Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Informácie pre verejnosťKontrola výrobkov vstupujúcich na trh EÚ s odvolaním na čl. 27 - 29 Nariadenia EP a Rady č. 765/2008

Kontrola výrobkov vstupujúcich na trh EÚ s odvolaním na čl. 27 - 29 Nariadenia EP a Rady č. 765/2008

Kategória: Informácie pre verejnosť
Dátum: 25. 3. 2014

Kontrolu výrobkov dovážaných z tretích krajín a vstupujúcich na jednotný európsky trh vykonávajú na území SR príslušné colné úrady ako orgány zodpovedné za túto kontrolu v zmysle nariadenia EP a Rady č. 765/2008.

Ak pri kontrole nepotravinárskych výrobkov spotrebiteľského charakteru zistia skutočnosti, ktoré môžu byť dôvodom pozastavenia prepustenia výrobkov do voľného obehu, informujú o tom Slovenskú obchodnú inšpekciu (ďalej len SOI), ako orgán dohľadu nad trhom s týmito výrobkami. SOI následne vykoná kontrolu pozastavených výrobkov a v prípade potvrdenia dôvodu na neprepustenie výrobkov na trh EÚ požiada príslušný colný úrad o nepovolenie prepustenia výrobkov do voľného obehu.

Dôvodom pozastavenia prepustenia výrobkov do voľného obehu colnými úradmi môže byť:

  • zistenie, že výrobok predstavuje riziko pre zdravie, bezpečnosť alebo životné prostredie - teda nevyhovujú stanoveným požiadavkám na bezpečnosť, napr. zapaľovače, ktoré majú tvar príťažlivý pre deti; hračky nevyhovujúce požiadavkám na vlastnosti podľa smernice o bezpečnosti hračiek; elektrozariadenia nespĺňajúce požiadavky na elektrickú bezpečnosť a podobne;
  • k dovážaným výrobkom nebola pripojená dokumentácia požadovaná na základe príslušných harmonizačných právnych predpisov EÚ, napr. ES vyhlásenie o zhode pri dovoze rekreačných plavidiel a strojných zariadení;
  • dovážané určené výrobky spadajúce pod smernice nového prístupu nemajú značenie CE;
  • dovážané výroby nie sú označené údajmi v súlade s harmonizačnými právnymi predpismi Spoločenstva, napr. hračky nie sú označené údajmi o výrobcovi, dovozcovi a údajom umožňujúcim identifikáciu hračky, textilné výrobky nemajú označenie materiálového zloženia a podobne.

V prípade potvrdenia, že výrobky nevyhovujú požiadavkám na bezpečnosť na základe vykonaných skúšok, SOI požiada colné úrady o začlenenie vyhlásenia do príslušného sprievodného dokumentu:

„Nebezpečný výrobok – prepustenie do voľného obehu nepovolené –

Nariadenie (ES) č. 765/2008“

a tieto výrobky nebudú prepustené na trh SR a teda aj EÚ.

V prípade zistenia, že výrobky nie sú správne označené resp. nie sú sprevádzané požadovanými dokumentmi v zhode s harmonizačnými právnymi predpismi EÚ, SOI požiada colné úrady o začlenenie vyhlásenia do príslušného sprievodného dokumentu:

„Výrobok nie je v zhode – prepustenie do voľného obehu nepovolené –

Nariadenie (ES) č. 765/2008“

a tieto výrobky nebudú prepustené na trh SR a teda aj EÚ.

Slovenská obchodná inšpekcia zdôrazňuje, že kompetentné vo veci prepustenia výrobkov do voľného obehu sú colné úrady.

Preto v prípade, ak dovozca na základe relevantných údajov od výrobcu resp. jeho splnomocneného zástupcu doplní na pozastavené výrobky chýbajúce značenie resp. dodá chýbajúce dokumenty, colné úrady o tejto skutočnosti informujú príslušný inšpektorát SOI, ktorý vydá nové stanovisko k možnosti ich prepustenia na jednotný trh EÚ.