Čína.

Identifikácia výrobku:

Saunová pec s príkonom 9 kW s externým ovládačom. Návod na použitie, ktorého súčasťou boli aj bezpečnostné inštrukcie a upozornenia v slovenskom jazyku, bol súčasťou balenia. Výrobok bol opatrený označením CE.

Druh nebezpečnosti:

Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Príčiny nebezpečnosti:

Z dôvodu otvorov v horných častiach svorkovnice nie je zabezpečená dostatočná ochrana proti vnikaniu vody. Uvedený nedostatok, prihliadajúc na povahu výrobku a hlavne jeho funkciu, predstavuje pre spotrebiteľa závažné riziko ohrozenia jeho bezpečnosti. Ďalším závažným nedostatkom bolo nedostatočné ukotvenie prívodnej šnúry. Okrem vyššie uvedených nedostatkov predmetný výrobok nebol označený povinnými údajmi v zmysle platnej legislatívy.

Opatrenia na ochranu trhu:

SOI uložila kontrolovanej osobe opatrenie, ktorým zakázala ďalšie sprístupňovanie nebezpečného výrobku na trhu, nariadila jeho stiahnutie z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

nv_saunova_pec_karibu1

nv_saunova_pec_karibu2

nv_saunova_pec_karibu3

nv_saunova_pec_karibu4

nv_saunova_pec_karibu5

nv_saunova_pec_karibu6