SOI Archív SOIRady podnikateľomVýsledky hodnotenia vlastností nabíjačiek mobilných telefónov

Výsledky hodnotenia vlastností nabíjačiek mobilných telefónov

Kategória: Rady podnikateľom
Dátum: 6. 5. 2008
Slovenská obchodná inšpekcia v období mesiacov január a február odobrala na základe obdržaných podnetov od spotrebiteľov na overenie podozrenia z nebezpečnosti súbor 19 druhov nabíjačiek mobilných telefónov. Na základe overenia výrobkov vykonaných skúškami sa preukázalo, že všetkých 19 druhov výrobkov nevyhovelo technickým požiadavkám, sú nebezpečnými výrobkami a predstavujú pre spotrebiteľa závažné riziko ohrozenia zdravia.

Nebezpečné druhy sú pôvodom z Číny. Z kontrolovaných nabíjačiek 14 druhov bolo označených značkou zhody CE.

Nabíjačky mobilných telefónov sú určenými výrobkami v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len zákon o zhode).

Musia spĺňať technické požiadavky ustanovené vykonávacími predpismi k zákonu o zhode.:

 • NV SR č. 308/2004 Z. z ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení NV SR č. 449/2007 Z. z.,
 • NV SR č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite v znení NV SR č. 318/2007 Z. z.

Požiadavky na elektrickú bezpečnosť sú bližšie určené technickou normou:

STN EN 60950-1:2007

Požiadavky na elektromagnetickú kompatibility sú bližšie určené technickými normami:

 • STN EN 55022:2007
 • STN EN 55024:2001 + A1 + A2:2003
 • STN EN 61000-3-2:2006
 • STN EN 61000-3-3 + A1:2003 + A2:2006

Skúškami v príslušnej AO sa zistilo, že kontrolované nabíjačky mobilných telefónov nevyhoveli ďalej uvedeným technickým požiadavkám:

Bezpečnostné požiadavky

 • STN EN 60950-1:2007
 • čl. 1.5 Súčasti
 • čl. 2.10 Povrchové cesty, vzdušné vzdialenosti a vzdialenosti naprieč izoláciou
 • čl. 3 Vodiče, spoje a napájanie
 • čl. 4.3 Návrh a konštrukcia
 • čl. 4.5 Požiadavky na teplotu
 • čl. 5 Elektrické požiadavky a napodobenie abnormálnych podmienok

Vysokofrekvenčné javy – STN EN 55022

Odolnosť proti elektromagnetickému rušeniu – STN EN 55024