Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Archív SOINebezpečné výrobky - ArchívNárodný trh SROznámenie k predaju tabakových výrobkov

Oznámenie k predaju tabakových výrobkov

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 13. 4. 2006
Na základe rokovania Slovenskej obchodnej inšpekcie, Ministerstva hospodárstva SR a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, bolo vypracované Metodické usmernenie na kontrolu reklamy tabakových výrobkov.

Pri kontrolách reklamy tabakových výrobkov budú kontrolné orgány, t.j. SOI a ŠVPS SR postupovať podľa tohto spoločného postupu.

Reklama tabakových výrobkov

Reklamu tabakových výrobkov upravuje zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z. a zákona č. 525/2005 Z. z.

Pri kontrole dodržiavania zákona o reklame treba mať na zreteli, že zákon zakazuje reklamu tabakových výrobkov. Ochranné známky, emblémy, názvy alebo iné výrazné znaky tabakových výrobkov a informácie o tabakových výrobkoch môžu byť umiestnené len na miestach, kde to zákon pripúšťa t.j. vo vyhradenom priestore a nie na miestach, ktoré nesúvisia s predajom tabakových výrobkov a nie na verejnom priestranstve.

Pri posudzovaní miesta predaja tabakových výrobkov je nutné vychádzať z toho, aby tabakové znaky a informácie o tabakových výrobkoch neoslovovali (nepodnecovali) širokú verejnosť, vrátane detí, mladistvých a tých spotrebiteľov, ktorí nie sú ani len potencionálnymi kupujúcimi tabakových výrobkov.

Sponzorstvo tabakového výrobku je finančný alebo vecný príspevok alebo iné plnenie pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu, na podujatie alebo činnosť, ktorého účelom alebo vedľajším výsledkom je reklama tabakového výrobku; sponzorstvom tabakového výrobku nie je plnenie, ktoré je poskytnuté ako odplata za tovar alebo službu.

Reklama tabakových výrobkov (§ 6)

Pri posudzovaní reklamy tabakových výrobkov podporne možno použiť definíciu reklamy upravenú v Smernici 2003/33/ES Európskeho parlamentu a rady, podľa ktorej reklama znamená všetky formy komerčných oznámení, ktoré majú za cieľ propagovať tabakový výrobok alebo priamo alebo nepriamo pôsobiť na jeho propagáciu.

Zakazuje sa reklama tabakových výrobkov ( § 6 ods. 1)

a)    na všetkých druhoch informačných nosičov

b)    rozdávaním tabakových výrobkov verejnosti

c)     na reklamných veciach, ktoré nesúvisia s fajčením a ktoré sa rozdávajú verejnosti, okrem reklamných vecí, ktoré sa rozdávajú na miestach predaja tabakových výrobkov.

Na reklamných veciach, ktoré sa môžu rozdávať na miestach predaja tabakových výrobkov, je možné uviesť len informácie a údaje v súlade s § 6 ods. 1 písm. e) – ochrannú známku , emblém, názov alebo iný výrazný znak tabakového výrobku. Rozdávanie týchto reklamných veci osobám mladším ako 18 rokov je porušením §3 ods. 4 písm. n – podnecovanie na správanie, ktoré môže ohroziť zdravie maloletých

d)    prostredníctvom sponzorstva tabakového výrobku

Za reklamu tabakového výrobku ako vedľajší výsledok sponzorstva možno považovať uvedenie ochrannej známky, emblému, názvu alebo iného výrazného znaku tabakového výrobku.

Sponzorstvom tabakového výrobku nie je uvedenie obchodného mena spoločnosti, ktorej hlavnou činnosťou je výroba alebo predaj tabakových výrobkov, pokiaľ cieľom alebo účelom nie je reklama tabakových výrobkov.

e) uvádzaním ochrannej známky, emblému, názvu alebo iného výrazného znaku tabakového výrobku (ďalej len tabakové znaky) okrem ich uvádzania na miestach predaja tabakových výrobkov.

Pojem „miesto predaja tabakových výrobkov“ nie je možné vykladať všeobecne, ale z hľadiska účelu zákona a ním ustanovených obmedzení.

