SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRSada PIRATE Superior Power

Sada PIRATE Superior Power

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 1. 12. 2017
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Sada PIRATE Superior Power

Pôvod: MADE IN CHINA (na kartónovej podložke).

Popis:

Hračka sa predáva ako sada, ktorá je tvorená plastovým lukom, 3 ks šípov zakončených mäkkým plastom, pištoľou s 3 ks projektilov zakončených mäkkým plastom, pirátskym medailónom a pirátskym krytom na oko. Hračka je balená v zalisovanom priehľadnom plaste na kartónovom podklade. Na prilepenom štítku sú uvedené údaje ako číslo výrobku N: 132720 a čiarový kód: 8584156132720 a na kartónovej podložke je uvedený model NO: 1033AB a označenie CE.

Druh nebezpečnosti: mechanické riziko - riziko zadusenia.

Príčina nebezpečnosti:

Skúšaním sa zo striel oddelili prísavky silou menšou ako 90 N, pričom ich rozmer je taký, že prejdú cez skúšobnú šablónu. Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí, pri používaní tejto hračky hrozí riziko zablokovania dýchacích ciest.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok už nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. Kontrolovanému subjektu boli uložené záväzné pokyny: nedistribuovať a nepredávať nebezpečné výrobky, zabezpečiť stiahnutie nebezpečných výrobkov z trhu a zabezpečiť informovanie svojich odberateľov a spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena.

sada_pirate_superior_power1

sada_pirate_superior_power2