Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Archív SOIRady podnikateľomVýsledky hodnotenia vlastností elektrických svietiacich reťazcov

Výsledky hodnotenia vlastností elektrických svietiacich reťazcov

Kategória: Rady podnikateľom
Dátum: 4. 1. 2008

Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie v období mesiacov november a december vykonali kontroly zamerané na bezpečnosť a správne označenie elektrických svietiacich reťazcov celkom v 138 PJ. Z toho bolo 133 distribútorov a 5 dovozcov uvedeného sortimentu. Celkove bolo skontrolovaných 993 druhov elektrických svietiacich reťazcov. Pri vizuálnej kontrole zistili nedostatky na 144 druhoch v celkovej hodnote 443 620,- Sk.

Išlo o:

 • Označenie výrobku v cudzom jazyku alebo chýbajúce označenie bolo zistené na 36 druhoch v celkovej hodnote 198 937,- Sk,
 • bezpečnostné upozornenia boli v cudzom jazyku alebo chýbali na 95 druhoch v celkovej hodnote 253 909,- Sk,
 • Návod na použitie chýbal alebo bol v cudzom jazyku pri 26 druhoch v celkovej hodnote 48 195,- Sk.
 • 7 druhov výrobkov v celkovej hodnote 3776,- Sk nemalo značku zhody CE,
 • Vyhlásenie o zhode nebolo predložené pri 15 druhoch výrobkov v celkovej hodnote 34 111,-Sk.

Podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov boli pre nesplnenie informačných povinností vydané opatrenia na mieste na zákaz predaja a dodávky na 108 druhov v celkovej hodnote 411 822,-Sk. Na odstránenie ostatných nedostatkov prijali distribútori dobrovoľné opatrenia na pozastavenie predaja do doby ich odstránenia.

V rámci akcie SOI odobrala na overenie podozrenia z nebezpečnosti súbor 18 druhov elektrických svietiacich reťazcov. Na základe overenia výrobkov vykonaných skúškami sa preukázalo, že 10 druhov výrobkov nevyhovelo požiadavkám. Z toho 7 druhov bolo nebezpečným výrobkom a predstavujú pre spotrebiteľa závažné riziko ohrozenia zdravia.

3 nebezpečné druhy výrobkov boli pôvodom z Číny, 2 druhy z Maďarskej republiky a

2 druhy neznámeho pôvodu. Všetky nebezpečné druhy elektrických svietiacich reťazcov boli označené značkou zhody CE.

Pre úplnosť informácie uvádzame, že na trhu boli zistené aj 2 druhy nebezpečných svietiacich reťazcov z predchádzajúcich rokov. Jeden bol kvalifikovaný ako nebezpečný výrobok v roku 2007 a jeden v roku 2006.

Elektrické svietiace reťazce sú určenými výrobkami v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len zákon o zhode).

Musia spĺňať technické požiadavky ustanovené vykonávacími predpismi k zákonu o zhode.:

 • NV SR č. 308/2004 Z. z ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení NV SR č. 449/2007 Z. z.,
V prípade, že je v konštrukcii reťazca použité regulačné zariadenie slúžiace na zabezpečenie optických efektov tiež:
 • NV SR č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite v znení NV SR č. 318/2007 Z. z.
 • poožiadavky na elektrickú bezpečnosť sú bližšie špecifikované technickými normami:
  • STN EN 60598-1:2006 + A1:2007
  • STN EN 60598-2-20:2001 + A1:2001+A2:2005

Požiadavky na elektromagnetickú kompatibility sú bližšie špecifikované technickou normou: STN EN 55015:2007+A1:2008

Skúškami v príslušnej AO sa zistilo, že kontrolované elektrické svietiace reťazce nevyhoveli ďalej uvedeným technickým požiadavkám:

Bezpečnostné požiadavky

 • STN EN 60598-1:2006 + A1:2007
 • STN EN 60598-2-20:2001 + A1:2001+A2:2005
  • oddiel 4 Konštrukcia
  • oddiel 5 Vonkajšie a vnútorné vodiče
  • oddiel 8 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
  • oddiel 10 Izolačný odpor a elektrická pevnosť

Emisie

STN EN 55015:2007+A1:2008

Fakt, že výrobky nevyhoveli v požadovaných vlastnostiach týkajúcich sa bezpečnosti, znamená závažné riziko pre spotrebiteľa a podľa zákona č. 250/2007 Z.z. O ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ide zároveň o nebezpečné výrobky.

Na ochranu trhu pred nebezpečnými výrobkami budú prijaté ochranné opatrenia a došetrenie bude vykonané až k hlavnému zodpovednému za uvedenie výrobkov na trh.

Nebezpečné druhy elektrických svietiacich reťazcov sú uvedené na www.soi.sk odkaz Nebezpečné výrobky.