Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Archív SOINebezpečné výrobky - ArchívNárodný trh SRHračky

Hračky

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 13. 12. 2004

Dátum aktualizácie: 13. 12. 2004
Dátum zaradenia: 13.12.2004

 

Pri uvedení hračiek na trh, musia ich základné bezpečnostné a zdravotné požiadavky zodpovedať ustanoveniam Nariadenia vlády SR č. 302/2004 Z. z., čo je vlastne transponovaná Smernica EÚ 88/378/EHS na bezpečnosť hračiek. Ak hračka nespĺňa požiadavky uvedené v prílohe NV SR č. 302/2004 Z. z., nesmie byť uvedená na trh.

Na trh môžu byť uvedené len tie hračky, ktoré neohrozujú bezpečnosť a zdravie používateľov alebo iných osôb, ak sa používajú podľa návodu alebo predvídateľným spôsobom s ohľadom na obvyklé správanie detí.

Hračkou sa rozumie každý výrobok alebo materiál navrhnutý alebo určený na hranie deťom mladším ako14 rokov.

Za hračku sa nepovažujú:

 1. vianočné ozdoby
 2. modely originálnych výrobkov vyrobené v zmenšenom mierke určené pre dospelých zberateľov
 3. vybavenie určené na kolektívne používanie na ihriskách
 4. športové potreby
 5. vybavenie pre vodné športy na používanie v hlbokej vode
 6. folklórne a dekoračné bábiky a ostatné podobné výrobky určené pre dospelých zberateľov
 7. „profesionálne“ hračky umiestnené na verejne prístupných miestach (nákupné strediská, stanice atď.)
 8. skladačky (puzzle) určené pre špecialistov obsahujúce viac ako 500 častí, prípadne bez predlohy
 9. vzduchové pušky a vzduchové pištole
 10. výrobky spôsobujúce ohňostrojové efekty vrátane kapslí okrem kapslí špeciálne zostrojených na použitie v hračkách
 11. praky a katapulty
 12. súpravy šípok s kovovými hrotmi
 13. elektrické rúry, žehličky alebo ostatné funkčné výrobky, ktoré pracujú pri menovitom napätí vyššom ako 24 voltov
 14. výrobky s vyhrievacími prvkami určené na didaktické účely pod dohľadom dospelej osoby
 15. vozidlá so spaľovacími motormi
 16. hračky na princípe parného stroja
 17. bicykle určené na športové účely alebo ako dopravný prostriedok na verejných komunikáciách
 18. videohry určené na pripojenie k televíznym prijímačom alebo obrazovke, ktoré pracujú pri menovitom napätí vyššom ako 24 voltov
 19. cumlíky pre dojčatá
 20. verné napodobeniny skutočných strelných zbraní
 21. módna bižutéria pre deti.

Pred uvedením na trh výrobca alebo jeho splnomocnenec prípadne iná osoba, ktorá uvádza hračku na trh, musí posúdiť zhodu s technickými požiadavkami a označiť ju značkou CE. Značka CE môže byť na výrobku alebo na jeho obale.

Okrem toho hračka musí byť označená:

 • výrobcom, prípadne dovozcom a dodávateľom
 • minimálnym vekom dieťaťa, pre ktorý je hračka určená
 • ak to charakter hračky vyžaduje, musí sa určiť, že sa musí používať pod dohľadom dospelej osoby
 • upozornenie na nebezpečenstvo a návody na používanie (ak to charakter hračky vyžaduje). Toto je konkretizované v STN EN 71-1/2000 Bezpečnosť hračiek, časť 1:

Mechanické a fyzikálne vlastnosti:

Hračky, ktoré nie sú určené pre deti do 36 mesiacov

Hračky, ktoré nie sú určené pre deti do 36 mesiacov, musia byť označené:

„Nevhodné pre deti do 36 mesiacov“, alebo „Nevhodné pre deti do 3 rokov“ spolu so stručným vyznačením osobitného nebezpečenstva vyvolaného týmto obmedzením (napr. z dôvodu malých častí). Upozornenie na vekovú skupinu možno nahradiť grafickým symbolom. Hračky s mäkkou výplňou (napr. plyšové hračky) jednoduchého vyhotovenia nadržanie a pestovanie v náručí sa na účely tejto normy považujú za hračky určené pre deti do 3 rokov.