Miestom predaja tabakových výrobkov je:

  • priestor ohraničený skutočnými alebo fiktívnymi plochami. Za miesto predaja sa považuje iba obmedzený priestor, kde sa tabakové výrobky ponúkajú a predávajú,
  • stojan s tabakovými výrobkami pri pokladni v samoobslužnej predajni,
  • vyhradený priestor, v uzatvorenom objekte iného predajného miesta napr. v obchodnom centre, ktorý je úplne alebo čiastočne konštrukčne oddelený od iných predajných miest. Reklama tabakových výrobkov je prípustná v interiéri tohto stavebne alebo fiktívne vyhradeného priestoru,
  • stojan alebo automat s obsluhou na predaj tabakových výrobkov,
  • priestor interiéru zariadenia spoločného stravovania alebo baru, v ktorom sa tabakové výrobky predávajú a konzumujú,
  • stánky predávajúce tabakové výrobky - môžu mať v okienku z vnútornej strany umiestnenú reklamu tabakových výrobkov.
Na týchto miestach súčasne musí byť upozornenie o škodlivosti fajčenia.    

Porušením zákona je umiestnenie tabakových znakov na vonkajších stenách, plochách a priečeliach predajní, zariadení spoločného stravovania, stánkov tabakových výrobkov, vo výkladoch predajní, na terasách (napr. pred kaviarňou,...) a pod.

V rozpore so zákonom nie je uvádzanie tabakových znakov na predmetoch súvisiacich s fajčením (napr. popolník), ktoré sú umiestnené v exteriéri zariadení spoločného stravovania, ktoré majú oddelenú časť pre fajčiarov.

Porušením zákona sú aj zobrazenia a iné informácie, ktoré vzbudzujú dojem, že používanie tabakových výrobkov neškodí zdraviu alebo je vhodné na priaznivé ovplyvňovanie funkcií tela, výkonnosť , pohody a tým nabádajú a podnecujú na fajčenie (§ 3 ods. 4 písm. n).

Zákaz uvádzania ochrannej známky, emblému, názvu alebo iného výrazného znaku sa nevzťahuje na tovary alebo služby, ktoré používajú podobnú ochrannú známku, rovnaký alebo podobný názov ako tabakové výrobky, ak ich:

a)     predaj alebo poskytovanie nesúvisí s predajom tabakových výrobkov

b)     boli uvedené na trh pre 1. marcom 2006

c)     vyhotovenie, vyobrazenie alebo spôsob použitia ochrannej známky alebo názvu je jasne odlíšiteľný od ich vyhotovenia, vyobrazenia či spôsobu použitia na tabakových výrobkoch.

Za reklamu tabakových výrobkov sa nepovažuje (§ 6 ods. 3)

a)    označenie špecializovaných predajní tabakových výrobkov a potrieb pre fajčiarov s nápisom TABAK

Vonkajšia plocha stánku má predovšetkým informačnú funkciu. Je neprípustné použitie loga, ochrannej známky alebo iného znaku tabakového výrobku (napr. vyobrazenie tabakového výrobku, otvoreného alebo uzavretého obalu tabakového výrobku) spolu s označením predajne. Aj v prípade používania napodobeniny balenia tabakového výrobku s uvedením jeho názvu v označení predajne ide o reklamu tabakových výrobkov.

Orientačnú tabuľu o rozmiestnení predajných miest jednotlivých sortimentov tovaru napr. v obchodných domoch, obsahujúcu označenie predávaného sortimentu “Tabak”, nepovažujeme za reklamu tabakových výrobkov.

b)     označenie dopravných prostriedkov výrobcu tabakových výrobkov jeho ochrannou známkou

c) vydávanie letákov, brožúr a iných publikácií určených výhradne pre výrobcov a obchodníkov s tabakovými výrobkami a tabakom. Tieto nesmú byť distribuované verejnosti.

d) informácia o konkrétnom tabakovom výrobku určená pre spotrebiteľa, umiestnená v predajni tabakových výrobkov, ktorá musí obsahovať upozornenie o škodlivosti fajčenia a musí byť umiestnená tak, aby oslovovala najmä návštevníkov predajne tabakových výrobkov alebo návštevníkov predajného miesta tabakových výrobkov Takáto informácia môže byť umiestnená „na miestach predaja tabakových výrobkov“.

e) rozdávanie tabakového výrobku na obchodných rokovaniach súvisiacich s tabakovými výrobkami. (Ide o rozdávanie tabakových výrobkov medzi obchodnými partnermi, nikdy nie spotrebiteľom).