SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRVýstražný trojuholník s homologizačným číslom E11 27R 033977

Výstražný trojuholník s homologizačným číslom E11 27R 033977

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 9. 7. 2020
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Výstražný trojuholník obchodnej značky: znacka_rf-104

Typ: RF – 104

Ide o výstražný trojuholník, ktorý bol súčasťou povinnej výbavy motorového vozidla s nápisom MOTOR CAR BRATISLAVA a logom FIAT. Súčasťou povinnej výbavy bolo ťažné lano, lekárnička, nebezpečný výstražný trojuholník s homologizačným číslom E11 27R 033977 a nebezpečná reflexná vesta. Uvedená reflexná vesta je zverejnená v zozname nebezpečných výrobkov zistených SOI pod odkazom https://www.soi.sk/sk/Nebezpecne-vyrobky/Narodny-trh-SR/vystrazna-vesta-model-hys001.soi?ind=

Pôvod:

Vyrobené v Číne.

Popis:

Výstražný trojuholník - skladajúci sa zo štyroch kovových nožičiek a trojuholníka rovnostranných strán, na ktorého čelnej strane je odrazová plocha z fluorescenčného materiálu. Súčasťou výstražného trojuholníka je plastový obal červenej farby, na ktorom je obchodná značka číslo RF 104 a homologizačná značka E11 v kružnici s číslom 27R 033977. Na samotnom výstražnom trojuholníku sa nachádza obchodná značka s vyššie uvedeným homologizačným číslom.

Druh nebezpečnosti:

Nízka mechanická stabilita.

Príčina nebezpečnosti:

Výstražný trojuholník musí spĺňať požiadavky na stabilitu vo vetre podľa čl. 10 prílohy č. 5 predpisu EHK OSN č. 27 a odolať dynamickému tlaku vzduchu minimálne 180 Pa bez toho, aby sa prevrátil alebo otočil. V prípade uvedeného výstražného trojuholníka nebol dosiahnutý ani požadovaný minimálny dynamický tlak pri prevrátení.

Berúc do úvahy vyššie uvedené, pri prevrátení alebo otočení výstražného trojuholníka môže do osoby, prípadne dopravného prostriedku, ktoré sa nachádzajú za nimi a tvoria prekážku v cestnej premávke, naraziť pohybujúci sa dopravný prostriedok a ohroziť bezpečnosť v cestnej premávke.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa.

SOI uložila kontrolovanej osobe zákaz jeho ďalšieho sprístupňovania a nariadila jeho stiahnutie z trhu a súčasne uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení povinnej výbavy predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený a ktorého obsahom je nebezpečný výrobok, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.


vt_rf-104

vt_rf-104

vt_rf-104

 nv_výstr