Správy SOI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Ďalej
Kategória: Novinky SOI

Pozvánka na bezplatný webinár - Bezpečnosť hračiek 23.04.2014

Pozvánka na bezplatný webinár (online seminár) – Bezpečnosť hračiek 23.04.2014 o 14:00 …
https://www.surveymonkey.com/s/ToySafetySlovakia 
Kategória: Informácie pre verejnosť

Kontrola výrobkov vstupujúcich na trh EÚ s odvolaním na čl. 27 - 29 Nariadenia EP a Rady č. 765/2008

Kontrolu výrobkov dovážaných z tretích krajín a vstupujúcich na jednotný európsky trh vykonávajú na území SR príslušné colné úrady ako orgány zodpovedné za túto kontrolu v zmysle nariadenia EP a Rady č. 765/2008. Ak pri kontrole nepotravinárskych výrobkov spotrebiteľského charakteru zistia skutočnosti, ktoré môžu byť dôvodom pozastavenia prepustenia výrobkov do voľného obehu, informujú o tom Slovenskú obchodnú inšpekciu (ďalej len SOI), ako orgán dohľadu nad trhom s týmito výrobkami…

Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia

Dôležité upozornenie - oznámenie spoločnosti IKEA, s. r. o., Bratislava

Na základe informácie, ktorú Slovenská obchodná inšpekcia dostala od spoločnosti IKEA Bratislava, s. r. o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava, v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňujeme nasledovný oznam o stiahnutí detských baldachýnov z predaja…
Kategória: Novinky SOI

Ponuka motorových vozidiel

Slovenská obchodná inšpekcia ponúka rozpočtovým a príspevkovým organizáciám v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov formou bezodplatného prevodu 11 motorových vozidiel….
Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia

Dôležité upozornenie - oznámenie spoločnosti PHILIPS Slovakia, s. r. o.

Na základe informácie, ktorú Slovenská obchodná inšpekcia dostala od spoločnosti Philips Slovakia, s. r. o. so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňujeme nasledovný oznam…
Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia

Dôležité upozornenie - oznámenie spoločnosti Kaufland SR, v. o. s.

Na základe informácie, ktorú Slovenská obchodná inšpekcia dostala od spoločnosti Kaufland Slovenská republika, v. o. s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 3, v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľa uverejňujeme nasledovný oznam…
Kategória: Program dohľadu - Sektorový program

Vyhodnotenie sektorového programu dohľadu nad trhom s výrobkami určenými pre deti do 3 rokov v roku 2013

Na základe § 20 odst. 14 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa Slovenská obchodná inšpekcia vypracovala na rok 2013 sektorový program na kontrolu výrobkov určených pre deti do 3 rokov. Program bol zameraný na dohľad nad trhom výrobkov určených pre deti v sortimentných skupinách výrobky určené na starostlivosť o dieťa, hračky určené pre deti do 3 rokov…
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontroly predaja zábavnej pyrotechniky v závere roka 2013

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) ako orgán dohľadu podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zhode“), vykonala kontroly v komodite zábavnej pyrotechniky v závere roka 2013
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontroly požiadaviek na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení a požiadaviek na štítkovanie

Slovenská obchodná inšpekcia v priebehu mesiaca október 2013 vykonala akciu zameranú na kontrolu požiadaviek na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti a kancelárskych zariadení v súvislosti so spotrebou elektrickej energie v stave pohotovosti a vo vypnutom stave podľa Nariadenia Komisie (ES) č. 1275/2078 (ďalej len Nariadenie). U tých výrobkov Nariadenia, ktoré súčasne podliehajú aj povinnosti plniť požiadavky na štítkovanie
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontroly vianočných svietiacich reťazcov

Slovenská obchodná inšpekcia vykonala v období od 25. novembra do 20. decembra 2013 kontrolu vianočných svietiacich reťazcov, ktoré sa nachádzali v ponuke trhu…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Ďalej
Tlačiť

Elektronická podateľňa

Oznámte rizikový výrobok - Systém ECHO (podpísané)  Oznámte rizikový výrobok - Systém ECHO (nepodpísané)
SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.