Upozornenie na vekovú skupinu sa musí zreteľne a čitateľne nachádzať buď na hračke samotnej alebo na jej maloobchodnom balení.

Vyznačenie osobitného nebezpečenstva sa môže nachádzať na letáčiku alebo v návode na používanie.

Latexové balóny

Ich balenie musí obsahovať - Upozornenie ! Deti do ôsmich rokov sa môžu uškrtiť alebo udusiť nenafúkanými alebo prasknutými balónmi. Vyžaduje sa dohľad dospelých. Nenafúkané balóny udržiavať mimo dosahu detí. Prasknuté balóny okamžite znehodnotiť. Na balení z balónov z latexu sa musí vyznačiť: „Vyrobené na báze prírodného kaučuku“.

Hračky určené na to, aby niesli hmotnosť dieťaťa

Kĺzačky, visuté hojdačky a kolesá, visuté hrazdy, laná a podobné hračky prichytené na nosník a ostatné hračky určené na to, aby niesli hmotnosť dieťaťa musia obsahovať návod, ktorý upozorňuje na potrebu robiť kontroly a údržbu hlavných častí - závesov, príchytiek..- v pravidelných intervaloch, s poukázaním na to, že ak sa kontroly neuskutočňujú, hračka by sa mohla prevrátiť alebo spôsobiť pád. Všade tam, kde sa to dá použiť, návod sa musí nalepiť na hračku. Taktiež sa musí uviesť návod na správne zostavovanie hračky, vyznačujúc tie časti, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvá, ak sa hračka nezostaví správne. Musí sa uviesť aj osobitná informácia, ktorá sa týka vhodného základného povrchu.

Hračky do vody

Hračky, alebo ich balenia musia obsahovať toto upozornenie: „Upozornenie !Používať len vo vode primerane hlbokej dieťaťu a pod dohľadom.“ Toto upozornenie musí byť nezmazateľné a takou farbou, ktorá kontrastuje s telesom hračky. Výška písmen musí byť minimálne 3 mm a označenie na nafukovacích hračkách nesmie byť ďalej ako 100 mm od jedného z otvorov na nafukovanie vzduchu. Žiaden reklamný alebo nápadný text nesmie uvádzať alebo naznačovať, že dieťa bude bezpečné s takouto hračkou, ak sa ponechá bez dozoru.

Funkčné hračky

Musia na balení obsahovať upozornenie: „Upozornenie ! Používať pod priamym dohľadom dospelých“. Taktiež sa musia k týmto hračkám priložiť pokyny, ktoré uvádzajú pracovný návod ako aj predbežné opatrenia, ktoré musí používateľ dodržať s upozornením, že zanedbanie týchto opatrení by mohlo vystaviť používateľov nebezpečenstvu. Obyčajne to súvisí so spotrebičom, alebo výrobkom, ktorého zmenšeným modelom alebo napodobeninou je hračka. Musí tak isto vyznačiť, že hračka sa musí uchovávať mimo dosahu veľmi malých detí.

Funkčné ostré hrany a hroty

Pri hračkách, ktoré obsahujú funkčné ostré hrany alebo ostré hroty sa musí pozornosť upriamiť na predpokladané nebezpečenstvá takýchto hrotov a hrán a uviesť na balení a aj v návode na použitie priloženom k hračke, ak je to vhodné.

Strely (projektily)

Hračky so strelami musia mať priložený návod na použitie, v ktorom sa upriamuje pozornosť na nebezpečenstvá pri používaní iných striel ako tých, ktoré dodáva alebo odporúča výrobca. Hračky schopné vymrštiť strelu s kinetickou energiou väčšou ako 0,08 J musia obsahovať toto upozornenie: „Upozornenie ! Nemieriť do očí alebo do tváre“.

