SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SROrtuťový teplomer (lekársky)

Ortuťový teplomer (lekársky)

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 13. 7. 2018

Slovenská obchodná inšpekcia na základe doručeného podnetu zistila, že na trhu v SR bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko poškodenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Predmetný výrobok je sprístupňovaný na slovenský trh najmä prostredníctvom internetových stránok (sociálnych sietí).

Identifikácia výrobku: (lekársky) ortuťový teplomer nezistenej značky

Krajina pôvodu: neuvedená

Údaje o výrobcovi: neuvedené

Druh nebezpečnosti: chemické riziko – poškodenie zdravia

V zmysle zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) a Nariadenia komisie (ES) č. 552/2009 z 22.06.2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH príloha XVII časť 18a, ortuť) sa od 03.04.2009 v členských štátoch Európskej únie nesmie uvádzať na trh ortuť v teplomeroch na meranie telesnej teploty, ako aj v iných meracích prístrojoch určených na predaj širokej verejnosti (ako napríklad manometre, barometre, sfygmomanometre, teplomery iné ako na meranie telesnej teploty).

Opatrenia na ochranu trhu:
Kontrolovanej osobe na základe vykonanej kontroly bolo uložené opatrenie na trvalý zákaz predaja predmetného výrobku.
Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si predmetný (lekársky) ortuťový teplomer zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.
Podľa § 6 ods. 7 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov má spotrebiteľ právo vrátiť výrobok predávajúcemu, pričom predávajúci je povinný, v zmysle citovaného ustanovenia tento výrobok vziať späť a v lehote do 3 pracovných dní vrátiť spotrebiteľovi jeho kúpnu cenu, vrátane účelne vynaložených prostriedkov (poštovné, balné...). Kontrolovaná osoba sa dobrovoľne zaviazala spätne osloviť spotrebiteľov, ktorým predmetné výrobky predala a vrátiť im kúpnu sumu.

Ilustračné fotografie ortuťového teplomera.

teplomer 

teplomer 1