SOI Nebezpečné výrobkyNárodný trh SRMedvedík

Medvedík

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR
Dátum: 25. 7. 2018
Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

MEDVEDÍK

Pôvod: Made in China (na všitej etikete)

Popis:

Hračka je vyhotovená ako plyšová hračka v podobe medveďa svetlohnedej farby s očami a nosom z čierneho plastu. Na krku má pripevnenú textilnú mašľu. Na papierovej visačke sú uvedené nasledujúce údaje: krajina pôvodu, obchodná značka BEST ☺ all® a na prilepenom štítku je uvedený ITEM NO: 920973 a EAN kód: 6 981939209 730. Označenie CE sa nachádza na všitej etikete.

Druh nebezpečnosti: mechanické riziko - riziko zadusenia.

Príčina nebezpečnosti:

Hračka je určená pre deti do 36 mesiacov, pričom hračky a odnímateľné súčasti hračiek pre deti do 3 rokov nesmú v akejkoľvek polohe úplne zapadnúť do valca na malé časti. Pri skúšaní sa z hračky oddelili malé časti, a to silou menšou ako 90 N (obe oči), pričom všetky oddelené časti úplne zapadnú do valca na malé časti.

Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí pri používaní tejto hračky hrozí riziko zablokovania dýchacích ciest.

Opatrenia na ochranu trhu:

V čase šetrenia sa predmetný nebezpečný výrobok už nenachádzal v ponuke pre spotrebiteľa. Zostávajúci 1 ks výrobku bol po odbere vzoriek umiestnený v skladových priestoroch kontrolovaného subjektu a bude vrátený dodávateľovi. Kontrolovanému subjektu boli uložené záväzné pokyny: nepredávať nebezpečné výrobky, zabezpečiť stiahnutie nebezpečných výrobkov z trhu a zabezpečiť informovanie spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku a o možnosti jeho vrátenia.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena.

nv_medvedik