Správy SOI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Ďalej
Kategória: Ponuka práce - Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj

Oznámenie o voľnom štátnozamestnaneckom mieste

Slovenská obchodná inšpekcia vyhlasuje vonkajšie výberové konanie na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, pre Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj…

Kategória: Ponuka práce - Inšpektorát SOI v Bratislave pre Bratislavský kraj

Oznámenie o voľnom štátnozamestnaneckom mieste

Slovenská obchodná inšpekcia vyhlasuje vonkajšie výberové konanie na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta pre Inšpektorát  SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj…

Kategória: Informácie pre verejnosť

Informácia o kompetenciách dozorných orgánov pri kontrole palív (benzín, nafta, LPG)

Informácia o kompetenciách dozorných orgánov (Slovenská obchodná inšpekcia, Slovenská inšpekcia životného prostredia, colné orgány) pri kontrole palív (benzín, nafta, LPG)

Kvalita pohonných látok a jej kontrola (vrátane stanovenia kompetencií orgánov dozoru) je daná nasledujúcimi právnymi predpismi:
Požiadavky na kvalitu automobilového benzínu sú ustanovené v prílohe č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách; požiadavky na kvalitu motorovej nafty…

Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Bezpečnostné zápalky LABAŠ

zapalkylabas1  zapalkylabas2

Druh nebezpečnosti:
závažné riziko ohrozenia zdravia.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Bezpečnostné zápalky FRESH

zapalkyfresh1  zapalkyfresh2

Druh nebezpečnosti:
závažné riziko ohrozenia zdravia.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Národný trh SR

Vianočný svietiaci reťazec Lampki Choinkowe Merry Christmas CL - 102 BLUE 100 Zarówek

vianocny_retazec2014_1  vianocny_retazec2014_2  vianocny_retazec2014_3

Druh nebezpečnosti:
Potenciálne nebezpečenstvo elektrického šoku.
Kategória: Nebezpečný výrobok - Upozornenia

Oznámenie spoločnosti IKEA Bratislava, s. r. o.

IKEA upozorňuje na riziká zábran PATRULL KLÄMMA a PATRULL SMIDIG, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo pádu…

Kategória: Informácie pre verejnosť

Šetriče energie - upozornenie

Slovenská obchodná inšpekcia eviduje viaceré spotrebiteľské podania, týkajúce sa produktov, zameraných na úsporu elektrickej energie, vody či spotreby paliva v motorových vozidlách. Uvedené výrobky sú propagované prostredníctvom internetových stránok, registrovaných v tzv. tretích krajinách…
Kategória: Informácie pre verejnosť

Upozornenie spotrebiteľov na osobitne závažné porušenia povinností

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje na osobitne závažné porušenia povinnosti podnikateľských subjektov: AIDAN, s. r. o., Riazanská 2, 831 03 Bratislava, IČO: 47 710799,
PANITREX,  s. r. o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 47 442 492,
PRODUCT FINANCE, s. r. o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 47 411 015…

 

Kategória: Informácie pre verejnosť

Servisný poplatok Skylink

V nadväznosti na množiace sa podnety spotrebiteľov vo veci servisného poplatku spoločnosti Skylink Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje spotrebiteľov na nasledujúce skutočnosti:

Servisný poplatok, uplatňovaný spoločnosťou Skylink je poplatkom, spojeným s poskytovaním elektronických komunikačných služieb (ide o služby obvykle poskytované za odplatu, ktoré spočívajú úplne alebo prevažne v prenose signálov v sieťach, vrátane telekomunikačných služieb a prenosových služieb v sieťach používaných na rozhlasové a televízne vysielanie), upravených zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Ďalej
Tlačiť

Elektronická podateľňa

 slovensko 

Register ponúkaného majetku štátu

   opk

SOI - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole.