Správy SOI

1
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Rýchlovarná kanvica L-TLM

 kanvica01 kanvica02

Druh nebezpečnosti:
- potenciálne nebezpečenstvo elektrického šoku.

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Plastové ovocie - čerešne

plastove_ceresne1  plastove_ceresne2  plastove_ceresne3

Druh nebezpečnosti:
riziko zadusenia.
Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol výrobkov zameniteľných s potravinami

Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán trhového dozoru nad bezpečnosťou výrobkov sa v rámci plánu práce na I. polrok 2015 a na základe negatívnych výsledkov predchádzajúcich kontrolných akcií venovala kontrole výrobkov zameniteľných s potravinami (tzv. napodobenín potravín)…
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Strapec hrozna Burgundy

strapec_hrozna_burgundy

Druh nebezpečnosti:
riziko zadusenia
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Strapec hrozna Green

strapec_hrozna_green

Druh nebezpečnosti:
riziko zadusenia.
Kategória: Informácie pre verejnosť

Upozornenie pre spotrebiteľov - volania na AUDIOTEXTOVÉ ČÍSLA

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala nárast počtu spotrebiteľských podaní, týkajúcich sa poplatkov za volania na audiotextové čísla. Podľa informácií spotrebiteľov účty za takéto hovory dosahujú neprimerane vysoké sumy (150 € až 900 €).

Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol - osobné ochranné prostriedky

Slovenská obchodná inšpekcia vykonala na základe plánu práce na 1. polrok 2015 kontrolu bezpečnosti a značenia vytypovaných sortimentných skupín osobných ochranných prostriedkov (ďalej len „OOP“). Celoslovenská kontrolná akcia prebiehala v období marec až máj 2015 a týkala sa nielen OOP nachádzajúcich sa v ponuke trhu ale aj dovážaných OOP, ktoré sa kontrolovali priamo na hraniciach, na vstupe na jednotný trh EÚ.

Kategória: Informácie pre verejnosť

Oznámenie o pripravovanej kontrolnej akcii

Slovenská obchodná inšpekcia oznamuje verejnosti, že v termíne od 24. augusta – 15. septembra 2015 bude, v rámci proaktívnej informačnej kampane, vykonávať kontrolnú akciu, zameranú na dodržiavanie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v platnom znení.

Cieľom kontrolnej akcie bude preverenie dodržiavania ustanovení § 6 - zákazu predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, osobám mladším ako 18 rokov a odopretie predaja týchto výrobkov osobe mladšej ako 18 rokov.

Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontroly bezpečnosti EPAC bicyklov

Bicykle na elektrický pohon (EPAC – Electrically Power Assisted Cycles) s maximálnym menovitým výkonom 0,25 KW u ktorých výkon sa postupne znižuje a úplne preruší, keď vozidlo dosiahne rýchlosť 25 km/h alebo skôr, ak cyklista prestane točiť pedálmi patria medzi strojové zariadenia. S odvolaním na zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody ide o určené výrobky, ktoré musia spĺňať požiadavky nariadenia vlády SR č. 140/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia a ktoré je transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES…

Kategória: Výsledky kontrol SOI

Výsledky kontrol - prekurzory výbušnín

V mesiaci máj - jún 2015 vykonali inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie kontrolu dodržiavania povinností pri uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh, ustanovených zákonom č. 262/2014 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 98/2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní …

1
Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu

   opk

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.