SOI Archív SOIVýsledky kontrol SOIKontrola magnetických hračiek

Kontrola magnetických hračiek

Kategória: Výsledky kontrol SOI
Dátum: 17. 12. 2008

V súvislosti s magnetmi v hračkách sa objavilo závažné riziko, ktoré sa zistilo na základe viacerých úrazov detí na celom svete. Boli zaznamenané prípady, keď deti prehltli magnety uvoľnené z hračiek alebo malé časti hračiek, ktoré obsahovali magnety. Ak dieťa prehltne viac ako jeden magnet, magnety sa môžu navzájom priťahovať a spôsobiť pretrhnutie, infekciu alebo upchatie čriev, čo môže mať smrteľné následky. Vdýchnutie magnetov tiež spôsobilo vážne zranenia a ich preniknutie do pľúc si vyžaduje okamžitú operáciu.

Európska komisia preto prijala rozhodnutie, v ktorom sa od členských štátov požaduje zabezpečiť, aby magnetické hračky umiestňované na trh boli označené upozornením na zdravotné a bezpečnostné riziká, ktoré predstavujú.

Na základe Rozhodnutia Komisie 2008/329/ES bola s účinnosťou od 15. júla 2008 vydaná Vyhláška MH SR č. 253/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť magnetických hračiek. V zmysle uvedenej vyhlášky možno magnetické hračky uvádzať na trh, predávať a ponúkať, len ak je na hračkách alebo na ich obale zrozumiteľné, čitateľné a dobre viditeľné varovanie v štátnom jazyku :

„Pozor! Táto hračka obsahuje magnety alebo magnetické časti. Magnety sa v ľudskom tele priťahujú navzájom alebo ku kovovému predmetu a môžu spôsobiť vážne alebo smrteľné zranenie. V prípade prehltnutia, či vdýchnutia vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.“

V období mesiaca november 2008 inšpektori SOI vykonali kontrolu magnetických hračiek s cieľom preveriť dodržiavanie ustanovení predmetnej vyhlášky. Predmetom kontroly boli magnetické hračky, ktoré obsahovali jeden alebo viac magnetov prípadne jednu alebo viac magnetických častí, ktorých tvar a veľkosť umožňujú ich prehltnutie a sú dostupné deťom. Medzi takéto typy hračiek patria najmä:

  • samostatné magnetky v tvare písmen, ovocia, zvieratiek a pod.
  • magnetické stavebnice
  • magnetické rybačky (rybičky s magnetkou a udica s háčikom obsahujúcim magnetku)
  • magnetické tabule resp. tabule na písanie, ku ktorým sú priložené aj magnetky

Inšpektori prekontrolovali celkom 118 prevádzkových jednotiek – špecializované predajne hračiek, oddelenia hračiek v obchodných reťazcoch, predajne so zmiešaným sortimentom či VO sklady. Pri kontrolách zistili celkom 290 druhov magnetických hračiek v celkovej hodnote 178.965,- Sk, ktoré neboli označené požadovaným bezpečnostným upozornením. Za uvedený nedostatok v označovaní inšpektori SOI zakázali ich predaj a distribúciu do vykonania nápravy, resp. v troch prevádzkach prijali zodpovední pracovníci dobrovoľné opatrenie na odstránenie nedostatkov, ktoré odstránili ešte v priebehu kontroly. S kontrolovanými osobami bolo následne začaté správne konanie o uložení pokuty.

Kontrola magnetických hračiek [RTF]