SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRVýstražný trojuholník s homologizačným číslom E11 27R 033977

Výstražný trojuholník s homologizačným číslom E11 27R 033977

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 9. 7. 2020
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, povinnú výbavu motorového vozidla v čiernom obale s nápisom MOTOR CAR BRATISLAVA a logom FIAT. Súčasťou povinnej výbavy bolo ťažné lano, lekárnička, nebezpečný výstražný trojuholník s homologizačným číslom E11 27R 033977 ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a reflexná vesta ktorej bezpečnosť je v dnešnej dobe preverovaná v akreditovanom laboratóriu. V prípade potvrdenia rizík, bude tento oznam doplnený aj o predmetnú reflexnú vestu.

Obchodná značka výstražného trojuholníka: znacka_rf-104

Typ: RF – 104

Popis nebezpečného výrobku: 

Výstražný trojuholník - skladajúci sa zo štyroch kovových nožičiek a trojuholníka rovnostranných strán, na ktorého čelnej strane je odrazová plocha z fluorescenčného materiálu. Súčasťou výstražného trojuholníka je plastový obal červenej farby, na ktorej je obchodná značka znacka_rf-104 číslo RF 104 a homologizačná značka E11 v kružnici s číslom 27R 033977. Na samotnom výstražnom trojuholníku sa nachádza obchodná značka znacka_rf-104 s vyššie uvedeným homologizačným číslom.

Druh nebezpečnosti:

Nízka mechanická stabilita

Príčina nebezpečnosti:

Výstražný trojuholník musí spĺňať požiadavky na stabilitu vo vetre podľa čl. 10 prílohy č. 5 predpisu EHK OSN č. 27 a odolať dynamickému tlaku vzduchu minimálne 180 Pa bez toho, aby sa prevrátil alebo otočil. V prípade uvedeného výstražného trojuholníka nebol dosiahnutý ani požadovaný minimálny dynamický tlak pri prevrátení.

Berúc do úvahy vyššie uvedené, pri prevrátení alebo otočení výstražného trojuholníka, môže do osoby, ktorá sa nachádza za ním a tvorí prekážku v cestnej premávke, naraziť dopravný prostriedok a ohroziť jeho bezpečnosť v cestnej premávke.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. SOI uložila kontrolovanej osobe zákaz jeho ďalšieho sprístupňovania a nariadila jeho siahnutie z trhu a súčasne uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení povinnej výbavy predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený a ktorého obsahom je nebezpečný výrobok právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.
 


vt_rf-104

vt_rf-104

vt_rf-104

 nv_výstr