Napodobeniny ochranných masiek a prílb

Hračky, ktoré sú napodobeninami ochranných masiek a prílb (napr. motocyklových, požiarnických a priemyselných bezpečnostných prílb) a ich balenie, ak sú zabalené, musia obsahovať toto upozornenie: „Upozornenie! Toto je hračka. Neposkytuje ochranu !

Šarkany ako hračky

Šarkany ako hračky a iné hračky na lietanie so šnúrami presahujúcimi 2 m, ktoré hmotne spájajú hračku s dieťaťom, musia obsahovať toto upozornenie: „Upozornenie ! Nepoužívať v blízkosti vedení vysokého napätia alebo počas búrky“.

Kolieskové korčule a skejtbordy ako hračky

Kolieskové korčule a skejtbordy pre deti, ponúkané na predaj ako hračky, musia obsahovať toto upozornenie: „Upozornenie ! Odporúča sa nosiť ochranný výstroj“. Okrem toho ešte návod sa použitie musí obsahovať pripomienku, že hračka sa má používať opatrne, pretože si vyžaduje veľkú zručnosť, aby sa tak predišlo pádom, alebo zrážkam, ktoré by mohli spôsobiť poranenie používateľa a tretej osoby nezúčastnenej. Musia sa tak isto uviesť jednotlivé vyznačenia na odporúčaný ochranný výstroj (prilby, rukavice, chrániče na kolená, či ruky).

Hračky určené na napnutie cez kolísku, detskú postieľku alebo detský kočík

Tieto druhy hračiek určené na napnutie pomocou povrázkov, šnúr, pružných materiálov alebo remienkov musia obsahovať toto upozornenie: „Upozornenie ! Aby sa predišlo možnému poraneniu zamotaním, treba túto hračku odstrániť, ak sa dieťa začína dvíhať na ruky a kolená.

Hryzadlá naplnené kvapalinou

Musia mať priložený tento návod: „Chladiť len v chladničke pre domácnosť, neumiestňovať do mraziacej časti“.

Výbušné kapsle špeciálne zhotovené na použitie v hračkách

Balenie výbušných kapslí musí obsahovať toto upozornenie:

„Upozornenie ! Nestrieľať v uzavretom priestore alebo v blízkosti očí a uší.

Nenosiť výbušné kapsle voľne vo vrecku“,

Akustické hračky

Hračky, ktoré emitujú vysoké zvukové hladiny alebo ich balenia, musia obsahovať toto upozornenie: „Upozornenie! Nepoužívať tesne pri uchu! Nesprávne použitie môže spôsobiť poškodenie sluchu.“ Pre hračky s výbušnými hračkami sa doplní: „Nestrieľať v uzavretom priestore“!

Bicykle ako hračky

Musia obsahovať toto upozornenie: „Upozornenie! Pri bicyklovaní sa odporúča nosiť ochrannú prilbu ! “ Okrem toho, návod na použitie musí obsahovať pripomienku, že takýto bicykel nie je vhodný na používanie na verejných komunikáciách. Rodičia alebo opatrovatelia by mali zaistiť, aby deti boli riadne

poučené o používaní bicykla ako hračky, osobitne o bezpečnom používaní brzdových systémov.

Hračky určené na to, aby niesli hmotnosť dieťaťa

Hračky, ktoré vzhľadom na ich konštrukciu, pevnosť, zhotovenie alebo iné okolnosti, nie sú vhodné pre deti nad 36 mesiacov, musia obsahovať upozornenie, napr. „Upozornenie ! Nepoužívať pre deti nad 36 mesiacov“ spolu so stručným vyznačením osobitného nebezpečenstva vyvolaného týmto obmedzením (napr. nedostatočná pevnosť). Upozornenie na vekovú skupinu sa musí zreteľne a čitateľne nachádzať na samotnom výrobku.

Hračky obsahujúce monofilové vlákna

Hračky obsahujúce monofilové vlákna, ktorých dĺžka v natiahnutom stave je väčšia ako 50 mm, a ktoré sú prichytené k základnému tkanivu, musia mať takýto štítok: „Pozor ! Nevhodné pre deti do 10 mesiacov z dôvodu dlhých vlasov.

