SOI Archív SOIRady podnikateľomVýsledky hodnotenia vlastností elektrických svietiacich reťazcov

Výsledky hodnotenia vlastností elektrických svietiacich reťazcov

Kategória: Rady podnikateľom
Dátum: 4. 1. 2008

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie v období mesiacov november a december vykonali kontroly zamerané na bezpečnosť a správne označenie elektrických svietiacich reťazcov celkom v 138 PJ. Z toho bolo 133 distribútorov a 5 dovozcov uvedeného sortimentu. Celkove bolo skontrolovaných 993 druhov elektrických svietiacich reťazcov. Pri vizuálnej kontrole zistili nedostatky na 144 druhoch v celkovej hodnote 443 620,- Sk.

Išlo o:

 • Označenie výrobku v cudzom jazyku alebo chýbajúce označenie bolo zistené na 36 druhoch v celkovej hodnote 198 937,- Sk,
 • bezpečnostné upozornenia boli v cudzom jazyku alebo chýbali na 95 druhoch v celkovej hodnote 253 909,- Sk,
 • Návod na použitie chýbal alebo bol v cudzom jazyku pri 26 druhoch v celkovej hodnote 48 195,- Sk.
 • 7 druhov výrobkov v celkovej hodnote 3776,- Sk nemalo značku zhody CE,
 • Vyhlásenie o zhode nebolo predložené pri 15 druhoch výrobkov v celkovej hodnote 34 111,-Sk.

Podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov boli pre nesplnenie informačných povinností vydané opatrenia na mieste na zákaz predaja a dodávky na 108 druhov v celkovej hodnote 411 822,-Sk. Na odstránenie ostatných nedostatkov prijali distribútori dobrovoľné opatrenia na pozastavenie predaja do doby ich odstránenia.

V rámci akcie SOI odobrala na overenie podozrenia z nebezpečnosti súbor 18 druhov elektrických svietiacich reťazcov. Na základe overenia výrobkov vykonaných skúškami sa preukázalo, že 10 druhov výrobkov nevyhovelo požiadavkám. Z toho 7 druhov bolo nebezpečným výrobkom a predstavujú pre spotrebiteľa závažné riziko ohrozenia zdravia.

3 nebezpečné druhy výrobkov boli pôvodom z Číny, 2 druhy z Maďarskej republiky a

2 druhy neznámeho pôvodu. Všetky nebezpečné druhy elektrických svietiacich reťazcov boli označené značkou zhody CE.

Pre úplnosť informácie uvádzame, že na trhu boli zistené aj 2 druhy nebezpečných svietiacich reťazcov z predchádzajúcich rokov. Jeden bol kvalifikovaný ako nebezpečný výrobok v roku 2007 a jeden v roku 2006.

Elektrické svietiace reťazce sú určenými výrobkami v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len zákon o zhode).

Musia spĺňať technické požiadavky ustanovené vykonávacími predpismi k zákonu o zhode.:

 • NV SR č. 308/2004 Z. z ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení NV SR č. 449/2007 Z. z.,
V prípade, že je v konštrukcii reťazca použité regulačné zariadenie slúžiace na zabezpečenie optických efektov tiež:
 • NV SR č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite v znení NV SR č. 318/2007 Z. z.
 • poožiadavky na elektrickú bezpečnosť sú bližšie špecifikované technickými normami:
  • STN EN 60598-1:2006 + A1:2007
  • STN EN 60598-2-20:2001 + A1:2001+A2:2005

Požiadavky na elektromagnetickú kompatibility sú bližšie špecifikované technickou normou: STN EN 55015:2007+A1:2008

Skúškami v príslušnej AO sa zistilo, že kontrolované elektrické svietiace reťazce nevyhoveli ďalej uvedeným technickým požiadavkám:

Bezpečnostné požiadavky

 • STN EN 60598-1:2006 + A1:2007
 • STN EN 60598-2-20:2001 + A1:2001+A2:2005
  • oddiel 4 Konštrukcia
  • oddiel 5 Vonkajšie a vnútorné vodiče
  • oddiel 8 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
  • oddiel 10 Izolačný odpor a elektrická pevnosť

Emisie

STN EN 55015:2007+A1:2008

Fakt, že výrobky nevyhoveli v požadovaných vlastnostiach týkajúcich sa bezpečnosti, znamená závažné riziko pre spotrebiteľa a podľa zákona č. 250/2007 Z.z. O ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ide zároveň o nebezpečné výrobky.

Na ochranu trhu pred nebezpečnými výrobkami budú prijaté ochranné opatrenia a došetrenie bude vykonané až k hlavnému zodpovednému za uvedenie výrobkov na trh.

Nebezpečné druhy elektrických svietiacich reťazcov sú uvedené na www.soi.sk odkaz Nebezpečné výrobky.