SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRSvetelné reťazce - Vianočné lampičky 100 LED modely: CL-151 a CL-152

Svetelné reťazce - Vianočné lampičky 100 LED modely: CL-151 a CL-152

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 14. 3. 2018
Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR boli v ponuke pre spotrebiteľa výrobky, ktoré predstavujú riziko ohrozenia zdravia a sú preto výrobkami nebezpečnými. Ide o nasledovné výrobky:

Svetelné reťazce – Vianočné lampičky 100 LED modely: CL-151 a CL-152

Pôvod: Čína

Identifikácia výrobkov:

Svetelné reťazce so 100 LED žiarovkami s dĺžkou 3,8 m, bez označenia výrobcu a dovozcu. Reťazce obsahujú zariadenie na prepínanie režimov svietenia. Označenie CE sa nachádza na viacerých častiach výrobku. Výrobky sú balené v papierovom obale, na ktorom je uvedený neúplný návod na použitie v slovenskom a poľskom jazyku, hmotnosť, pôvod, označenie CE v nesprávnom tvare, ako aj informácia, že reťazec je na vnútorné a vonkajšie použitie.

Druh nebezpečnosti:

Potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a vzniku požiaru.

Príčiny nebezpečnosti:

V dôsledku nedostatočnej mechanickej pevnosti svietidiel je možný prístup k živým častiam, čo môže mať za následok úraz elektrickým prúdom.

Svetelné reťazce majú ďalšie technické nedostatky, ktoré by mohli zapríčiniť ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia spotrebiteľov nedostatočnou dĺžkou kábla medzi vidlicou a prvou objímkou, nedostatočnou odolnosťou voči vode, nedostatočnou ochranou proti účinkom plameňa a zapáleniu.

Opatrenia na ochranu trhu:

SOI kontrolovanej osobe uložila zákaz predaja predmetných výrobkov. Súčasne jej uložila povinnosť informovať spotrebiteľov o týchto nebezpečných výrobkoch. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tieto výrobky zakúpili, aby ich vo vlastnom záujme prestali používať.

nv_vianocne_lampickycl151 152_1

nv_vianocne_lampickycl151 152_2

nv_vianocne_lampickycl151 152_3

nv_vianocne_lampickycl151 152_4

nv_vianocne_lampickycl151 152_5