Pokyny a návody na používanie pre elektrické hračky sú uvedené v norme STN EN 50088

 • Návody pre hračky s transformátorom a hračky na batérie musia uvádzať, že hračka sa nemá pripájať na väčší počet zdrojov napájania, než sa odporúča.
 • Hračky s vodičmi bez pripájacích konektorov musia byť vybavené návodom, ktorý uvádza, že vodiče sa nesmú zasunúť do elektrických zásuviek.
 • Návody hračiek na batériu musia obsahovať podľa potreby tieto základné pokyny:
  • ako vyberať a vkladať batérie,
  • batérie, ktoré nie sú určené na nabíjanie, nesmú sa nabíjať,
  • akumulátory sa musia pred nabíjaním vyberať z hračky (pokiaľ sú vyberateľné),
  • vyberateľné akumulátory sa smú nabíjať iba pod dozorom dospelej osoby,
  • nesmú sa kombinovať rôzne typy batérií a používať dohromady použité a nové batérie,
  • používať sa smú iba batérie totožné alebo rovnocenné odporúčanému typu,
  • batérie sa musia vkladať so správnou polaritou,
  • vybité batérie sa musia vybrať z hračky,
  • nesmú sa skratovať napájacie svorky,

Návody hračiek s transformátorom musia obsahovať tieto základné pokyny:

 • hračka nie je vhodná do 3 rokov,
 • hračka sa smie používať len s odporúčaným transformátorom,
 • transformátor nie je hračka,
 • hračky, ktoré môžu sa čistiť kvapalinou, sa pred čistením odpoja od transformátora.

Pokiaľ je pre bezpečnú prevádzku hračky potrebná údržba a čistenie musia byť v návode na použitie uvedené príslušné zodpovedajúce podrobnosti. Tie musia požadovať, že transformátory a dobíjače akumulátorov, ktoré sa používajú spolu s hračkou, sa musia pravidelne preskúšavať, či nedošlo k poškodeniu prívodu, vidlice, krytu a ďalších častí, a že v prípade takéhoto poškodenia sa hračka nesmie používať spolu s takýmto transformátorom alebo nabíjačom akumulátorov, pokiaľ poškodenie nebude odstránené.

Hračky, ktoré sa musia zostaviť, musia byť vybavené pokynmi týkajúcimi sa ich zostavy v prípade, ak:

 • sú určené na zostavenie pre samo dieťa
 • sú potrebné na bezpečný chod hračky.

Ak je hračka určená na zostavenie pre dospelú osobu, musí to byť uvedené.

Pokyny môžu byť umiestnené na hračke, pokiaľ sú viditeľné zvonku, na obale, na visačke alebo iných prostriedkoch, ktoré sú súčasťou hračky. Pokiaľ sú označenia alebo pokyny uvedené na obale, musí byť na ňom uvedené, že obal sa má zachovať, pretože obsahuje dôležitú informáciu.

Textilné hračky vrátane plyšových musia byť označené aj spôsobom ošetrovania.

Návod na ošetrovanie môže byť slovný alebo pomocou symbolov. Z grafických symbolov postačuje značenie prania alebo chemického čistenia. Nevyžaduje sa značenie piatimi symbolmi na trvale pripevnenej etikete.

Hračky na batérie musia byť označené:

 • menovitým napätím batérie vnútri priestoru pre batérie alebo na jeho povrchu,
 • symbolom pre jednosmerné napätie, ak je hračka vybavená puzdrom na batérie. Ak je použitá viac ako jedna batéria, má sa vyznačiť aj polarita, obrys batérii skutočnej alebo zmenšenej veľkosti v priestore pre batérie spolu s menovitým napätím batérie.

Hračky s transformátorom

 • menovitým napätím vo V
 • symbolom pre jednosmerný alebo striedavý prúd, podľa druhu napájacieho prúdu
 • menovitým príkonom vo W alebo VA, ak sú väčšie ako 25 W alebo 25 VA
 • symbolom pre transformátor na hračky. Takýto symbol musí byť aj na obale.

Údaj menovitého napätia a symbol druhu napájania musia byť umiestnené v blízkosti svoriek.